Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Najczęściej zadawane pytania

 • Ile osób można uwzględnić przy obliczaniu współczynnika, jeśli działalność rybacką prowadzi małżeństwo w ramach jednego gospodarstwa lub współwłaściciele?
  • Jeśli kilka osób wykonuje działalność rybacką i łącznie spełnia warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, to na potrzeby obliczenia współczynnika rybackości można uwzględnić wszystkie te osoby. Sytuacja taka ma miejsce na przykład, gdy małżeństwo wspólnie prowadzi gospodarstwo rybackie. Bardzo często w związku z wspólnością majątkową małżonków, obojgu przysługuje uprawnienie do gruntów pod wodami, zatem zarówno mąż jak i żona są uprawnionymi do rybactwa. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy kilka osób nabyło wspólnie gospodarstwo rolne ze stawem, na którym prowadzona jest działalność rybacką. Również wówczas każdemu z nich przysługuje prawo do gruntów pod wodami i wszystkich można uwzględnić przy obliczaniu współczynnika. Warto przy tym wspomnieć, że w przypadku współwłasności cała rzecz (w tym wypadku istotny będzie grunt pod wodami) należy niepodzielnie do wszystkich współwłaścicieli. Zatem w sytuacji, gdy na przykład małżonkowie (albo współwłaściciele) prowadzą chów lub hodowlę ryb na obszarze 1,5 ha należy traktować ich tak, jakby każdy prowadził osobno chów lub hodowlę na tym obszarze, a nie dzielić 1,5 ha na dwie równe części.

   Skoro każdego ze współmałżonków (współwłaścicieli) należy potraktować osobno, jako uprawnionego do rybactwa, osobno oblicza się również liczbę domowników i pracowników, których można policzyć na potrzeby współczynnika rybackości. Pamiętać jednak należy, że nie można uwzględnić tych samych osób dwa razy, zatem mąż nie może uwzględnić jako domownika ani żony (która będzie traktowana jako inny uprawniony do rybactwa), ani np. dziecka, które zostało uwzględnione jako domownik żony.

 • Czy osoba reprezentująca daną organizację społeczną w stowarzyszeniu może także reprezentować taką organizację w innych stowarzyszeniach powołanych do realizacji LSROR? Czy taka osoba może być wybrana do organów statutowych wszystkich tych stowarzyszeń?
  • Tak, ponieważ decyzja, kto ma reprezentować daną osobę prawną w stowarzyszeniu należy leży w gestii tej osoby prawnej, a żaden przepis nie zabrania reprezentacji w dwóch stowarzyszeniach jednocześnie.

   Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju… w art. 16 ust. 1 pkt 5 ustanawia jedynie zakaz bycia jednocześnie członkiem zarządu oraz innych organów tego samego stowarzyszenia. Dlatego jedna i ta sama osoba może być członkiem w dwóch komitetach, dwóch zarządach, itd. różnych stowarzyszeń.

 • Czy pracownicy zatrudnieni przez jeden podmiot mogą być członkami grupy, jeśli ich adres zamieszkania oraz miejsce zatrudnienia jest inny aniżeli faktyczny obszar objęty LSROR?
  • Tacy pracownicy mogą być członkami stowarzyszenia, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zatrudnienia. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej ani siedziba osoby prawnej nie ma znaczenia, ponieważ ustawa Prawo o stowarzyszeniach, ani ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackie nie przewidują takich ograniczeń.

 • Czy pracownicy zatrudnieni przez jeden podmiot mogą być członkami grupy jako reprezentanci sektora społecznego?
  • Tak, pracownicy tacy mogą być wybrani jako członkowie komitetu. Jako osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej (ani niereprezentujące na podstawie np. przedstawicielstwa, podmiotu, który taką działalność prowadzi) zostaną uznani za przedstawicieli sektora społecznego.
 • Jak rozumieć kryterium innowacyjności, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia?
  • Innowacyjność nie jest jedynym kryterium, które powinno zostać uwzględnione przez komitet w ramach wyboru operacji do realizacji. Rozporządzenie wskazuje jedynie na jedno z kryteriów, jednak stowarzyszenie powinno określić także inne kryteria, uwzględniające specyfikę danego obszaru i LSROR.

   Przyznawanie punktów za kryteria, które przewidują wybór innowacyjnych operacji, oznacza, że stowarzyszenie powinno przewidzieć wybór operacji, których specyfika lub cel charakteryzuje się nowością na obszarze objętym LSROR. Innowacyjną operacją jest nie tylko taka, która jest zupełnie niespotykana i nowatorska w skali kraju, ale również taka, która wiąże się z inwestycją, działaniem itd. do tej pory niespotykanym na obszarze objętym LSROR, a jednocześnie pozwala rozwiązać lokalne problemy i zrealizować cele zawarte w LSROR.

 • Czy ministerstwo uszczegółowi, jakie rodzaje operacji ma na myśli w ramach poszczególnych typów?
  • Instytucja zarządzająca, w założeniu nie przewiduje uszczegółowienia wskazanych, w tym akcie prawnym zakresów możliwych do dofinansowania operacji. Ewentualne interpretacje istniejących przepisów będą dokonywane, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Jednocześnie, zaznaczyć należy, ze decyzję co do udzielenia pomocy finansowej, jak również kwalifikowalności wydatków dla konkretnej operacji podejmuje instytucja pośrednicząca dla osi 4 PO RYBY 2007-2013.
 • Jak będą oceniane kryteria wyboru operacji? Czy każde kryterium będzie oceniane osobno, czy wszystkie razem? Czy wszystkie muszą spełniać przynajmniej kryterium mierzalności i tego, że wynikają z analizy SWOT?
  • Odpowiedzi na te pytania zostały częściowo zamieszczone w Instrukcji sporządzania LSROR, w której zostało dokładniej wyjaśnione w jaki sposób należy przygotować poszczególne elementy LSROR podlegające ocenie.

   Obowiązek uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny kryteriów wyboru operacji przez komitet odnosi się do wszystkich kryteriów ocenianych łącznie. W ramach oceny tych kryteriów, stowarzyszenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, może uzyskać maksymalnie 16 punktów. Wymóg uzyskania co najmniej 50% punktów będzie zatem spełniony w przypadku, gdy stowarzyszenie uzyska co najmniej 8 punktów w ramach oceny kryteriów.

   Zgodnie z załącznikiem nr 2, kryteria będą oceniane również pod kątem ich mierzalności. Jeśli któreś z kryteriów przedstawionych przez stowarzyszenie nie będzie mierzalne, nie oznacza to, że stowarzyszenie takie uzyska za ten element 0 punktów. Użyte w Załączniku nr 2 ust. 1 pkt 7 Sformułowanie „maksymalnie 5 pkt” wskazuje, że stowarzyszenie za ten element może uzyskać od 0 do 5 punktów, w zależności od tego, w jakim stopniu został spełniony wymóg „mierzalności” kryteriów.

 • Czy w ramach planowania budżetu można wybrać tylko część typów operacji z poszczególnych środków, czy powinno się raczej dopuścić możliwość wnioskowania na wszystkie typy określone w rozporządzeniu? Czy powinno się określić w budżecie dokładnie, jakie środki finansowe przeznacza się na realizację poszczególnych typów operacji?
  • Decyzja dotycząca zakresu budżetu LSROR należy do stowarzyszenia ubiegającego się o wybór do realizacji LSROR. Budżet LSRO powinien być przygotowany z podziałem na:

   1) pięć „rodzajów operacji” w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Tymi „rodzajami operacji”, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 177, poz. 1371 ), są:

   •wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,
   •restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,
   •podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa,
   •ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej,
   •funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej „LGR”, oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności;
   2) środek „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”.

   W ramach tego podziału przewidzianego w budżecie, dla każdego rodzaju operacji oraz dla środka „Wsparcie na rzecz współpracy”, stowarzyszenie musi określić wysokość środków które zostaną przeznaczone na dwuletnie okresy aż do 2015 roku. Ponadto stowarzyszenie może w ramach stworzonego budżetu nie przewidywać możliwości wyboru operacji w ramach któregoś w ww. „rodzajów operacji”.

 • Czy podmioty prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, których miejsce zamieszkania albo siedziba znajduje się poza obszarem LSROR, ale prowadzące na tym obszarze działalność gospodarczą, mogą być uwzględnione przy obliczaniu współczynnika rybackości?
  • Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia jedynie podmioty, których siedziba znajduje się na obszarze objętym LSROR mogą być wzięte pod uwagę przy obliczaniu tego współczynnika. Dlatego faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSROR (na przykład w formie oddziału) nie może zostać uwzględnione.

 • Jakie podmioty prowadzące działalność w zakresie rybołówstwa morskiego można uwzględnić przy obliczaniu współczynnika rybackości?
  • W związku z obliczaniem współczynnika rybackości uwzględnia się również podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa morskiego oraz ich pracowników. Mowa zatem o dwóch grupach podmiotów: przedsiębiorcach oraz o zatrudnionych przez nich pracownikach.

   Przy obliczaniu współczynnika można uwzględnić osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, ale są wyposażone przez ustawę w zdolność prawną. Wszystkie te podmioty muszą prowadzić działalność zakwalifikowaną w dziale 03.11 Z według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Siedziba albo miejsce zamieszkania (w wypadku osób fizycznych) takich podmiotów (na przykład armatorów) musi znajdować się na obszarze objętym LSROR. Jak wspomniano wyżej przepis pozwala również uwzględnić pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez podmiot prowadzący działalność w zakresie rybołówstwa morskiego.

   Dokładne wyliczenie tego, co mieści się pod pojęciem rybołówstwa morskiego, daje Załącznik (cz. III) do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

   W zamierzeniu prawodawcy, biorąc pod uwagę uwarunkowania polskiego rybołówstwa morskiego, punkt ten odnosi się przede wszystkim do statków rybackich oraz ich armatorów prowadzących połowy ryb na Morzu Bałtyckim.

 • Jakich domowników podmiotów uprawnionych do rybactwa można uwzględnić przy obliczaniu „współczynnika rybackości”?
  • Na potrzeby obliczania „współczynnika rybackości” zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich… stowarzyszenie ubiegające się o wybór do realizacji LSROR może uwzględnić także domowników podmiotów, które są uprawnione do rybactwa i spełniają inne warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 1.

   Wiąże się to z tym, że uprawnieni do rybactwa zwykle nie prowadzą gospodarki rybackiej samodzielnie – najczęściej pomagają im w tym członkowie rodzin lub zatrudnieni przez nich pracownicy. Takie osoby można uwzględnić przy obliczaniu „współczynnika rybackości”, jednak pod pewnymi warunkami.

   Rozporządzenie posługuje się pojęciem pracownika, dodatkowo podkreślając, że chodzi o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Do tej kategorii nie mogą być zatem zaliczone osoby zatrudnione na podstawie innej umowy, w tym na podstawie umów zlecenia.

   Rozporządzenie posługuje się również terminem „domownik”, odwołując się do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia o ubezpieczeniu społecznym rolników i do wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Tylko osoby, spełniające warunki wymienione w tych przepisach, mogą być uwzględnione przy obliczaniu współczynnika.

   Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i jednocześnie spełnia wszystkie następujące warunki:

   •ukończyła 16 lat,
   •pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
   •stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy,
   Przez osoby bliskie rolnikowi należy rozumieć osoby, mające z rolnikiem takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi rodzinne), które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu. Za osoby bliskie uznaje się przede wszystkim osoby zaliczane do członków najbliższej rodziny rolnika - zstępnych (dzieci własne i przysposobione) i ich współmałżonków, wstępnych (rodzice) oraz rodzeństwo. Do osób bliskich może być także zaliczony inny członek rodziny lub powinowaty, jeżeli stan faktyczny wykazuje, że łączą go z rolnikiem bliskie więzy i prowadzi z rolnikiem wspólne gospodarstwo domowe. Za innego członka rodziny może być uznana w szczególności osoba, która nie będąc małżonkiem w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozostaje z rolnikiem w faktycznym pożyciu, tj. w tzw. konkubinacie.

   W tym miejscu warto podkreślić, że w wypadku współposiadania czy współwłasności gruntów, o których mowa w art. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym – a zatem w sytuacji gdy istnieje kilku uprawnionych do rybactwa na jednym stawie czy jeziorze - można uwzględnić domowników i pracowników dla każdego uprawnionego osobno.

   Gospodarka rybacka często prowadzona jest obok innej działalności (np. rolniczej) w ramach jednego gospodarstwa – domownicy lub pracownicy nie zajmują się wyłącznie tylko rybactwem. Z tego powodu, przy określaniu liczby osób, które można uwzględnić przy obliczaniu „współczynnika rybackości”, zastosowano przedstawiony poniżej mechanizm.

   W wypadku uprawnionych do rybactwa, którzy uzyskują z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych, co najmniej 5 ha tych ryb, do obliczenia współczynnika można obok takiego uprawnionego zaliczyć wszystkich domowników i pracowników.

   W pozostałych przypadkach, liczbę pracowników i domowników, których – obok uprawnionego do rybactwa – można uwzględnić przy obliczaniu „współczynnika rybackości”, ustala się biorąc pod uwagę powierzchnię gruntów pod wodami, których właścicielem albo posiadaczem jest uprawniony do rybactwa.

   W przypadku, jeśli te grunty liczą nie więcej niż 50 ha, można zaliczyć maksymalnie dwóch domowników lub pracowników. Jeśli uprawniony do rybactwa zatrudnia większą liczbę pracowników, lub w jego gospodarstwie domowym jest większa liczba domowników, nie może zaliczyć ich wszystkich. Zatem w wypadku uprawnionych do rybactwa, którzy posiadają grunty do 50 ha, z takiego obszaru można zaliczyć maksymalnie 3 osoby – samego uprawnionego do rybactwa i jego dwóch domowników lub dwóch pracowników, albo uprawnionego i po jednym domowniku i pracowniku. Na przykład jeśli uprawniony do rybactwa zatrudnia tylko jednego pracownika, może dodatkowo uwzględnić jednego domownika. Jeśli zatrudnia tylko jednego pracownika (albo w gospodarce rybackiej pomaga mu tylko jeden domownik), może zaliczyć tylko jedną osobę, gdyż liczba dwóch pracowników lub domowników jest w tym przypadku wartością maksymalną – należy udowodnić zatrudnienie lub ubezpieczenie tych dwóch osób.

