Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Stowarzyszenie "Dolina Karpia" 

 

Stowarzyszenie działa na terenie dwóch powiatów: oświęcimskiego - Gmina Osiek, Zator, Polanka Wielka, Przeciszów oraz wadowickiego - Gmina Tomice, Spytkowice i Brzeźnica. Powierzchnia LGR wynosi 310 km2 i obejmuje 37,44% terytorium powiatu oświęcimskiego oraz 24,53% powiatu wadowickiego. Cała LGR zajmuje 2,04% województwa małopolskiego. Na południowym zachodzie obszar graniczy z gminami wchodzącymi w skład LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” (Brzeszcze, Kęty, Oświęcim, Porąbka i Wieprz).

Charakterystyczne dla obszaru LGR jest zróżnicowane ukształtowanie terenu – część terenów, zwłaszcza położonych w dolinie Wisły i Skawy to niziny, a część to tereny pagórkowate i wyżynne. Ponadto charakterystyczną cechą Wisły i Skawy w Dolinie Karpia jest kręty bieg tych rzek, występowanie tarasów rzecznych i licznych starorzeczy. To urozmaicone ukształtowanie terenu stanowi istotną atrakcję turystyczną.

Ogromne znaczenie dla zachowania potencjału przyrodniczego Doliny Karpia ma ochrona istniejących zbiorników wodnych (w tym starorzeczy) i zrównoważona gospodarka hodowlana. Naturalny stan wód na terenie Doliny Karpia uległ daleko idącym przeobrażeniom, szczególnie na skutek przeprowadzonych prac melioracyjnych i drenarskich oraz regulacji cieków. Obecnie największe zagrożenie dla środowiska naturalnego niesie zanieczyszczenie wód powierzchniowych i płytko zalegających wód podziemnych spowodowane nieuporządkowaną gospodarką ściekową.

Powyższe uwarunkowania, mnogość występujących gatunków oraz konieczność ich ochrony wymusiły utworzenie prawnych form ochrony przyrody:

  • Rezerwat przyrody „Przeciszów”,

  • Sieć Natura 2000 - Dolina Dolnej Skawy (PLB120005),

  • Sieć Natura 2000 - Dolina Dolnej Soły (PLB120004),

  • 243 pomniki przyrody.

Najsłynniejszym produktem lokalnym Doliny Karpia są ryby, a dokładnie – karp. Rybactwo na terenie Doliny jest nie tylko ważną dziedziną lokalnej gospodarki, ale także rodzajem dziedzictwa kulturowego, szczególnie ze względu na swą długą i bogatą historię. Tradycja hodowli ryb sięga tu 1291 roku, od kiedy to karp trafiał na stoły królów na Wawelu.

Karp Zatorski może być uznany za najbardziej charakterystyczny produkt lokalny. Karp Zatorski został wpisany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych woj. małopolskiego w dniu 28.02.2007 r. 18 maja 2011 r. został wpisany Rozporządzeniem Komisji Europejskiej do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

LGR „Dolina Karpia” jako swoje priorytety wskazała przede wszystkim rozwój gospodarczy i rozwój związanego z nim rynku pracy w oparciu o lokalne zasoby, a także zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych. Cele te zamierza realizować poprzez:

  • rozwój turystyki, szczególnie ekoturystyki i turystyki wędkarskiej,

  • rozwój produktów lokalnych, szczególnie produktów rybactwa i rynku zbytu ryb,

  • rozwój mikroprzedsiębiorstw, szczególnie z miejscami pracy dla osób z sektora rybactwa i kobiet,

  • zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych,

  • zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym tradycji rybactwa.

Kontakt:
Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2
32-640 Zator
tel/fax : (33) 841 05 84
e-mail: biuro@dolinakarpia.org
www.dolinakarpia.org

Pliki do pobrania:
Statut Stowarzyszenia "Dolina Karpia" pobierz
"Dolina Karpia" Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich pobierz

"Wędrówki czapli po Dolinie Karpia" - książeczka dla dzieci opracowana przez Stowarzyszenie "Dolina Karpia" pobierz