Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Projekty realizowane w ramach programu w Małopolsce 

 

W Małopolsce realizowanych jest 13 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy (SPPW). Poza projektem "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych, publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej" są to:

Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego
W ramach projektu przygotowywane są bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania firmą i rozwoju zawodowego, doradztwo biznesowe i dotacje do 150 tysięcy złotych na rozwój działalności. Organizujemy wizyty studyjne do Szwajcarii, podczas których przedsiębiorcy nawiązują kontakty biznesowe i uczą się jak wykorzystywać doświadczenia Szwajcarii w rozwoju przedsiębiorczości.
Benefecjent: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Więcej informacji na stronie projektu

Produkt Lokalny Małopolska: rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski
Projekt ma na celu zbudowanie systemu wspólnych działań instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz rolników na rzecz zwiększenia podaży i popytu jakościowych produktów lokalnych. Projekt zakłada zbudowanie marki lokalnej w oparciu o produkty lokalne, mieszkańców i konkretne miejsca. Efektem projektu będzie samofinansujący się Model Produktu Lokalnego Małopolska, który ma stać się ważnym instrumentem zrównoważonego rozwoju Małopolski, w szczególności słabo rozwiniętych obszarów wiejskich.
Beneficjent: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Więcej informacji na stronie projektu

Dolina Karpia – szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających rynek, pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich
W ramach projektu zaplanowano utworzenie Centrum Rozwoju Zawodowego i Funduszu Dotacji oraz działania promujące subregion.
Beneficjent: Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.
Więcej informacji na stronie projektu

Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych 
Celem projektu jest poprawa warunków zdrowotnych i życia całej populacji w danym regionie oraz stanu środowiska, szczególnie w odniesieniu do jakości powietrza w danym regionie.
Beneficjent: Miasto i Gmina Niepołomice 
Więcej informacji na stronie projektu

Poprawa efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza
w rejonach cennych przyrodniczo w tym NATURA 2000 poprzez
wprowadzenie systemów energii odnawialnej opartych o instalacje solarne dla 2349 budynków mieszkalnych na terenie Powiatu suskiego i Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej
Projekt pozwoli na poprawę jakości powietrza w rejonie przygranicznym, górskim, który ze względu na specyfikę ukształtowania terenu sprzyja kumulowaniu się zanieczyszczeń.
Beneficjent: Powiat Suski
Więcej informacji na stronie projektu

Poprawa efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych na terenie gminy Mszana Dolna oraz 5 gmin partnerskich
Montaż zestawu kolektorów słonecznych wraz z zespołem urządzeń i instalacji solarnej. Spotkania szkoleniowe z mieszkańcami
Beneficjent: Gmina Mszana Dolna
Więcej informacji na stronie projektu

Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego
4-letni program dla 40 małopolskich gmin umożliwiający usuwanie i składowanie materiałów azbestowych z budynków prywatnych i komunalnych. Przedsięwzięcie umożliwi demontaż i składowanie rakotwórczych odpadów azbestowych oraz zabezpieczenie około 20 tys. ton materiałów budowlanych z zawartością azbestu.
Beneficjent: Gmina i Miasto Szczucin
Więcej informacji na stronie projektu

Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony
Projekt zakłada podniesienie efektywności ochrony wybranych gatunków ptaków. Zostanie to osiągnięte m.in. poprzez zebranie kompleksowych danych dotyczących występowania tych gatunków w regionie. Co więcej, stworzone zostaną propozycje strategicznych rozwiązań dotyczących ochrony awifauny dla różnych grup interesariuszy oraz podniesiona zostanie ich akceptacja i zaangażowanie w ochronę przyrody.
Beneficjent: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Więcej informacji na stronie projektu 

Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej
Celem projektu jest ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej polskich Karpat przez wsparcie wdrażania postanowień Konwencji Karpackiej.
Beneficjent: Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID - Warszawa
Więcej informacji na stronie projektu

Tarliska Górnej Raby
Celem projektu jest odzyskanie podmiotowości rzeki Raby i jej doliny w obszarze pomiędzy uregulowanymi jej odcinkami, związanymi z zabudową jej brzegów i obszarów zalewowych.
Beneficjent: Stowarzyszenie "Ab Ovo"
Więcej informacji na stronie projektu

Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego
W ramach projektu zaplanowano podjęcie kompleksowych działań, które przyczynią się do odnowienia i zachowania walorów starorzeczy oraz wzmocnienia ich funkcji. Będą to działania inwestycyjne, prawne, edukacyjne, informacyjne i promocyjne.
Beneficjent: Towarzystwo na rzecz Ziemi
Więcej informacji na stronie projektu

Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem
Celem projektu jest podniesienie dostępności usług opieki społecznej dla mieszkańców Małopolski poprzez waloryzację bazy infrastrukturalnej domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług ich personelu.
Beneficjent: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Więcej informacji na stronie projektu