   W przypadku, gdy uprawniony do rybactwa jest właścicielem lub posiadaczem (odpowiednio: współwłaścicielem, współposiadaczem) gruntów, o których mowa w art. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym, których powierzchnia jest większa niż 50 ha, maksymalną liczbę domowników lub pracowników, których można uwzględnić, przy obliczaniu „współczynnika rybackości” oblicza się według podanego w rozporządzeniu wzoru. Obliczenie tej maksymalnej liczby jest proste: wystarczy podzielić powierzchnię gruntów, o których mowa w art. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym, znajdujących się w posiadaniu uprawnionego do rybactwa przez 20. Wynikiem dzielenia może być liczba niecałkowita. Rozporządzenie nakazuje zaokrąglenie otrzymanego wyniku do jednego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki (jeśli druga liczba po przecinku jest większa lub równa 5, należy zaokrąglić pierwszą liczbę po przecinku w górę).

   W wyniku tego dzielenia otrzymuje się maksymalną liczbę osób, które można uwzględnić – obok uprawnionego do rybactwa – do obliczenia „współczynnika rybackości”. Podobnie jak w przypadku gruntów o mniejszej powierzchni, także tu uzyskanie konkretnego wyniku dzielenia nie oznacza, że taka liczba jest automatycznie uwzględniana przy obliczaniu współczynnika. Należy wykazać, że dany uprawniony rzeczywiście zatrudnia tylu pracowników lub w prowadzeniu gospodarki rybackiej pomaga mu tylu domowników. W razie, gdyby rzeczywista liczba osób była niższa niż wynikająca z dzielenia, przy obliczaniu współczynnika należy uwzględnić rzeczywistą liczbę.

   Ze względu na fakt, że pracownika zatrudnia się na pewien czas, liczbę pracowników (oraz domowników) ustala się biorąc pod uwagę czas jego zatrudnienia albo ubezpieczenia wg zasad o ubezpieczeniu społecznym rolników w ciągu roku poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu na wybór stowarzyszeń do realizacji LSROR (zatem, w obecnej sytuacji mowa o roku 2008). W przypadku pracowników również bierze się pod uwagę to, czy był zatrudniony w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy. Na przykład, jeśli dany uprawniony do rybactwa zatrudniał w ciągu 2008 roku przez 4 miesiące pracownika na tzw. cały etat, obliczając „współczynnik rybackości” można zaliczyć tylko 1/3 „pracownika”, gdyby uprawniony przez analogiczny czas zatrudniał tego samego pracownika na 1/2 etatu, mógłby uwzględnić tylko 1/6 „pracownika”.

   Z powyższego wywodu wynika zatem, że uprawniony do rybactwa w celu określenia, jaką ilość pracowników lub domowników może uwzględnić, musi dokonać dwóch obliczeń – pierwszego, które wskaże, jaką maksymalną ich liczbę może uwzględnić ze względu na powierzchnie gruntów pod wodami, które pozostają w jego władaniu. Maksymalną liczbę oblicza na podstawie wzoru wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2. Drugie obliczenie polega na określeniu ilu faktycznie domowników lub pracowników pracowało w 2008 roku u danego uprawnionego do rybactwa „średniorocznie”. Jeśli taka „średnioroczna” liczba okaże się wyższa od maksymalnej liczby pracowników lub domowników, uzależnionej od powierzchni gruntów pod wodami, uprawniony uwzględnia tylko tą liczbę maksymalną. Gdy z obliczeń wynika, że „średniorocznie” pracowało u uprawnionego mniej domowników lub pracowników niż mógłby uwzględnić ze względu na maksymalną liczbę, może wówczas uwzględnić tylko tę rzeczywistą liczbę „średniorocznie” pracujących u niego.

 • O jakim z organie administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, którego nie uwzględnia się przy obliczaniu współczynnika rybackości, mowa w § 2 ust. 1?
  • Wyłączenie podmiotów zawarte w § 2 ust. 1 dotyczy pewnej grupy organów administracji publicznej. Organy takie nie prowadzą co do zasady działalności rybackiej, a zatem nie wpływają na to, czy dany obszar jest zależny od rybactwa, mimo faktu, że niejednokrotnie w ich władaniu znajdują się zbiorniki wodne. Wyłączenie zawarte w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia obejmuje organy, które na podstawie ustawy Prawo wodne (tekst jednolity z dnia 18 listopada 2005 r., Dz.U. Nr 239, poz. 2019) są organami wykonującymi prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy Prawo wodne, organami takimi są:

   a) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej,

   b) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

   c) dyrektor parku narodowego,

   d) marszałek województwa.

   Przywołany przepis wymienia kategorie wód, co do których każdy z wymienionych organów wykonuje uprawnienia właścicielskie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że na mocy art. 11 ust. 3 tej ustawy Rada Ministrów może w rozporządzeniu powierzyć marszałkowi województwa wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do wód innych niż określone w ust. 1 pkt 4.

   Ponadto, na mocy art. 11 ust. 1a przywołanej ustawy, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz marszałek województwa mogą, w drodze porozumienia zawartego z nadleśniczym, powierzyć mu wykonywanie uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa.
   W związku z tym nadleśniczego, który zawarł takie porozumienie, należałoby uznać za organ administracji publicznej, który na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków…, został wyłączony z grupy podmiotów, które mogą zostać uwzględnione przy obliczaniu współczynnika, o którym mowa w § 2 tego rozporządzenia.

   Warto również podkreślić, że na mocy art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o rybactwie śródlądowym organ administracji publicznej wykonujący uprawnienia właściciela wody (a więc każdy z wymienionych wyżej organów) jest uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim. Stosownie do art. 12 tej ustawy, obwody rybackie obejmują publiczne śródlądowe wody płynące, które zgodnie z art. 10 ust. 1a ustawy Prawo wodne stanowią własność Skarbu Państwa.

   Dlatego wyłączenie zawarte w § 2 ust. 1 rozporządzenia, obejmuje jedynie wspomniane organy (w tym nadleśniczych), jeżeli wykonują w zakresie rybactwa śródlądowego uprawnienia właściciela wody stanowiącej własność Skarbu Państwa. W takim przypadku ani tych organów, ani ich pracowników, nie można uwzględnić przy obliczaniu współczynnika. Wspomniany przepis nie stoi jednak na przeszkodzie doliczaniu innych uprawnionych do rybactwa, na przykład gmin, o co często pytają zainteresowane podmioty.

 • Jakich uprawnionych do rybactwa można uwzględnić przy obliczaniu „współczynnika rybackości”?
  • Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, przy obliczaniu tzw. „współczynnika rybackości” stowarzyszenie ubiegające się o wybór do realizacji LSROR może uwzględnić niektórych uprawnionych do rybactwa, jeśli spełniają określone w tym przepisie warunki.

   W pierwszej kolejności należy ustalić, co oznacza termin „uprawniony do rybactwa”. O tym, kto jest uprawniony do rybactwa, mówi ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. W artykule 4 za uprawnionego do rybactwa uznaje się:

   a) władającego wodami w sztucznym zbiorniku wodnym przeznaczonym do chowu lub hodowli ryb i usytuowanym na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących,

   b) właściciela albo posiadacza gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami, do których stosuje się odpowiednio art. 5 ust. 4 ustawy - Prawo wodne,

   c) właściciela albo posiadacza gruntów pod stawami rybnymi lub innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb,

   Podany artykuł ustawy o rybactwie śródlądowym stanowi także, że w obwodzie rybackim uprawnionym do rybactwa jest organ administracji publicznej wykonujący uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego albo osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właściwym organem administracji publicznej. Jednak przepisy rozporządzenia o wyborze LGR stanowią, że takiego organu (ani jego pracowników, o czym dalej) nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu „współczynnika rybackości”.

   Uprawnionym może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna– wtedy istnieje możliwość posiadania określonych praw i obowiązków, które wynikają z faktu bycia uprawnionym do rybactwa.

   Uprawniony do rybactwa musi prowadzić chów, hodowlę lub połowy na obszarze nie mniejszym niż 1 ha. Obszar ten musi jednocześnie mieścić się na terenie objętym LSROR. W innym wypadku - gdy grunty, o których mówi art. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym mają powierzchnie mniejszą niż 1 ha lub gdy mieszczą się poza obszarem objętym daną LSROR - uprawniony do rybactwa nie może być uwzględniony przy obliczaniu „współczynnika rybackości”. Nie ma znaczenia, czy obszar 1 ha stanowi jedna czy kilka działek, ważne, by w sumie ich powierzchnia wynosiła co najmniej 1 ha.

   Jednak w wypadku chowu lub hodowli ryb łososiowatych, uprawniony do rybactwa może prowadzić swoją działalność na obszarze mniejszym niż 1 ha i nadal być uwzględniony przy obliczaniu „współczynnika rybackości”. Będzie to miało miejsce, jeśli z rocznego chowu lub hodowli ryb łososiowatych prowadzonego na obszarze objętym LSROR uzyska co najmniej 5 ton tych ryb.

   Definiując pojęcie uprawnionego do rybactwa, ustawa o rybactwie śródlądowym posługuje się pojęciem posiadacza. Posiadanie to stan faktyczny, polegający na władaniu określoną rzeczą przez osobę posiadacza. Nie musi wiązać się z żadnym tytułem prawnym do rzeczy, jednak przeważnie tak jest. Przesłankami do stwierdzenia stanu posiadania jest fizyczne władanie rzeczą przez posiadacza oraz manifestowany przez posiadacza zamiar władania rzeczą dla siebie. Posiadaczem jest zatem właściciel (chyba, że pozbędzie się posiadania, na przykład zawierając umowę dzierżawy), ale także dzierżawca, użytkownik, najemca. Właściciel, który zawarł umowę przenoszącą posiadanie, na przykład umowę dzierżawy lub najmu, przestaje być posiadaczem. W takim wypadku posiadaczem, a zatem w omawianym tutaj przypadku, uprawnionym do rybactwa, będzie dzierżawca, najemca itp.

   Gdy kilku osobom przysługują uprawnienia współwłaściciela lub współposiadacza (na przykład, gdy kilka osób dzierżawi od właściciela jezioro, staw) do gruntów lub wód, o których mowa w art. 4, w myśl ustawy o rybactwie śródlądowym, każdy z nich jest uprawniony do rybactwa. Zatem każdego ze współwłaścicieli i każdego z współposiadaczy można uwzględnić przy obliczaniu „współczynnika rybackości”.

   To, kto jest uprawniony do rybactwa, zmienia się w czasie – w przypadku zbycia gruntów, zmiany posiadania, śmierci właściciela, itp. Dlatego w rozporządzeniu wyznaczono datę, na którą należy ustalić liczbę osób uprawnionych do rybactwa. Jest nią dzień 31 grudnia 2009 r. (w tym zakresie podjęto prace nowelizacyjne nad rozporządzeniem regulującym zasady wyboru stowarzyszeń do realizacji LSROR). Tylko osoby, które były uprawnione do rybactwa w tym dniu, mogą być uwzględnione przy obliczaniu „współczynnika rybackości”.

   Osoby prowadzące chów, hodowlę ryb łososiowatych, o których była mowa wcześniej, mogą zaliczyć tylko taką produkcję tych ryb, którą same uzyskały. Dlatego, jeśli w konkretnym przypadku dana osoba prowadzi chów ryb łososiowatych na obszarze mniejszym niż 1 ha, ale nabyła gospodarstwo, w którym prowadzony jest taki chów w połowie roku i od tego czasu wyprodukowała tam 3 tony takich ryb, to nie może doliczyć produkcji uzyskanej przez poprzedniego właściciela. 

   Do „wskaźnika rybackości" można zaliczyć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez stowarzyszenie, fundację lub inną organizację społeczną, która prowadzi chów, hodowlę lub połów ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie, jeżeli świadczą pracę na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich (LSROR).

   Oznacza to, że przepisy rozporządzenia pozwalają zaliczyć do wspomnianego wskaźnika, pracowników ww. podmiotów, których statutowym obszarem działania są również gminy nieobjęte LSROR. To pracodawca definiuje obszar wykonywanej pracy przez zatrudnione osoby oraz decyduje do jakiego obszaru objętego LSROR przypisać tych pracowników na potrzeby obliczania ww. „wskaźnika rybackości".
   Jednocześnie uprzejmie informuję, że umieszczenie w treści LSROR tytułów projektów jakie lokalna grupa rybacka rekomenduje do realizacji nie będzie miało wpływu na ostateczną ocenę LSROR, gdyż nie jest to elementem bezpośrednio podlegającym punktacji.

 • Czym jest lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich (LSROR)?
  • Lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich (LSROR) jest dokumentem, który opracowuje stowarzyszenie ubiegające się o status lokalnej grupy rybackiej (LGR), dotyczącym rozwoju obszaru wchodzącego w skład LGR pod kątem jego związku z rybactwem. LSROR stanowi pewnego rodzaju plan, wyznaczający kierunki, w jakim ma się rozwijać dany obszar zależny od rybactwa. Jest to obowiązkowy dokument, który musi przedstawić każdy podmiot ubiegający się o uznanie za LGR, jeśli chce się ubiegać o środki w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013. LSROR będzie oceniana w konkursie, w którym zostaną wybrane LGR do realizacji tych strategii. Dobra LSROR jest podstawą korzystania ze środków w ramach osi 4. Schemat LSROR, elementy, które powinny zostać w niej zawarte i które będą oceniane w konkursie, zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego ds. rybołówstwa, które zostanie wydane na podstawie delegacji zamieszczonej w projektowanej ustawie o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

   LSROR jest także ważna dla potencjalnego beneficjenta, który chce korzystać ze środków osi 4. Będzie ona podstawą, w ramach której realizowane będą poszczególne operacje beneficjentów (np.: gmin, rybaków, hodowców ryb, przetwórców, innych przedsiębiorców itd.). Projekty składane do LGR muszą być zgodne z tą strategią, albo – mówiąc ściślej – muszą ją realizować, wprowadzając w życie przewidziane tam cele. Ocena tej spójności należeć będzie do LGR, a dokładniej do specjalnego komitetu działającego w strukturze tej grupy.

