Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa 

 

Oś priorytetowa 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” ma przyczynić się do aktywizacji społeczności obszarów zależnych od rybactwa poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

Oś priorytetowa 4 ma doprowadzić nie tylko do poprawy warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa, która zostanie osiągnięta dzięki wdrażaniu projektów w ramach lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Drugim, równie istotnym celem tej osi priorytetowej, jest rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Oś priorytetowa 4 ma pobudzić ludność na obszarach lokalnych do różnorodnych inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz zachęcić do współpracy w ramach wspólnych projektów. Szansą na osiągnięcie tego celu będą lokalne grupy rybackie (LGR) – podmioty zrzeszające przedstawicieli szeroko rozumianego sektora rybackiego, gminy i inne podmioty publiczne oraz przedstawicieli sektora społecznego - dobrowolne zrzeszenia działające na obszarach zależnych od rybactwa. Partnerzy z tych trzech sektorów, dzięki współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich uzyskają doświadczenie, które powinno zaprocentować w przyszłości.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziło konkursy dla LGR. W wyniku pierwszego konkursu zostało wyłonionych 26 najlepszych LGR, natomiast w drugim konkursie 22 grupy. Otrzymały one możliwość przygotowania najlepszej lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. Z wybranymi w ten sposób grupami Instytucja Zarządzająca podpisała umowę na realizację strategii. Dzięki temu LGR będą mogły realizować rożnego rodzaju operacje, wdrażając stworzoną przez siebie strategię. Operacje będą mogły być przeprowadzane tylko na terenie gmin, do których należą LGR.

LGR będą oceniać projekty operacji składane przez beneficjentów, ich zgodność i spójność z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich. Pozytywnie oceniony projekt zostanie przekazany samorządowi województwa, który w ramach osi priorytetowej 4 pełni rolę instytucji pośredniczącej. Do zadań samorządu województwa należeć będzie weryfikowanie projektów operacji pod kątem ich zgodności z aktami prawa wspólnotowego i krajowego, podpisywanie umów z beneficjentami oraz kontrola realizacji operacji i wysyłanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o płatność.Mapa LGR wybranych w pierwszym konkursie (MRiRW).


Mapa LGR wybranych w pierwszym konkursie (MRiRW)

Mapa LGR wybranych w drugim konkursie (MRiRW)

Liczba LGR zwiększyła się do 48 działających na terenie każdego z 16 województw. Pozwoli to na zabezpieczenie w najbliższych latach popytu na świeże polskie ryby.

Wszystkie wybrane LGR (48) zajmują prawie 1/4 powierzchni Polski (22,56%), i prawie co dziesiąty Polak zamieszkuje obszar objęty LSROR (ludność LGR stanowi 9,57% ludności całego kraju).

Na wdrażanie osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007 – 2013 zostało przeznaczonych ponad 313 milionów euro. Stanowi to ok. 32% środków przeznaczonych na finansowanie całego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013". Całość środków na PO RYBY 2007-2013 wynosi blisko 1 mld euro i jest to druga, po Hiszpanii alokacja co do wysokości w Europie.

Inne strony:
www.rybactwo.info
www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013
www.dsiw.pl