 • W jaki sposób mieszkańcy gmin, które wchodzą w skład LGR wybranej do realizacji LSROR mogą skorzystać z pomocy w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013?
  • Skorzystać z pomocy w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 może każdy, kto chce wykonać jakąś operację (na przykład zbudować ścieżkę rowerową wokół jeziora, rozpocząć działalność związaną z turystyką rybacką) na terenie gminy, która wchodzi w skład LGR wybranej przez ministra do realizacji LSROR. Warunkiem jest to, aby planowana operacja była zgodna z LSROR i prawodawstwem krajowym oraz prawem wspólnotowym. Zgodność operacji z LSROR oceni LGR, a dokładniej działający w jej strukturach komitet. W tym celu należy złożyć LGR wniosek. Jeśli LGR zaakceptuje operację, uznając, że wpisuje się ona w realizację opracowanej przez nią LSROR, przekaże ją samorządowi województwa. Ten ostatni będzie badał projektowaną operację pod względem zgodności z prawem. Pod kątem specyfiki regionu oraz celowości operacji sprawdza weryfikację przeprowadzać będzie LGR.

 • Gdzie można realizować projekty w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013?
  • W ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013, a precyzyjniej rzecz ujmując w ramach wdrażania przez lokalne grupy rybackie (LGR) lokalnych strategii rozwoju (LSROR), można będzie realizować projekty na obszarze gmin, które wchodzą w skład LGR. Dlatego w interesie mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa leży to, aby ich gminy współtworzyły LGR. Przystąpienie do LGR będzie również korzystne dla gmin, ponieważ w ramach wdrażania LSROR także one będą mogły uzyskać środki i zrealizować wiele operacji. Nie ma natomiast możliwości finansowania operacji realizowanych poza obszarem gmin, które wchodzą w skład danej LGR, nawet wtedy, gdy członkiem takiej lokalnej grupy rybackiej będzie powiat, a operacja miałaby być zrealizowana na jego obszarze, ale nie na obszarze gminy – członka LGR.

 • Kiedy lokalna grupa rybacka będzie mogła korzystać ze środków osi 4 PO RYBY 2007-2013 wdrażając lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich?
  • Lokalna grupa rybacka (LGR), aby korzystać ze środków osi 4 PO RYBY 2007-2013 musi najpierw zostać wybrana do realizacji stworzonej przez grupę lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Wybór LGR będzie przeprowadzony w drodze dwóch konkursów przez Instytucję Zarządzającą. Pierwszy z nich został ogłoszony w czwartym kwartale 2009 r. Drugi planuje się ogłosić w pierwszym kwartale 2011 r. Instytucja Zarządzająca wybierając LGR będzie opierać się na kryteriach, które zostały określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie Ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 177, poz. 1371). Instytucja Zarządzająca będzie brała pod uwagę w szczególności skład i strukturę LGR oraz LSROR, stworzoną przez każdą LGR. Stowarzyszenia, które w wyniku tej oceny uzyskają wysoką ilość punktów, przekraczającą dolną granicę określoną w rozporządzeniu, zostaną wybrane do realizacji LSROR i zostaną uznane za LGR.
   Z wybranymi w drodze konkursu LGR Instytucja Zarządzająca podpisze umowę na realizację LSROR. W treści tej umowy znajdą się w szczególności zapisy dotyczące kwoty, do wysokości której można będzie realizować projekty w ramach wspomnianej strategii.

 • Czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym w ramach PO RYBY 2007-2013?
  • Zgodnie z art. 55 ust. 5 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie kwalifikuje się do uzyskania wsparcia z EFR „podatek od wartości dodanej, oprócz podatku od wartości dodanej niepodlegającego zwrotowi, jeżeli jest on rzeczywiście i ostatecznie ponoszony przez innego beneficjenta niż osoba niebędąca podatnikiem określona w art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku".

   Wnioskując a contrario wydatkiem kwalifikowalnym (kwalifikującym się do uzyskania wsparcia z EFR) jest, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa), prezentowanym w piśmie z dnia 22 lipca 2009 r., podatek od wartości dodanej (VAT) poniesiony przez podatnika tego podatku a sam podatek w żaden sposób nie może być odzyskany przez tego podatnika.


   Możliwość odzyskania podatku VAT należy rozpatrywać w świetle ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

   Ocena, czy Beneficjentowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wymaga szczegółowej indywidualnej analizy stanu faktycznego, dokonanej przez Instytucję Pośredniczącą, która powinna się opierać głównie na deklarowanym przez Beneficjenta wykorzystaniu towarów i usług do czynności opodatkowanych bądź nieopodatkowanych VAT, zakupionych w związku z realizacją operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013.

   W związku z powyższym, biorąc pod uwagę opinię służb prawnych MRiRW oraz interpretację Komisji Europejskiej i Instytucji Certyfikującej (Ministerstwa Finansów), podatek od towarów i usług VAT uznaje się co do zasady za niekwalifikowalny w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", za wyjątkiem sytuacji, gdy podatek ten jest (został) rzeczywiście i ostatecznie poniesiony (zgodnie z art. 55 ust . 5 lit, a rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006).

   Należy przy tym wskazać, że zgodnie z pismem Komisji Europejskiej i przytoczoną w jego treści definicją podatnika VAT zawartą w art. 9 dyrektywy Rady 2006/112/EC (zastępującej dyrektywę 77/388/ECC) i zastrzeżeniem określonym w art. 13 (1) dyrektywy - krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

   Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oznacza to, iż organy władzy publicznej oraz urzędy ich obsługujące nie są podatnikami podatku od towarów i usług tylko w zakresie prowadzonej działalności statutowej.

   Tak więc wyżej wymienione podmioty władzy nie mogą być uważane za podatników w związku z transakcjami (bez względu na podstawę prawną przeprowadzania takiej transakcji), jakie zawierają wykonując działalność statutową. Wnioskując a contrario, jeżeli dana transakcja będzie wykonywana przez jeden z wyżej wymienionych rodzajów organów władzy i ta transakcja nie będzie się mieściła w statutowej działalności tego organu władzy, to wówczas ten organ władzy należy jednak traktować jak podatnika.

   Ponadto uprzejmie wyjaśnia się, że:
   1) „podatek rzeczywiście i ostatecznie poniesiony" to podatek faktycznie zapłacony przez określony podmiot i ciężar ekonomiczny tego podatku nie został przerzucony na inny podmiot,
   2) „podatek niepodlegający zwrotowi" to podatek, którego w żaden prawnie dopuszczalny sposób nie można odzyskać (chodzi tu o możliwość odzyskania, nie zaś o faktyczne odzyskanie), tzn. podatek należny nie może zostać pomniejszony o podatek naliczony, nie jest możliwy jego zwrot, nie ma możliwości skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na odzyskaniu chociażby części kwoty zapłaconego wcześniej podatku,
   3) stawki podatku w oczywisty sposób przesądzają o kwocie podatku do zapłacenia; należy jednak pamiętać, że stawka 0% i ZW (zwolniony) oznacza, że brak jest podatku do zapłacenia (przy czym w przypadku stawki 0% podatek jest do odzyskania).

 • W jaki sposób wypłacane są i rozliczane zaliczki na realizację operacji?
  • Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr. 223, poz. 1786) stanowi, ze „zaliczka jest wypłacana w terminie, wysokości i w sposób określony w umowie o dofinansowanie". Natomiast w ust. 3 tego samego paragrafu stanowi, że „w przypadku gdy umowa o dofinansowanie przewiduje wypłatę zaliczki w kilku transzach, wypłata drugiej i kolejnych transz jest uzależniona od rozliczenia określonej w umowie o dofinansowanie części, nie niższej jednak niż 70 %, dotychczas otrzymanej zaliczki".
   Mając na uwadze powyższe, beneficjent może ubiegać się o zaliczkę na realizację danej operacji w ramach jednego wniosku o dofinansowanie, a następnie rozliczyć go w końcowym wniosku o płatność obejmującym całość poniesionych kosztów, z wyłączeniem przypadków, gdzie odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach (art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pozn. zm).
   W przypadku przyznania beneficjentowi jednej zaliczki dla operacji kilkuetapowej, zaliczka ta może być rozliczana po poniesieniu wydatków realizacji każdego etapu.
   Należy zaznaczyć, że w przypadku jednorazowego rozliczania zaliczki istnieje znacznie większe niebezpieczeństwo poniesienia przez beneficjenta wydatków, które w końcowym rozliczeniu mogą okazać się kosztami niekwalifikowalnymi, a które mogły zostać zdefiniowane przez samorząd województwa na wcześniejszym etapie jeśli beneficjent przyjąłby rozliczenia częściowego wniosków o płatność.
   Z tego też powodu, sugeruje się wprowadzenia zapisów w § 8 umowy o dofinansowanie rozliczanie zaliczek po realizacji każdego etapu operacji, zgodnie z trybem określonym w § 3 ust. 3 ww.

   rozporządzenia. Pozwoli to na unikniecie sytuacji ponoszenia przez beneficjenta wydatków, które ze względu na niemożność weryfikacji ich zakresu i całości dokumentacji, w znacznej części mogłyby okazać się kosztami niekwalifikowanymi.
   Wszystko bowiem opierać powinno się na postanowieniach zapisanych w umowie o dofinansowane, która przywiduje przyznawanie zaliczek zarówno jednorazowo, jak i w transzach.

 • Czy członkowie zarządu, komitetu oraz kontroli wewnętrznej mogą być zatrudnieni w biurze LGR?
  • Odnośnie przepisu § 5 pkt 12 umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich stanowiącego, że LGR zobowiązana jest do niezatrudniania członków zarządu, komitetu oraz kontroli wewnętrznej w biurze LGR na podstawie umowy o pracę lub umowy o podobnym charakterze. Jako umowy o podobnym charakterze należy rozumieć taki stosunek pracy, który przewiduje podobne do ww. umowy warunki pracy, tj. w szczególności daty i terminy rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy, określone godziny pracy, miesięczne wynagrodzenie itp
   W związku z powyższym, wynagrodzenie dla członków komitetu, zarządu oraz organu kontroli LGR powinno obejmować wykonanie konkretnych zadań lub przygotowanie konkretnych nakładów rzeczowych, nie zaś pracę wykonywaną w biurze LGR.
   Odnośnie kwestii związanych z przeprowadzaniem kontrolą w zakresie realizacji działań szkoleniowych przez LGR, uprzejmie informuję, że zgodnie ze zobowiązaniem Instytucji Zarządzającej złożonym wobec Komisji Europejskiej wyrażonym w sprawozdaniu z audytu, misja nr 2008/PL/MARE/F-l i przeniesionym do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli oraz do Rocznych Planach Kontroli uprzejmie informuję, iż instytucja pośrednicząca ma obowiązek kontroli 100% operacji dotyczących szkoleń, seminariów podczas ich realizacji. Powyższy obowiązek dotyczy również organizowanych szkoleń przez LGR dla beneficjentów osi priorytetowej IV. W kwestii indywidualnych szkoleń dla pracowników LGR (np. kurs języka angielskiego) nie jest wymagana kontrola 100 %. Tym samym pracownik instytucji pośredniczącej nie musi być (przeprowadzać kontroli), na każdej lekcji prowadzonego szkolenia np. kursu języka angielskiego, której uczestnikiem jest pracownik LGR. W przypadku organizowanego szkolenia dla wszystkich pracowników LGR wydaje się konieczna realizacja zobowiązania wynikającego z Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli i Rocznego Planu Kontroli tj. kontrola operacji w 100 % przez pracownika instytucji pośredniczącej.
   Odnośnie kolejnej kwestii, tj. trybu nadawania numerów identyfikacyjnych uprzejmie informuję, że sposób postępowania dla nadania numeru identyfikacyjnego ZSZiK został do Państwa wysłany w dniu 12 stycznia b.r., do stosowania. 

 • Od kiedy koszty ogólne są kosztami kwalifikowalnymi? Czy przygotowanie projektu też traktujemy jako koszty kwalifikowalne?
  • § 16.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. mówi, że “W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie”.
   §17. 6) Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się kosztów ogólnych realizacji operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne beneficjenta i osób przez niego zatrudnionych:
   a. Powyżej 10% wartości netto operacji;
   b. Które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji
   c. Które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie.
   Do katalogu kosztów ogólnych, które kwalifikują się do refundacji w wysokości do 10 % wartości netto operacji, zalicza się koszty obejmujące przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o pomoc w ramach PO RYBY, w szczególności koszty:
   - przygotowania dokumentacji technicznej operacji;
   - przygotowania dokumentacji ekonomicznej, kosztorysów, analiz ekonomicznych, planów przedsięwzięć, analiz rynkowych, analiz marketingowych;
   - poniesione na wydanie zaświadczeń, pozwoleń i wszelkiej dokumentacji związanej z ich uzyskaniem;
   - obsługi geodezyjnej;
   - usług dotyczących przygotowania operacji;
   - nabycia patentów i licencji.
   Ponadto, zgodnie z instrukcją do wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie podlegają zaliczkowaniu. Zaliczkowanie jest na poczet przyszłych wydatków. Jednakże po analizie ustawodawstwa krajowego w zakresie PO RYBY 2007-2013 i zgodnie z przyjętymi zasadami w zakresie rachunkowości, w celu poprawnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie oraz poprawnego zakwalifikowania kosztów, które mogą być objęte zaliczką przyjmuje się następujące ustalenie:
   1. Dzień wystawienia faktury/rachunku traktowany jest jako dzień powstania zobowiązania. (dzień wystawienia faktury = dzień powstania zobowiązania),
   2. Dzień opłacenia faktury traktuje się jako dzień poniesienia kosztu. (dzień zapłaty za fakturę = dzień poniesienia kosztu).
   Reasumując, faktury i rachunki wystawione, ale nie zapłacone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, mogą być objęte zaliczką. Jednocześnie pragnę poinformować, że IZ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w przekazaniu zaliczki.

 • W jakiej formie przekazywane jest dofinansowanie?
  • Sposoby dokonywania dofinansowania:
   ● refundacja – dofinansowanie w formie refundacji wydatków (poniesionych ze środków własnych) przekazywane jest beneficjentowi na podstawie zweryfikowanego przez Samorząd Województwa wniosku o płatność. Kwotę refundacji wylicza się w oparciu o poziom dofinansowania określony w umowie o dofinansowanie oraz wielkość wydatków poniesionych przez beneficjenta i wykazanych we wniosku o płatność, uznanych za kwalifikowane przez SW.
   ● zaliczka – dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane jest beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, w terminach i wysokości w niej określonych.
   Zaliczka może być przekazywana beneficjentowi w jednej bądź kilku transzach. W przypadku gdy umowa o dofinansowanie przewiduje wypłatę zaliczki w kilku transzach, wypłata drugiej i kolejnych transz jest uzależniona od rozliczenia określonej w umowie o dofinansowanie części, nie niżej jednak niż 70% dotychczas otrzymanej zaliczki. Zaliczka rozliczana jest wnioskami o płatność, zgodnie z harmonogramem wskazanym w umowie o dofinansowanie.
   Zaliczka przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta przeznaczony wyłącznie do obsługi tej zaliczki.
   Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność złożonych do właściwej instytucji, w terminach i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie.
   Płatność końcowa – całkowite rozliczenie projektu, wtedy należy sporządzić sprawozdanie z realizacji operacji

 • Czy zaliczkę można etapować?
  • Zaliczka może być przekazywana beneficjentowi w jednej bądź kilku transzach. W przypadku gdy umowa o dofinansowanie przewiduje wypłatę zaliczki w kilku transzach, wypłata drugiej i kolejnych transz jest uzależniony od rozliczenia określonej w umowie o dofinansowanie części, nie niżej jednak niż 70% dotychczas otrzymanej zaliczki.
   W przypadku przyznania beneficjentowi jednej zaliczki dla operacji kilkuetapowej, zaliczka ta może być rozliczana po poniesieniu wydatków realizacji każdego etapu. Należy pamiętać, iż w przypadku jednorazowego rozliczania zaliczki istnieje znacznie większe niebezpieczeństwo poniesienia przez beneficjenta wydatków, które w końcowym rozliczeniu mogą okazać się kosztami niekwalifikowalnymi.
   W praktyce nie stosuje się dofinansowania całej operacji w formie tylko zaliczkowej, ponieważ zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego pomoc pobrana nienależnie lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonym jak dla zaległości podatkowych.

 • Co decyduje o stopniu zwrotu kosztów kwalifikowalnych?
  • O stopniu zwrotu kosztów kwalifikowalnych decyduje rodzaj operacji wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 października 2009 r.:
   ● wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa- zwrot do 85 % kosztów kwalifikowalnych;
   ● restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem- zwrot do 60%;
   ● podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – zwrot do 60%;
   ● ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – zwrot do 100%.

 • Czy można ubiegać się o zaliczkę bez względu na rodzaj operacji?
  • O zaliczkę można się ubiegać bez względu na to jaki rodzaj operacji zostaje zgłoszony przez beneficjenta.

 • Czy praca własna uwzględniona w kosztorysie powykonawczym jest nakładem rzeczowym?
  • Wkład rzeczowy w formie gruntu, budynków, budowli, prawa do dysponowania nimi, robót budowlanych lub prac konstrukcyjnych może zostać uznany jako koszt kwalifikowany. Wartość nakładów rzeczowych ustala się na podstawie operatu szacunkowego (w przypadku nieruchomości) lub kosztorysu powykonawczego (w przypadku prac budowlanych lub konstrukcyjnych).
   Do kosztów kwalifikowanych operacji nie zalicza się kosztów pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy.

 • Czy można rozpocząć inwestycję przed złożeniem wniosku?
  • Inwestycja może zostać rozpoczęta przed złożeniem wniosku, lecz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 roku § 16 koszty poniesione przed złożeniem nie będą kosztami kwalifikowalnymi.
 • Czy należy udokumentować poniesione koszty fakturami/dokumentami księgowymi w wysokości zwracanych tylko kosztów kwalifikowalnych czy też w wysokości całej operacji?
  • Wniosek o płatność zakłada zestawienie wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty kwalifikowalne. Ponadto, jednym z załączników wniosku o płatność, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r., są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
   Należy zatem udokumentować tylko same koszty kwalifikowalne operacji (a wśród nich zarówno kwotę refundacji, jak i koszt własny operacji). Wartość nakładów rzeczowych ustala się na podstawie operatu szacunkowego (w przypadku nieruchomości) lub kosztorysu powykonawczego (w przypadku prac budowlanych lub konstrukcyjnych).

 • Co oznacza termin „sektor rybacki” oraz kto należy do tego sektora?
  • Sektor rybacki jest to sektor gospodarki, który swoją działalnością obejmuje wszelkie działania w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa oraz akwakultury. Osoby związane z tym sektorem to ludzie zajmujący się którąś z dziedzin tej gospodarki.

   Zgodnie z definicją osoby, które mogą się ubiegać o dofinansowanie z § 4 Rozporzędzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 roku to:
   - prowadzący działalność na obszarze realizacji LSROR:
   - jako uprawniony do rybactwa,
   - jako podmiot któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu i hodowli ryb,
   - w zakresie: przetwórstwa i obrotu produktami rybactwa, a także obsługi sektora;
   - osoby, które związane były z wyżej wymienionymi dziedzinami lecz obecnie nie podejmują tego typu inicjatyw;
   - armatorzy statku rybackiego;
   - osoby fizyczne które utraciły miejsca pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności gospodarczej.

 • Czy przy składaniu Wniosku o Dofinansowanie trzeba dostarczyć wszystkie załączniki?
  • Podczas składania wniosku o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest do złożenia kopii wszystkich załączników, które są zgodne z charakterem danej operacji. Wynika to z rozporzędzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 roku.
   W przypadku, gdy wnisokodawca nie może dostarczyć pozwolenia budowlanego lub pozwolenia wodnoprawnego wystarczy przedstawić studium wykonalności. Dokumenty te potrzebne będą wymaganymi załącznikami przy składaniu wniosku o płatność.
   Wnioskodawca dostarcza załączniki do Wniosku w oryginale lub w przypadku dostarczenia ich kopii, powinny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku dostarczenia oryginałów, pracownik sporządza ich kopie, a następnie poświadcza je za zgodność z oryginałem i oddaje oryginały dokumentów Wnioskodawcy.

 • Jakie działania ujęte są w Polskiej Klasyfikacji Działalności?
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności zawiera usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
   Operacja w ramach PO RYBY 2007 - 2013 polegająca na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa poprzez podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej zawiera zakres działalności gospodarczej, który mogą realizować beneficjenci operacji. 


   Rodzaj działalności gospodarczej

   PKD

    Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli

   Podklasa 45.20.Z

   Naprawa i konserwacja statków i łodzi

   Podklasa 33.15.Z

   Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

   Dział 47

   Działalność usługowa związana z wyżywieniem

   Dział 56

   Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej

    Grupa 62.0

   Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

   Dział 69

   Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne

   Dział 71

   Opieka zdrowotna

   Dział 86

   Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

   Dział 93

   Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

   Dział 95

   Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

   Grupa 43.3

   Załącznik ww Rozporządzenia zawiera schemat klasyfikacji poszczególnych działalności.

 • Czy przy zaliczkach potrzeba poręczeń bankowych?
  • Zgodzie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 roku § 6, jeżeli kwota dofinansowania nie przekracza 10,000,000 zł, poręczenie bankowe nie jest wymagane.
   W pozostałych przypadkach zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest:
   1) weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Samorządu Województwa i złożony w Samorządzie Województwa w dniu zawarcia umowy;
   2) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, dostarczone do Samorządu Województwa w terminie do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność - w przypadku operacji o wartości powyżej 500 000 zł kwoty pomocy.

 • Czy koszt wykoanania dokumentacji projektowej zalicza się do kosztów kwalifikowalnych?
  • Koszt wykonania projektu, podobnie jak pozostałe koszty ogólne może zostać zaliczony do kosztów kwalifikowalnych w przypadku, gdy spełnia wymogi określone w § 16 i § 17 roporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozoju Wsi z dnia 15 października 2009 roku tj.:
   § 16 W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie”.
   §17 ust 6) Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się kosztów ogólnych realizacji operacji, w tym kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne beneficjenta i osób przez niego zatrudnionych:
   d. Powyżej 10% wartości netto operacji;
   e. Które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji
   f. Które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie.

 • Czy podczas składania wniosku należy zabezpieczyć środki finansowe na realizację całej operacji?
  • Podczas składania wniosku beneficjent nie jest zobowiązany do udokumentowania zabezpieczenia środków finansowych na realizacji całej operacji.

 • Jaka jest maksymalna kwota zaliczki?
  • Możliwe jest uzyskanie zaliczki na 100% wnioskowanej kwoty dofinansowania operacji wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Dopiero końcowy etap inwestycji realizowany ze środków własnych beneficjenta, wymaga faktycznego wkładu finansowego. Warunkiem zyskania zaliczki jest posiadanie podpisanej umowy o dofinansowanie oraz złożenie wniosku o zaliczkę. Po zrealizowaniu etapu inwestycji (który powinien być dopasowany do wysokości zaliczki), składamy sprawozdanie z realizacji etapu i po odbiorze możemy wnioskować o kolejną kwotę zaliczki.
   W praktyce nie stosuje się dofinansowania całej operacji w formie tylko zaliczkowej, ponieważ zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego pomoc pobrana nienależnie lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonym jak dla zaległości podatkowych.

 • Jak powinien być sporządzony kosztorys inwestorski?
  • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U.04.130.1389)  kosztorys inwestorski powinien spełniać następujące wymagania:
   - kosztorys jest sporządzany dla każdego obiektu lub robót budowlanych (zadania inwestycyjnego) polegających na budowie (rozbudowie, nadbudowie, przebudowie) lub remoncie połączonym z modernizacją;
   - ogólną charakterystykę obiektu lub robót zawiera istotne parametry określające wielkość obiektu lub robót, w tym: podstawowe dane techniczno-użytkowe oraz w zależności od typu i rodzaju projektu: powierzchnię zabudowy, powierzchnię użytkową, kubaturę, długość, podział budowli na części w zależności od projektowanego sposobu użytkowania, itp.;
   - przedmiar robót jest zgodny z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, (jeżeli są wymagane) oraz zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych;
   - kosztorys opracowany jest metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług oraz nie zawiera błędów rachunkowych;
   - przez roboty podstawowe należy rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót;
   - w dokumentacji kosztorysowej podana jest wartość kosztorysowa robót i wynika ona z opracowanego kosztorysu;
   - w dokumentacji kosztorysowej zamieszczono tabelę wartości elementów scalonych i odpowiada ona innym elementom kosztorysu;

 • Kto kwalifikuje się do uzyskania pomocy w ramach PO RYBY 2007-2013?
  • Zgodnie z treścią § 2 pkt 2 rozporządzenia regulującego tryb i warunki przyznawania pomocy ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 , (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunkowi trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 -Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (Dz. U. Nr 177, poz. 1371), zwane dalej „rozporządzeniem") pomoc finansowa jest przyznawana wnioskodawcy, o którym mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 z późn zm.), jeżeli spełni warunki podane w rozporządzeniu. Wspomniany przepis ustawy mówi, że pomoc może być przyznana beneficjentowi, który jest:
   1) osobą fizyczną,
   2) osobą prawną,
   3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
   4) podmiotem  organizacyjnie  wyodrębnionym   na  podstawie  dokumentów statutowych   lub założycielskich w strukturze jednostki, o której mowa w punktach 2 i 3.

   Wątpliwości budzić może ostatnia kategoria beneficjentów, czyli podmioty organizacyjnie wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub w strukturze tzw. „ułomnej osoby prawnej". Zaliczenie takich jednostek do kategorii beneficjentów oznacza, że co do zasady pomoc finansowa może być udzielona jednostce, która nie ma ani osobowości prawnej, ani zdolności prawnej, a jedynie jest wyodrębniona w strukturze podmiotu, który takie cechy posiada.

   Odnośnie podmiotów wymienionych w pkt 4 uznać należy, że jeżeli dokument statutowy podmiotu wymienionego w pkt 2 lub 3 przewiduje istnienie w strukturze tego podmiotu określonej jednostki organizacyjnej, to może być ona również beneficjentem osi priorytetowej 4. Jednostka taka nie musi zostać wyraźnie określona z nazwy w takim dokumencie statutowym lub założycielskim. Istotne jest jednak, by w dokumencie tym określono jakiego typu jednostki organizacyjne w strukturze podmiotu mogą być tworzone (na przykład przez podanie informacji, że są to zakłady, gospodarstwa lub sołectwa). Wyodrębnienie organizacyjne danej jednostki ze struktury osoby prawnej albo podmiotu, o którym mowa w pkt 3 może nastąpić na podstawie uchwały lub decyzji odpowiedniego organu, zgodnie z przepisami regulującymi jego funkcjonowanie.

   Dokumentami, do których należałoby się odwołać, sprawdzając czy dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w pkt 3 przewiduje istnienie takich wyodrębnionych jednostek organizacyjnych będą na przykład: statut stowarzyszenia, statut gminy, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy osobowych spółek prawa handlowego, statut spółki akcyjnej. Jeżeli w tych dokumentach znajduje się informacja, że dany podmiot może tworzyć np. zakłady, sołectwa lub gospodarstwa i następnie w przepisany prawem sposób podmiot ten podjął decyzję (przyjął uchwałę) o utworzeniu takiej jednostki, uznać należy że tak utworzony podmiot będzie spełniał warunki, o których mowa w art. 9 pkt 1 in fine przywołanej ustawy z dnia 3 kwietnia.

   Uznać również należy, że jeżeli określony akt prawa powszechnie obowiązującego, który reguluje funkcjonowanie danej grupy podmiotów przewiduje, że dany podmiot może w swej strukturze wyodrębnić jednostki organizacyjne i jednostki takie zostały później przez dany podmiot wyodrębnione, to również takie jednostki organizacyjne mogą być beneficjentem operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.

   Biorąc powyższe wywody pod uwagę, należy uznać, że muzea i inne instytucje kultury, szkoły, oddziały, koła, nadleśnictwa i sołectwa które zostały wyodrębnione w strukturze organizacyjnej danej osoby prawnej (na przykład w strukturze jednostkach samorządu terytorialnego) mogą być beneficjentami osi 4 PO RYBY 2007-2013.

   Wskazać jednak należy, że podmioty, które zostały wyodrębnione w strukturze organizacyjnej samorządu województwa nie mogą być beneficjentem osi 4 PO RYBY 2007-2013. Wynika to z faktu, że w przypadku zawarcia umowy o dofinansowanie operacji pojawiłaby się konieczność zawarcia umowy z samym sobą, tj. miedzy samorządem województwa występującym jako instytucja pośrednicząca dla osi 4 PO RYBY 2007-2013 a jednostką organizacyjną, która korzysta z osobowości prawnej tego samorządu. Jednostki organizacyjnie wyodrębnione przez samorząd województwa ze swej struktury nie mają ani osobowości ani zdolności prawnej, zatem nie mogą we własnym imieniu zawierać umów i dokonywać innych czynności prawnych. W stosunkach prawnych zawsze korzystają z upoważnienia podmiotu, który wyodrębnił je ze swojej struktury organizacyjnej. Dlatego uznać należy, że w szczególności pomoc na realizację operacji nie może zostać udzielona parkom krajobrazowym, które zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tworzy się w drodze uchwały sejmiku województwa. W tym samym trybie uchwala się statut parku krajobrazowego. Uznać zatem należy, że parki krajobrazowe są wprawdzie jednostkami organizacyjnie wyodrębnionymi w strukturze samorządu województwa, który posiada osobowość prawną, ze względu jednak na wskazany zakaz zawierania umów z samym sobą, nie mogą być beneficjentami osi 4.

   Jeśli chodzi o możliwość ubiegania się o środki przez Lasy Państwowe oraz nadleśnictwa i regionalne dyrekcje lasów państwowych wskazać należy, że sytuację prawną tych podmiotów reguluje ustawa z dnia 28 września o lasach. Zgodnie z jej treścią lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane "Lasami Państwowymi" (art. 4 ust. 1 tej ustawy). Lasy Państwowe są jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej i reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia (art. 32 ust. 1). W skład Lasów Państwowych wchodzą: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, nadleśnictwa oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uznać zatem należy, że zarówno Lasy Państwowe, jak i inne wymienione w art. 32 ust. 2 ustawy o lasach jednostki organizacyjne mogą być beneficjentem osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013, ponieważ wymienia je ustawa o lasach państwowych.

   Zaznaczyć jednocześnie należy, że to, czy dana jednostka spełnia wymagania określone w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. należy rozpatrywać każdorazowo indywidualnie, w przypadku wątpliwości co do możliwości ubiegania się przez daną jednostkę o pomoc.

   Kolejne zagadnienie dotyczące ubiegania się o pomoc przez podmioty wyodrębnione w strukturze osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność prawną jest związany z obliczaniem limitu finansowego dla każdego beneficjenta. Szereg przepisów wskazanego rozporządzenia (np. § 3 ust. 3) wyznaczają określony limit finansowy, do którego każdy z beneficjentów w okresie realizacji programu operacyjnego może uzyskać dofinansowanie. W związku z tym dla każdego beneficjenta została ograniczona wysokość środków, o które może aplikować w ramach osi 4, niezależnie od ilości operacji, które będzie realizował.

   Zdaniem Departamentu Rybołówstwa uznać należy, że każdy podmiot w strukturze osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną jest odrębnym beneficjentem. Wynika to z dosłownego brzmienia art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybactwa z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z treści § 2 pkt 2 rozporządzenia. Każdy z wymienionych w art. 9 ust. 1 ustawy podmiotów jest bowiem odrębnym wnioskodawcą. Zatem limit finansowy dla podmiotu wyodrębnionego w strukturze osoby prawnej lub w strukturze jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną oblicza się niezależnie od limitu finansowego wyznaczonego dla samego podmiotu, który wyodrębnił w swej strukturze danego beneficjenta. Każdy z wyodrębnionych w strukturze -z podmiotów realizuje operacje do pełnej wysokości limitu finansowego podanego w odpowiednim przepisie rozporządzenia.

 • W jaki sposób należy definiować pojęcie „małej architektury" w kontekście celu związanego z poprawą funkcjonowania transportu publicznego. Pojęcie małej architektury jest zdefiniowane w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.Uz 2006 r., Nr 156, poz.1118), jednak definicja ta nie znajduje uzasadnienia dla omawianego rodzaju operacji. Co zatem decydować ma o zakwalifikowaniu obiektu infrastruktury drogowej do „małej architektury"?
  • Za obiekty małej architektury należy uznać obiekty budowlane określone w art. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 1994, Nr 89, poz 414) z wyłączeniem tych obiektów, których dofinansowania z PO RYBY 2007-2013 zabraniają odrębne przepisy.

   W związku z powyższym obiektem małej architektury w rozumieniu polskiego prawa budowlanego jest niewielki obiekt budowlany, którego nie można zaklasyfikować jako:
   - budynku (posiada fundamenty i dach),
   - budowli,
   - tymczasowego obiektu budowlanego,
   - urządzenia budowlanego.

   A zatem w kontekście przepisów rozporządzenia mówiących o operacjach, których celem ma być poprawa funkcjonowania transportu publicznego oraz zgodnie powyższymi informacjami do obiektów małej architektury można zaliczyć np. wiaty przystankowe, barierki odgradzające, słupki parkingowe itp.

 • Czy przykładowy zakres projektów (...) polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych (...) nie stanowi katalogu zamkniętego i kwalifikowalne są również projekty polegające na budowie/ remoncie (nie stanowiącym bieżącej konserwacji)/przebudowie ww. elementów?
  • W ramach § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia, sformułowanie „w szczególności" wskazuje na istnienie katalogu otwartego operacji w ramach których możliwe jest realizowanie operacji. Co za tym idzie, pomimo że literalnie mowa jest jedynie o remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu możliwie jest także ubieganie się o pomoc w zakresie m. in. budowy, rozbudowy itp. ww., jak również innych niewymienionych w przepisie obiektów i terenów, o ile wpisywać się to będzie i służyć rewitalizacji miejscowości.

 • Czy sformułowanie: rewitalizację miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu (...) oznacza możliwość realizacji pojedynczego elementu/ składowej kompleksowego, zintegrowanego projektu? Czy zintegrowany projekt o którym mowa w § 3 ust.l pkt.3 winien mieć postać jakiegoś rodzaju formalnego dokumentu (plan rewitalizacji miejscowości, plan odnowy miejscowości)? A jeśli tak, jakie elementy winien on zawierać?
  • Ponadto, sformułowanie użyte w § 3 ust. 1 pkt. 3, tj. „rewitalizacja miejscowości poprzez realizację zintegrowanego projektu..." oznacza, że wnioski o dofinansowanie muszą obejmować inwestycje lub działania, które wpisują się w jeden, całościowy plan, program, strategie itp. przygotowaną i obejmującą teren danego obszaru. Dokument taki powinien obejmować obszar gminy, jej części lub kilku gmin oraz powinien być zaaprobowany przez podmiot, do którego kompetencji należy wydawanie takich dokumentów (w praktyce bywają nimi głównie podmioty publiczne, w szczególności gminy).

   Z drugiej strony, pojęcie „zintegrowany projekt" może mieć odzwierciedlenie w kilku wnioskach o dofinansowanie złożonych przez różnych beneficjentów, w zakresie danej inwestycji. Nie musi ona jednak być częścią programu, o którym mowa powyżej, a jedynie dotyczyć większej operacji, której poszczególne elementy wspólnie tworzyć będą zintegrowany projekt.

   Jednocześnie, zauważyć należy, że termin rewitalizacja z samej definicji, poza specyficznymi przypadkami, wyklucza inwestycje w zakresie budowy czy rozbudowy.

 • Czy w ramach tego zakresu możliwe jest wsparcie realizacji inwestycji bez względu na funkcję obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków. Przykład: czy osoba fizyczna (nie będąca rybakiem, nie prowadząca działalności gospodarczej) może uzyskać dofinansowanie na remont (...) obiektu „zabytkowego", który pełni funkcję wyłącznie mieszkalną.
  • W ramach powyższego, ujętego przepisami rodzaju operacji pomoc przyznawana jest na operacji, których głównym celem jest zachowanie i rewitalizacja obiektu, jako zabytku. W przypadku spełniania przez niego funkcji mieszkaniowych, nie mieści się to w ww. zakresie, gdyż inwestycja służyć będzie podniesieniu jakości warunków mieszkaniowych osób prywatnych, a nic ochronie tego obiektu.

   Zachowanie i rewitalizacja obiektu zazwyczaj ma miejsce m. in. wtedy, gdy obiekt służy szerszej grupie lokalnej społeczności, a podmiotem realizującym inwestycję jest podmiot publiczny lub społeczny w ramach swoich statutowych lub ustawowych zadań.

 • Czy w związku z realizacją projektu w ramach tej kategorii możliwe jest ponoszenie nieograniczonych kosztów na przygotowanie niezbędnej infrastruktury i zakup wyposażenia? Przykład: organizowanie kółka informatycznego: czy w takiej sytuacji możliwy jest np. remont pomieszczenia na potrzeby jego prowadzenia, zakup zestawów komputerowych, rzutnika, projektora ekranu i innego sprzętu? Czy też wydatki takie winny być kwalifikowalne w ramach kosztów ogólnych i limitu 10% wartości netto operacji?
  • W ramach powyższego, pomoc udzielana może być na działania i inwestycje związane z przygotowaniem takich kół zainteresowań, jednak do momentu rozpoczęcia przez nie właściwej działalności. Od tego momentu bowiem mówić należy o funkcjonowaniu takiego wydarzenia, a nie o jego przygotowaniu. Dlatego w ramach tego działania możliwe jest przyznanie pomocy m. in. na remont i wyposażenie obiektu, w którym takie wydarzenia będą miały miejsce, natomiast nie będą wydatkiem kwalifikowanym np. wydatki administracyjne w zakresie funkcjonowania koła.

   Również mając na uwadze powyższe, zakup komputerów, zestawów tematycznych itp. będą kosztem kwalifikowanym na ogólnych zasadach przewidzianych we właściwych przepisach. Natomiast, do kosztów ogólnych zalicza się koszty, które poniesione zostały w zakresie przygotowania i rozliczenia operacji.

 • W jaki sposób należy definiować pojęcie „małej infrastruktury turystycznej"? Jaka może być podstawa prawna odmowy przyznania pomocy?
  • Pojęcie „mała infrastruktura turystyczna" na potrzeby osi 4 PO RYBY 2007-2013 stanowi inwestycję we wszelkiego rodzaju obiekty, budynki i tereny, które służą przyjeżdżającym na dany obszar turystom, zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką. Jak słusznie zauważono, pojęcie to nie jest zdefiniowane w żadnym obowiązującym akcie prawnym. Co za tym idzie, nie ma ograniczeń w tym zakresie, oprócz celu operacji (j.w.) oraz jej ram finansowych, tj. 2.000.000 zł na jednego beneficjenta, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

   Podstawą prawną do odmowy przyznania pomocy są przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu (...) z dnia 15 października 2009 r.

 • Czy w świetle obecnie obowiązującego rozporządzenia możliwe jest poniesienie wydatków na realizację projektu poza obszarem LSROR, np. kampania medialna w regionalnej telewizji na Śląsku? Proszę o wyjaśnienie, czy w ramach ww. kategorii możliwa jest jakakolwiek forma promocji konkretnego produktu, usługi, przedsiębiorcy, konkretnej działalności?
  • Zgodnie z § 20 do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów ponoszonych poza obszarem objętym LSROR z wyłączeniem operacji polegających na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR. Jednocześnie planowana jest zmiana przepisów rozporządzenia, która polegałaby na umożliwieniu realizacji operacji w innym zakresie poza obszarem LSROR.

   Jednocześnie, w ramach planowanej nowelizacji rozporządzenia z dnia 15 października 2009 r. przewiduje się możliwość realizacji operacji poza obszarem objętym LSROR. Dotyczy to tzw. operacji miękkich, w tym promocji obszaru, szkoleń, kursów itp., które z racji swej specyfiki mogłyby być realizowane poza tym obszarem, bez uszczerbku dla celu i zasad realizacji osi 4 PO RYBY 2007-2013. Są to operacje polegające na:

   • funkcjonowaniu LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności;
   • promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR;
   • wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, realizowanych w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 9;
   • restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, realizowanych w zakresie określonym w § 4 ust. 1 pkt 5."

 • Czy możliwe jest łączenie kilku zakresów w ramach jednego projektu?
  • Tak, w ramach jednego wniosku o dofinansowanie możliwe jest realizowanie operacji w kilku zakresach ,wskazanych w tym wniosku. Jednakże, musi to mieć miejsce w ramach jednego rodzaju operacji. Oznacza to, że możliwe jest realizowanie operacji w kilku zakresach jedynie w ramach wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, natomiast nie jest możliwe realizowanie jej w ramach jednego wniosku w zakresie „wzmocnienia konkurencyjności..." oraz „ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności...".

 • W jaki sposób należy definiować pojęcie „sprzedaży bezpośredniej" oraz „produktów rybactwa".
  • Jest to sprzedaż, przez uprawnionego do rybactwa, w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym, lub przez wykonującego rybołówstwo morskie, w rozumieniu przepisów o rybołówstwie:
   a) żywych lub schłodzonych produktów rybołówstwa, niepoddanych czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną:
   -  konsumentowi końcowemu ze statków, z wyłączeniem statków zamrażalni i statków przetwórni, lub w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rybackich, na targowiskach, lub
   -  do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego,
   b)   uśmiercanie, wykrwawianie, odgławianie, usuwanie płetw i patroszenie produktów rybołówstwa,
   c)   sprzedaż produktów rybołówstwa poddanych czynnościom, o których mowa w lit. b:
   -  konsumentowi końcowemu ze statków, z wyłączeniem statków zamrażalni i statków przetwórni, lub
   -  konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rybackich, na targowiskach, lub
   -  do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego.

 • Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące realizacji projektu w ramach tego zakresu? Jeśli tak, jakie są to ograniczenia? Jeśli nie, w jaki sposób winien być udokumentowany (i weryfikowany) wpływ projektu na zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych?
  • Wskazany przepis § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia daje szerokie możliwości kwalifikowania kosztów. Przepis ten przyjął przedmiotowe brzmienie w celu nieograniczania inwencji potencjalnych beneficjentów przy przygotowywaniu projektów w tym zakresie. Do takich inwestycji należy zaliczyć budowę miejsc tarłowych w zbiornikach wodnych, czy działania mające na celu rekultywację zbiorników. Działania związane z rekultywacją zbiorników również mają szeroki zakres możliwych kosztów kwalifikowanych, do których można zaliczyć środki chemiczne, biologiczne, techniczne, czy też polegające na przywracaniu naturalnej bioróżnorodności poprzez likwidację przegród wodnych, udrażnianiu starorzeczy. Cel projektu jakim jest zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych powinien być spełniony łącznie. Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 38 ust. 2 rozporządzenia 1198/2006 bezpośrednie zarybianie nie stanowi podstawy do uzyskania pomocy, o ile nie zostało przewidziane wyraźnie jako środek służący ochronie we wspólnotowym akcie prawnym.

 • Czy w ramach tej kategorii możliwe jest pozyskanie dofinansowania na wyregulowanie zejść na plażę celem zachowania różnorodności biologicznej i gatunków chronionych, które znajdują się na wydmach nadmorskich?
  • Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi w odpowiedzi na lit. a, uprzejmie informuję, że pozyskanie dofinansowania na wyregulowanie zejść na plażę nie wchodzi w zakres kosztów kwalifikowanych. Rozporządzenie wskazuje, że możliwe jest dofinansowanie w zakresie zachowania różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych. W związku z powyższym, operacja taka nie może obejmować innych zwierząt, np. ptaków i ssaków.

   Należy również zauważyć, że operacje w tym zakresie muszą wiązać się bezpośrednio z zachowaniem bioróżnorodności i ochrony gatunków. Jeśli, operacja ma na celu inwestycje w zejścia na plaże, z których korzystać będą przede wszystkim ludzie, istnieje duże prawdopodobieństwo tworzenia sztucznych warunków dla uzyskania pomocy, a co za tym koszty te nie byłyby kwalifikowane.

 • Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące realizacji projektu w ramach tego zakresu? Jeśli tak, jakie są to ograniczenia? Jeśli nie, w jaki sposób winien być udokumentowany (i weryfikowany) wpływ projektu na zachowanie i zabezpieczenie obszarów o szczególnym znaczeniu przyrodniczym? Czy w ramach tej kategorii możliwe jeśli operacje te realizowana są na obszarach/mają wpływ na obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym?
  • W ramach powyższego, pomoc przyznawana jest na wszelkie inwestycje i działania, które są bezpośrednio związane z ochroną obszarów NATURA 2000. Ważne jest, aby głównym celem operacji była właśnie ochrona obszaru, a nie inne zadania które pośrednio będą spełniać tą funkcję.

 • Czy w ramach tej kategorii możliwe jest wsparcie inwestycji jest pozyskanie dofinansowania na budowę/rozbudowę podstawowej infrastruktury technicznej (sieci wodno - kanalizacyjnej, infrastruktury drogowej) kolektorów słonecznych i pomp ciepła czy modernizacji starych kotłowni na pro ekologiczne, jeżeli inwestycje te będą prowadzone na obszarach o szczególnym znaczeniu przyrodniczym?
  • W przypadku inwestycji typu budowa/ rozbudowa podstawowej infrastruktury technicznej (sieci wodno - kanalizacyjnej, infrastruktury drogowej) lub kolektorów słonecznych, kotłowni itd., jeśli operacje te realizowana są na obszarach/ mają wpływ na obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, z ogólnych informacji wynika, że nie mają one na celu bezpośrednio ochrony obszaru, a jedynie polepszenie jakości życia na tym obszarze. Zatem nie kwalifikują się one w taki sposób do przyznania pomocy.

   Jednakże, w ramach nowelizacji rozporządzenia z dnia 15 października 2009 r. przewiduje się zmianę brzmienia przepisu § 6 ust.l pkt.4 w sposób, który pomoc będzie kierował na operacje związane z „bezpośrednim zabezpieczeniem obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 przed degradacją środowiska wodnego".

 • Czy pomoc przyznana na wsparcie przedsiębiorców będzie stanowić pomoc „de minimis"?
  • Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006, z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (DZ. Urz. UE L 233 z 15.08.2006 r., str. 1) pomoc przyznawana w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego nie jest pomocą publiczną, w rozumieniu art. 87-89 Traktatu Europejskiego (TWE). Mając na uwadze powyższe, przepisy art. 87-89 TWE (obecnie 107-109 TFUE) nie mają zastosowania do wkładów finansowych państw członkowskich na rzecz operacji współfinansowanych z PO RYBY 2007-2013, niezależnie od tego czy beneficjent jest podmiotem sektora rybackiego czy też innego sektora gospodarki. Wyjątkiem byłoby, stosownie do art. 7 ust. 3 ww. rozporządzenia, pomoc publiczna zastosowana w przypadku, gdy przepisy krajowe przewidują finansowanie ze środków publicznych w szerszym zakresie, niż to wynika z postanowień ww. rozporządzenia dotyczących wkładów finansowych. Jednakże, w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 nie przewiduje się takich wyjątków.

 • Czy do operacji polegających na promowaniu współpracy międzyregionalnej można zaliczyć współpracę LGR z obszaru jednego województwa?
  • Nigdzie nie występują tego typu ograniczenia. Operacje takie mogą być realizowane zarówno pomiędzy LGR z różnych województw, jak I pomiędzy LGR z różnych krajów Unii Europejskiej.

 • Jakiego rodzaju projektów/zakresów dotyczy obowiązek dostarczenia szczegółowego opisu operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji (pkt. 1.14 Załącznika Nr 1 do rozporządzenia). Proszę również o wskazanie co zawierać ma ten szczegółowy opis operacji?
  • Szczegółowy opis operacji wraz z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania powinien być dołączony do wniosku o dofinansowanie wszystkich rodzajów operacji. Powinien również zawierać informacje niezbędne do zbadania racjonalności kosztów planowanych operacji.

 • Kiedy wymagane jest studium wykonalności, a kiedy biznes plan projektu? Czy słusznym jest twierdzenie, że studium wykonalności może dotyczyć wyłącznie operacji inwestycyjnych?
  • Stosownie do § 30 ust. 2 rozporządzenia, do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

   Zgodnie z ust. 1 przywołanego załącznika, w przypadku operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia, dokumentami niezbędnymi do dostarczenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie są m.in. uproszczony plan biznesowy operacji oraz studium wykonalności projektu dla danej operacji - w przypadku braku pozwolenia wodno prawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego.

   Jednocześnie należy wskazać, iż w świetle ust. 2 załącznika, w przypadku operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. e i pkt 2 rozporządzenia w/w dokumenty nie są wymagane.

   Wymóg składania wraz z wnioskiem o dofinansowanie odpowiednio studium wykonalności bądź biznes planu reguluje § 15 rozporządzenia.

 • Doprecyzowanie obowiązku dostarczania ofert (pkt. 1.5. Załącznik Nr 1 do rozporządzenia).
  • Treść załącznika nr 1 do rozporządzenia, mówiąca o konieczności załączenia ofert do wniosku o dofinansowanie wskazuje, iż Beneficjent składa „dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji". Zgodnie z tym zapisem wymagana jest tylko jedna oferta i tylko w przypadku, jeśli wymaga tego specyfika operacji. Oznacza to, że oferty powinny być załączane, gdy nie jest możliwe określenie ceny danego towaru ze źródeł ogólnodostępnych.

   Oferta powinna odpowiadać zakresowi i charakterowi operacji, ale nie musi przyjmować trybu zapytania o cenę wynikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759). Powinna zostać uznana za ważną również oferta w postaci wydruku oferty przesłanej przez oferenta w wersji elektronicznej, a także w formie oryginału lub kopii katalogu branżowego lub wydruku ze strony internetowej, oferta nie musi posiadać podpisu i pieczęci oferenta, ponieważ jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, który podpisuje Beneficjent.

   Ważne jest, aby Beneficjent przedstawił ofertę zawierającą co najmniej cenę netto i brutto towaru.

   Zakres oferty powinien mieć odzwierciedlenie w zestawieniu rzeczowo-finansowym zawartym we wniosku o dofinansowanie. Oferta jest ważna na czas określony w tej ofercie. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, jest ona ważna bezterminowo.

 • Jaki okres „aktualności" dokumentu należy przyjąć za prawidłowy (m.in. pkt 1.1 Załącznika do rozporządzenia)?
  • W krajowych aktach prawnych, w tym obowiązującej ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) brak jest normy określającej czas ważności odpisów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. Ważność i aktualność przywołanego dokumentu trwa do momentu wpisania zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jeżeli zmiany takiej nie dokonano, odpis z rejestru może być aktualny przez czas nieokreślony. Niemniej znana jest praktyka, zarówno w obrocie gospodarczym jak i w urzędach, ograniczająca w tym względzie termin ważności odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego do trzech miesięcy od jego wydania.

 • Czy stara żwirownia, która jest miejscem rekreacji, kąpieliskiem i w części łowiskiem (zatem zbiornikiem zarybianym) jest już traktowana jako obiekt chowu i hodowli ryb?
  • Przede wszystkim należy zauważyć, że podmioty prowadzące działalność polegającą na chowie i hodowli ryb są zobligowane do m.in.:
   - posiadania decyzji powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy:
   - składania formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych oraz ilości rybwyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, o którymmowa w przepisach o statystyce publicznej,
   - posiadania aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego. Dodatkowo, zgodnie z Polską Normą „Rybactwo stawowe - terminologia" obiekt stawowy to „stawy z zespołem urządzeń hydrotechnicznych i rybackich na potrzeby chowu, hodowli i przetrzymywania ryb".

   Minimalną listę dokumentów potwierdzających prowadzenie chowu i hodowli ryb stanowi: decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne, w przypadku, gdy jest wymagane przepisami prawa wodnego.

 • Interpretacja pojęcia „gdy wymaga tego specyfika operacji".
  • Zgodnie z przepisami rozporządzenia o trybie i warunkach, konieczność dołączenia przez wnioskodawcę do wniosku o dofinansowanie niektórych dokumentów określonych w załączniku do rozporządzenia o trybie i warunkach uzależniona jest od specyfiki realizowanej operacji.

   Stosownie do brzmienia załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia w przypadku operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia, do wniosku o dofinansowanie dołącza się m.in. kopię aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji. Przykładowo należy wskazać, iż w przypadku realizacji operacji, w zakres której wchodzi zakup urządzeń i artykułów biurowych czy też materiałów promocyjnych, wymaganie dołączenia w tym przypadku przez wnioskodawcę ww. kopii aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości jest bezzasadne, ponieważ tego typu wydatki nie są związane z nieruchomością.

 • Czy beneficjentem w ramach § 4 "Pomoc na realizację operacji polegającej na restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem" może być spółka cywilna w sytuacji, gdy tylko jeden ze wspólników spółki jest wskazany jako potencjalny beneficjent w §4. ust.2?
  • Zgodnie z treścią § 2 pkt 2 rozporządzenia regulującego tryb i warunki przyznawania pomocy w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013, pomoc finansowa jest przyznawana wnioskodawcy, o którym mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 z późn zm.), jeżeli spełni warunki podane w rozporządzeniu. Wspomniany przepis ustawy mówi, że pomoc może być przyznana beneficjentowi, który jest:
   1) osobą fizyczną,
   2) osobą prawną,
   3) jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
   4) podmiotem  organizacyjnie wyodrębnionym  na  podstawie  dokumentów statutowych  lub założycielskich w strukturze jednostki, o której mowa w punktach 2 i 3.

   Tworzenie i funkcjonowanie spółki cywilnej zostało unormowane w art. 860 i nast. Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego spółkę cywilną należy uznać za umowę co najmniej dwóch osób, które zmierzają poprzez zawarcie tej spółki do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Żaden przepis kodeksu cywilnego ani innej ustawy nie nadaje spółce cywilnej osobowości prawnej. Spółka cywilna nie jest również wyposażona przez żaden przepis w zdolność prawną. Zgodnie z ustalonym w doktrynie i orzecznictwie podmiotem spółka cywilna jest szczególnym rodzajem umowy, nie jest zatem również jednostką organizacyjną i całą pewnością nie spełnia wymogów określonych w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. Spółka cywilna nie może być zatem beneficjentem osi 4 PO RYBY 2007-2013. Beneficjentem takim może być jednak każdy ze wspólników spółki cywilnej, niezależnie od tego czy jest on osobą fizyczną czy osobą prawną.

 • Czy LGR w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie funkcjonowania LGR może przewidzieć zakup rzeczy służących organizacji imprez masowych (np. nagłośnienia, scen, namiotów, pieców)? Rzeczy te wnioskodawca zamierza następnie przekazać na podstawie umowy użyczenia osobie trzeciej, jako nagrodę w konkursie na najlepszą imprezę promującą obszar objęty lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich.
  • Rozpatrując możliwość sfinansowania takich kosztów wskazać należy, że zgodnie z § 6 pkt 2 lit. c wzoru umowy o dofinansowanie w zakresie funkcjonowania LGR, beneficjent w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności końcowej, jest zobowiązany do nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmieniania sposobu ich wykorzystania.

   Umowa użyczenia została uregulowana w art. 710 i nast. Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 710 przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Wykonanie umowy użyczenia poprzez wydanie rzeczy skutkuje zatem przeniesieniem posiadania wydanej rzeczy na biorącego.

   W opinii Instytucji Zarządzającej, gdyby LGR przeprowadziła konkurs na najlepszą imprezę promocyjną i w ramach nagrody zawarła ze zwycięzcą tego konkursu umowę użyczenia rzeczy, które wcześniej nabyła w ramach realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR, to z chwilą przekazania tych rzeczy doszłoby do naruszenia § 6 pkt 2 lit. c umowy o dofinansowanie.

 • Czy w ramach osi 4 możliwe będzie przeniesienie, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji?
  • Zgodnie z § 6 pkt 2 lit. c wzoru umowy o dofinansowanie w zakresie funkcjonowania LGR, beneficjent w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności końcowej, jest zobowiązany do nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmieniania sposobu ich wykorzystania. Dlatego przeniesienie przez beneficjenta własności lub posiadania rzeczy nabytych lub wybudowanych ze środków PO RYBY 2007-2013 stawiłoby naruszenie wskazanego postanowienia umowy o dofinansowanie.

 • Czy projekty realizowane w ramach § 4 i § 5 mogą dotyczyć zakupów maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym środka transportu. Przykłady: mobilna piaskarka (agregat prądotwórczy na podwoziu samochodu dostawczego z przyczepą transportową) służące konserwacji jednostek pływających i innych konstrukcji stalowych/cementowych oraz zabezpieczeniem przed erozją/korozją; komora lakiernicza w ramach działalności związanej z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli?
  • Projekty realizowane w ramach § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia mogą dotyczyć zakupów maszyn i urządzeń specjalistycznych jeżeli Beneficjent wskaże że wpisują się w cel tej operacji jakim jest „wyposażenie obiektów, w których ma być prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia".

   Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zakupów takich maszyn w ramach § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, które aby mogły uzyskać dofinansowanie, muszą przyczynić się do realizacji celu operacji polegającej na podejmowaniu i rozwoju działalności gospodarczej.

 • Czy zakres określony w § 3 ust. 1 pkt. 9 należy traktować jako zakres nieinwestycyjny, czy też realizowany projekt może dotyczyć zakupu samochodu dostawczego przez stowarzyszenie z otwieraną zabudowaną w celu prezentowania i promocji regionu?
  • Dofinansowanie w ramach przywołanego przepisu co do zasady nie powinno dotyczyć zakupu materiałów promocyjnych trwałych tj. telebimy, tablice reklamowe, ww. samochód dostawczy z otwieraną zabudową w formie tzw. „jeżdżącej reklamy" itp. gdyż może to rodzić późniejsze problemy przy weryfikacji racjonalności poniesionych wydatków, a co za tym idzie spowodować konieczność zwracania części lub całości pomocy, w przypadku negatywnych wyników kontroli IZ lub IP. Pomoc na realizację operacji wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia powinna dotyczyć np. wynajmu usług podmiotów zajmujących się profesjonalnym organizowaniem imprez promocyjnych lub szeroko rozumianych kampanii mających na celu promocję obszaru objętego LSROR.

 • Kiedy przyznawana jest pomoc w ramach operacji o charakterze inwestycyjnym?
  • Zgodnie z § 40 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (rozporządzenie), w przypadku realizacji w ramach PO RYBY 2007-2013 operacji o charakterze inwestycyjnym, pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych.

    W myśl § 41 ust. 2 rozporządzenia, trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany, oraz przyczyni się do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności prowadzenia działalności, której planowana operacja dotyczy.


   Należy wskazać, iż zgodnie z rozporządzeniem, wśród beneficjentów znajdują się m.in. stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego. Akty prawne, regulujące ich funkcjonowanie wskazują, iż są to instytucje ustanowione w celach innych niż osiągnięcie zysku.

    

   Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. W przypadku organizacji pozarządowych oraz fundacji, niedochodowy charakter tych jednostek został przewidziany w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach  oraz w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Artykuł 1 ustawy o fundacjach wskazuje, iż (...) fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Jednocześnie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie reguluje, iż organizacjami pozarządowymi są niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 4 niniejszej ustawy. Natomiast niedochodowy charakter jednostek samorządu terytorialnego wynika z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

   Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, iż określony w § 40 pkt 1 rozporządzenia, wymóg w postaci powstania trwałych korzyści gospodarczych, może dotyczyć jedynie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, która zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oznacza zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

   Podsumowując, należy podkreślić, że wymóg w postaci powstania trwałych korzyści gospodarczych nie dotyczy grupy beneficjentów, których działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. W związku powyższym, weryfikacja warunku w postaci powstania trwałych korzyści gospodarczych, nie znajduje w niniejszym przypadku zastosowania.


 • Czy budynki i obiekty wpisujące się w program rewitalizacji miejscowości muszą być obiektami publicznymi w sensie własności – Urząd Gminy? Środek „Wzmocnienie konkurencyjności i …” kierowany jest do wszystkich trzech sektorów, co przy założeniu „budynki i obiekty publiczne” zawężałoby beneficjentów do sektora publicznego?
  • Istotą określenia „budynku i obiektu publicznego” jest stwierdzenie czy władającym obiektem jest „podmiot publiczny” wskazany m.in. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675) lub art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.). Obiekt publiczny, poza wymogiem przedstawionym powyżej,  musi być dostępny dla ogółu społeczeństwa i spełniać cele publiczne.

   Należy ponadto zaznaczyć, że korzystanie z budynków i obiektów publicznych nie musi być bezpłatne.
 • Czy budynki i obiekty wpisujące się w program rewitalizacji miejscowości muszą być obiektami publicznymi w sensie własności – Urząd Gminy? Środek „Wzmocnienie konkurencyjności i …” kierowany jest do wszystkich trzech sektorów, co przy założeniu „budynki i obiekty publiczne” zawężałoby beneficjentów do sektora publicznego?
  • Istotą określenia „budynku i obiektu publicznego” jest stwierdzenie czy władający obiektem jest „podmiot publiczny” wskazany m.in. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675) lub art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.). Obiekt publiczny, poza wymogiem przedstawionym powyżej,  musi być dostępny dla ogółu społeczeństwa i spełniać cele publiczne. Należy ponadto zaznaczyć, że korzystanie z budynków i obiektów publicznych nie musi być bezpłatne.

 • Czy stowarzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą jako działalność pomocniczą, jednakże w innym zakresie niż operacja realizowana w ramach PO RYBY mogą uznać podatek VAT jako koszt kwalifikowalny? Przykład: W ramach PO RYBY stowarzyszenie X chciałoby wyremontować budynek na potrzeby utworzenia tam domu spokojnej starości. Jako jedno ze źródeł finansowania swojej działalności prowadzi sprzedaż rękodzieła. Zapis ten jest wpisany w statucie.
  • Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej (IZ), przekazanym za pismem z dnia 11 maja 2010 r., znak: RYBps-JR-504-93/10 L.dz. 260, wydatkiem kwalifikującym się do uzyskania wsparcia z EFR jest podatek od wartości dodanej (VAT) rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez podatnika tego podatku, jedynie w sytuacji, gdy sam podatek nie podlega zwrotowi. Ponadto IZ wyjaśnia, że:
   l) podatek rzeczywiście i ostatecznie poniesiony to podatek faktycznie zapłacony przez określony podmiot i ciężar ekonomiczny tego podatku nie został przerzucony na inny podmiot,
   2) podatek niepodlegający zwrotowi to podatek, którego w żaden prawnie dopuszczalny sposób nie można odzyskać (chodzi tu o możliwość odzyskania, nie zaś o faktyczne odzyskanie), tzn. podatek należny nie może zostać pomniejszony o podatek naliczony, nie jest możliwy jego zwrot, nie ma możliwości skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na odzyskaniu chociażby części kwoty zapłaconego wcześniej podatku, (...).
   Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) w art. 34. dopuszcza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenia. Nie jest to jednak działalność nierozłącznie związana z funkcjonowaniem każdego stowarzyszenia. Organizacja pozarządowa chcąc rozpocząć działalność gospodarczą musi zamieścić stosowne zapisy w swoim statucie oraz zgłosić ten fakt w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stowarzyszenia, które zdecydują się na prowadzenie takiej działalności, stają się podatnikiem podatku VAT w myśl art. 15 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. Zm.). Ciąży na nich zatem obowiązek odprowadzania podatku VAT od uzyskanych dochodów. Podatek należny może jednak zostać pomniejszony o podatek naliczony. Zatem podatek VAT może być kosztem kwalifikowalnym jedynie dla stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej. 

 • Jakie operacje mogą być realizowane w ramach „dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa" o której mowa w § 4
  • Przepis mówiący o „dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa" ma na celu wsparcie zmiany zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, między innymi w przypadku, gdy podmiot rybacki, w ramach restrukturyzacji działalności rybackiej, musi dokonać redukcji pracowników lub też przekwalifikowania tych pracowników na nowoutworzoną działalność (dotyczy to pracowników na umowę o pracę, zgodnie z Kodeksem Pracy). Jednak, w żadnym wypadku nie jest wymagane odejście od dotychczas prowadzonej działalności rybackiej. Ww. działania mają za zadanie jedynie zneutralizowanie ewentualnych skutków dywersyfikacji działalności gospodarczej. Pomoc w ramach ww. § 4 rozporządzenia przyznawana jest na działalność pozarybacką, co jednak nie zobowiązuje beneficjenta do zaprzestania prowadzonej dotychczas działalności w sektorze rybackim. Głównym założeniem tego rodzaju operacji jest stworzenie podstaw do rozszerzenia źródeł utrzymania podmiotów sektora rybackiego.
 • Jak definiujemy pojęcie „aktywizacji lokalnych społeczności”?
  • Definicja pojęcia „aktywizacja lokalnych społeczności” – każde stowarzyszenie starające się o status Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) w opracowanej przez siebie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) zaplanowało działania w celu aktywizacji lokalnej społeczności jak również zapewniło udział tych społeczności we wdrażaniu strategii. Tym samym każde stowarzyszenie zdefiniowało i zinterpretowało termin „aktywizacji lokalnych społeczności” pod kątem potrzeb mieszkańców oraz uwarunkowań i specyfiki społeczno-kulturowej obszaru objętego LSROR. 

 • Czy w przypadku braku dokumentów, o których mowa w § 12 rozporządzenia, gmina zobowiązana jest do przedstawienia studium wykonalności projektu (posiadające elementy biznesplanu)? Zgodnie z interpretacją IZ z 27 kwietnia 2010 r. (znak: RYBps-PŁ-504-76/10 L.dz.220)
  • § 15 ust.1 rozporządzenia z dnia 15 października 2009 r.  wskazuje studium wykonalności projektu jako dokument zastępczy w przypadku niedostarczenia wraz z wnioskiem o gwarancji technicznych o których mowa w §12. W tym zakresie przepisy prawa nie przewidują wyjątków, jednakże cz. VI. studium wykonalności „ Analiza Finansowa Operacji” posiada elementy charakterystyczne dla operacji i beneficjentów nastawionych na osiągnięcie trwałych korzyści gospodarczych o których mowa w § 11.

   Wymóg powstania trwałych korzyści gospodarczych nie dotyczy beneficjentów, których działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Wymóg ten dotyczy jedynie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, która zgodnie z art.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.), oznacza zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.  

   Należy zatem uznać, iż każdy beneficjent który decyduje się złożyć dokumenty o których mowa w §12 najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność jest zobowiązany przygotować studium wykonalności. Jednakże, beneficjenci których działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku są zwolnieni z obowiązku wypełniania cz. VI. studium wykonalności „Analiza Finansowa Operacji”.
 • Czy w przypadku braku dokumentów, o których mowa w § 12 rozporządzenia, gmina zobowiązana jest do przedstawienia studium wykonalności projektu (posiadające elementy biznesplanu)?
  • § 15 ust.1 rozporządzenia z dnia 15 października 2009 r.  wskazuje studium wykonalności projektu jako dokument zastępczy w przypadku niedostarczenia wraz z wnioskiem o gwarancji technicznych o których mowa w §12. W tym zakresie przepisy prawa nie przewidują wyjątków, jednakże cz. VI. studium wykonalności „ Analiza Finansowa Operacji” posiada elementy charakterystyczne dla operacji i beneficjentów nastawionych na osiągnięcie trwałych korzyści gospodarczych o których mowa w § 11.

    Wymóg powstania trwałych korzyści gospodarczych nie dotyczy beneficjentów, których działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Wymóg ten dotyczy jedynie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, która zgodnie z art.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.), oznacza zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.  

    Należy zatem uznać, iż każdy beneficjent który decyduje się złożyć dokumenty o których mowa w §12 najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność jest zobowiązany przygotować studium wykonalności. Jednakże, beneficjenci których działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku są zwolnieni z obowiązku wypełniania cz. VI. studium wykonalności „Analiza Finansowa Operacji”.

   Jednostki samorządu terytorialnego nie mają także obowiązku wypełnić tabeli „Stan wartościowy rzeczowego majątku trwałego przedsiębiorstwa/wnioskodawcy" w części I studium wykonalności. Beneficjent nie musi również wykazywać wzrostu przychodów dla wyodrębnionego projektu.

 • Czy we wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.2 - Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w pozycji „Miejsce realizacji operacji" należy wskazać wszystkie miejsca w których będzie realizowana operacja?
  • Tak, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.2 , w przypadku, gdy operacja jest realizowana w więcej niż jednej miejscowości, w pole dotyczące miejsca realizacji operacji, należy wpisać nazwy wszystkich miejscowości.
 • Jak należy sporządzić listę wybranych i niewybranych operacji?
  • Zgodnie § 25 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 października 2009 r. przepisem LGR dokonuje wyboru operacji do wysokości limitu, który jest każdorazowo określany w ogłoszeniu o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGR, wniosków o dofinansowanie. Na tej liście operacje umieszczone są w kolejności liczby uzyskanych punktów (zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia). Skoro LGR wybiera operacje do wysokości limitu finansowego, to nie można uznać, że na liście wybranych operacji mogłyby się znaleźć także takie, które ze względu na liczbę uzyskanych punktów uzyskałyby miejsce poniżej tego limitu. Takie operacje bowiem, zgodnie z przywołanym § 25 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, nie mogą zostać wybrane, a zatem nie mogą znaleźć się na liście wybranych operacji.

   Bez wątpienia § 26 ust. 3 rozporządzenia budzić może wątpliwości, zwłaszcza w kontekście przywołanego § 25 ust. 1 pkt 3. Zestawiając treść tych przepisów można dojść do wniosku, że wymóg, by na liście wybranych operacji zostały wskazane te operacje, które mieszczą się w ramach limitu, jest bezcelowy. Na tej liście znajdą się bowiem jedynie te operacje, które mieszczą się w ramach limitu finansowego, zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Aby pozostać w zgodzie z § 25 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia oraz z § 26 ust. 3 wspomniana lista powinna zatem zawierać informacje, że wszystkie operacje, jakie się na niej znajdują mieszczą się w limicie środków finansowych podanych w ogłoszeniu. 
 • Czy wnioski złożone przez Wnioskodawców z terenu innego województwa wraz z protokołem z posiedzenia Komitetu oraz listami operacji LGR powinna przekazać do Samorządu Województwa właściwego ze względu na siedzibę beneficjenta?
  • Przy ustaleniu organu właściwego miejscowo do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie i podpisania umowy zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 Kpa, który mówi, że „właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się w innych sprawach - wg miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju - wg miejsca pobytu strony lub jednej ze stron, jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu - wg miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju".

   Zatem wnioski o dofinansowanie składane w ramach realizacji osi 4 PO RYBY 2007-2013 powinny być rozpatrywane przez samorząd województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę beneficjenta.

   W sytuacji gdy siedziba lub miejsce zamieszkania beneficjenta składającego wniosek o dofinansowanie znajduje się na terenie województwa łódzkiego, LGR składa ww. wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, czyli jednostki samorządu województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tego beneficjenta.
 • W jaki sposób należy definiować pojęcie "operacje o charakterze niezarobkowym" ?
  • Termin „operacja o charakterze niezarobkowym" został uszczegółowiony w uzasadnieniu do przywołanego rozporządzenia. Zgodnie z treścią uzasadnienia „katalog operacji określony w § 3 ust. 1 pkt 1-10 obowiązującego rozporządzenia dotyczy operacji o charakterze niezarobkowym, których beneficjentami powinny być podmioty sektora publicznego i społecznego. Nie wyklucza to jednak pobierania opłat lub powstania zysków w wyniku realizacji operacji, z tym, ze muszą być one w całości przeznaczone na bieżące utrzymanie. W tym zakresie możliwe jest dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowanych". W związku z tym w ramach wskazanego przepisu mogą być realizowane operacje, które nie są nastawione na generowanie dochodu, których celem nie jest osiągnięcie przez beneficjenta zysku, ale - zgodnie z treścią przepisu - wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
 • Czy w ramach operacji wskazanych w § 4 Rozporządzenia z 15 października, możliwa jest budowa lub wyposażenie obiektów w których prowadzona je działalność rolnicza.
  • Zgodnie z najnowszym orzecznictwem NSA, prowadzona w sposób ciągły, zorganizowany i zarobkowy działalność wytwórcza w rolnictwie (prowadzenie gospodarstwa rolnego) jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jednakże do tej działalności nie stosuje się pozostałych jej przepisów.

   Z tego też względu te przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odnoszą się do podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej należy również odpowiednio odnieść do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zatem w ramach § 4 ust. 1 rozporządzenia możliwe jest uzyskanie przez wnioskodawcę pomocy na realizację operacji związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, o ile oczywiście sam beneficjent spełnia warunki, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia. Każdy wydatek może zostać zakwalifikowany do dofinansowania w ramach tego przepisu. W szczególności § 4 ust. 1 rozporządzenia wylicza zakres operacji możliwych do dofinansowania w ramach tego przepisu.

   Zgodnie z przepisem rozporządzenia operacje powinny obejmować:
   1) budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki lub
   2) zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, lub
   3) wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia, lub
   4) remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej, lub
   5)   udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.
 • a) Czy z działania I "wzmocnienie konkurencyjności..." punkt 9 "promocja obszaru objętego LSROR" możliwe jest stworzenie strony internetowej stanowiącej bazę o szlakach z regionu (zawierać będzie bardzo szczegółowe dane o każdym szlaku).
  b) Czy w ramach tego samego działania możliwe jest tylko wydanie książeczki edukacyjnej dla dzieci promującej obszar objęty LSROR? Czy niezbędne jest tutaj przeprowadzenie akcji promocyjnej, imprezy?
  • Rozporządzenie z 15 października 2009 r. nie określa formy promocji obszaru objętego LSROR. Zatem przygotowanie i udostępnienie w sieci strony internetowej promującej obszar, poprzez prezentację jego walorów turystycznych jest działaniem wpisującym się w ramy określone przez rozporządzenie.
   W odniesieniu do operacji wskazanej w pkt. b) należy pamiętać, że sam druk książeczki edukacyjnej nie jest jeszcze działaniem promocyjnym. Konieczna jest jeszcze jej dystrybucja, która jednak nie musi być elementem operacji. Może być dystrybuowana m.in. na imprezach gminnych, stanowić element edukacji w szkołach itp.
 • Czy w ramach działania I "Wzmocnienie konkurencyjności" punkt 4, możliwy jest remont zabytkowego spichlerza i zaadaptowanie części pomieszczeń np. na bibliotekę, pomieszczenie przeznaczone na spotkania kół gospodyń wiejskich, a w pozostałej części budynku stworzenie muzeum flisactwa (punkt 8).
  • Rozporządzenie dopuszcza do realizacji operacje polegające na remoncie, odbudowie i przebudowie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków. Operacja ta powinna za cel stawiać odtworzenie obiektu zabytkowego, nie zaś jego wyposażenie (możliwe dopiero dla naborów ogłoszonych po 4 grudnia 2011 r.), czy adaptację na potrzeby koła gospodyń wiejskich. Należy jednak pamiętać,że w ramach jednego wniosku o dofinansowanie możliwe jest realizowanie operacji w kilku zakresach ,wskazanych w tym wniosku. Jednakże, musi to mieć miejsce w ramach jednego rodzaju operacji. Oznacza to, że możliwe jest realizowanie operacji w kilku zakresach jedynie w ramach wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, natomiast nie jest możliwe realizowanie jej w ramach jednego wniosku w zakresie „wzmocnienia konkurencyjności..." oraz „ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności...". Jeżeli zatem beneficjent zamierza utworzyć w zabytkowym obiekcie muzeum, powinien zaznaczyć we WoD dodatkowy zakres.

 • Czy przy każdej inwestycji, w tym również inwestycjach, które nia są wymienione w przepisach wykonawczych dotyczących oddziaływania na środowisko  wymagane są lub będą jakiekolwiek dokumenty opisane w LSR str.33 i 34 (cyt.poniżej). np. czy każda inwestycja wymaga  wydania zaświadczenia RDOŚ?(mimo, że nie leży w obszarze Natura 2000?).

  • Wszystkie działania inwestycyjne muszą być prowadzone zgodnie z krajowymi oraz wspólnotowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. W związku z powyższym dla przedsięwzięć z tzw. II grupy (mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) właściwy organ powinien przeprowadzić procedurę kwalifikacji (tzw. screeningu), która pozwoli na podjęcie decyzji czy dana inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ). 
   W przypadku gdy zostanie stwierdzony brak przesłanek do przeprowadzania OOŚ decyzję taką należy szczegółowo uzasadnić w oparciu o uwarunkowania zawarte w ustawie z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko” 
   (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199 poz. 1227). Zgodnie z art. 59 ust. 2 ww. ustawy w przypadku inwestycji w sąsiedztwie lub na terenie obszaru Natura 2000 realizacja przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
   1) przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
   2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ww. ustawy
         W związku z powyższym nie ma znaczenia czy dana inwestycja znajduje się na terenie    obszaru Natura 2000 lecz to czy może wpływać na jego integralność lub na cele ochrony dla których został on ustanowiony.
 • Czy w przypadku wnioskodawcy, którym jest jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego np. szkoła, wnioskodawca ( w tym przypadku szkoła) może posługiwać się decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną na Gminę?
  • W przypadku gdy o dofinansowanie wnioskuje jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego np. szkoła, w procesie ubiegania się o pomoc finansową w ramach PO RYBY 2007-2013 dopuszcza się możliwość posługiwania się przez nią decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną na gminę. Ważnym jest, aby wszystkie faktury dokumentujące poniesione koszty były wystawione na beneficjenta (w tym wypadku na szkołę), który ubiegał się o dofinansowanie na przeprowadzenie inwestycji.
 • Czy nazwa inwestycji wymieniona w decyzji o pozwoleniu na budowę  (np. rozbudowa, przebudowa, nadbudowa  budynku  użyteczności publicznej przy ul... )  musi być identyczna jak nazwa zadania uwzględniona we wniosku? ( czy wystarczająca będzie nazwa zadania np."rewitalizacja miejscowości poprzez remont obiektu publicznego 
  tj budynku przy ul. ......" ?
  • Istotą tytułu operacji podawanego we wniosku o dofinansowanie jest odzwierciedlenie zakresu oraz rodzaju planowanego przedsięwzięcia. Zdarza się, że jest to element wniosku który wymaga poprawy, w związku z czym w przypadku, gdyby doszło do zmiany tytułu we wniosku identyczna zmiana musiałaby nastąpić w decyzji o pozwoleniu na budowę co byłoby niepotrzebnym utrudnieniem dla beneficjenta. Mając na uwadze powyższe,  tytuł podany w decyzji o pozwoleniu na budowę nie musi być identyczny jak ten zawarty we wniosku o dofinansowanie, powinien jednak zawierać informację, dzięki której możliwe będzie określenie zakresu robót oraz identyfikacja obiektu objętego pracami.
 • Czy  jednostka samorządu terytorialnego może składać wniosek  na zadanie polegające np. na przebudowie budynku użyteczności publicznej, w którym znajdują się między innymi  lokale użytkowe  przeznaczone pod wynajem   ( czyli jednostka samorządu terytorialnego uzyskuje przychody w postaci czynszu)?
  • W przypadku operacji realizowanych w ramach np. rewitalizacji miejscowości poprzez m.in. przebudowę czy remont budynku pełniącego funkcje społeczno- kulturalne czy rekreacyjne, w którym dodatkowo znajdują się inne lokale użytkowe, za wynajem których pobierany jest czynsz, konieczne będzie wydzielenie powierzchni wynajmowanych pomieszczeń z kosztów kwalifikowalnych.
   Operacje realizowane w ramach rewitalizacji miejscowości nie mogą służyć podnoszeniu jakości warunków wynajmowanych lokali, w których np. prowadzona jest działalność gospodarcza.
 • Czy oddzielny rachunek przeznaczony wyłącznie do obsługi zaliczki dla danej operacji może funkcjonować jako subkonto głównego rachunku beneficjenta
  • Dopuszcza się otworzenie subkonta w ramach konta głównego pod warunkiem, że będzie ono posiadało odrębny numer, a także bank zapewni generowanie wyciągów bankowych, zawierających pełny wykaz operacji dokonywanych na tym wyodrębnionym rachunku bankowym (subkoncie). 

 • Jak należy interpretować pojęcie "rewitalizacja"?
  • Zgodnie z definicją wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z 9 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 117 poz.787) przez pojęcie rewitalizacji  należy rozumieć kompleksowy, skoordynowany, wieloletni proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych prowadzony na obszarze zdegradowanym, inicjowany przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególności przez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.
 • Jakie rodzaje nieruchomości można wnieść do projektu w formie nakładów rzeczowych?
  • Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się nakłady rzeczowe w postaci budynków lub budowli, ale pod warunkiem, że zmienią one swoje przeznaczenie w ramach realizacji operacji.
   Pomimo braku zapisu dotyczącego zmiany przeznaczenia nieruchomości wnoszonej jako nakład rzeczowy w rozporządzeniu przed nowelizacją, warunek ten powinien być wymagany również w przypadku wniosków o dofinansowanie złożonych przed 2 grudnia 2011 r., tj. przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MRiRW z dnia 15 października 2009 r. Wynika to z ogólnej zasady stosowanej we współfinansowaniu z funduszy strukturalnych, zgodnie z którą wnosząc określone dobro w postaci wkładu rzeczowego należy rozważyć, czy wnoszone dobro zmienia-w tym momencie charakter swojego przeznaczenia. Natomiast bez zmiany przeznaczenia nieruchomości mamy do czynienia z jej modernizacją i wówczas beneficjent nie może wnieść tej nieruchomości jako wkładu rzeczowego do operacji.

 • Kiedy wnioskodawca ma obowiązek zatrudnić pracowników?
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 roku  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wpłat i zwracania  pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w programie operacyjnym „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”(z poz. zm.) jeżeli Wnioskodawca zakłada na wniosku o dofinansowanie zatrudnienie pracowników obowiązek ten powinien zostać spełniony nie później niż w dniu zakończenia realizacji operacji (tj. złożenia Wniosku o Płatność końcową). 
 • Czy usunięcie i wywóz eternitu jest kosztem kawalifikowalnym jeżeli będzie to robione w ramach działania polegającego na „podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz lokalnej społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”?
  • Wywóz odpadów powstałych w skutek remontu budynku leży w gestii firmy zajmującej się wykonaniem prac, gdyż to wykonawca staje się zgodnie z ustawą o odpadach 
   (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251) wytwórcą i zarazem posiadaczem odpadu. Jeżeli umowa 
   z wykonawcą nie stanowi inaczej, koszt ich wywozu leżą po stronie wykonawcy. Należy pamiętać, iż wykonawca do usunięcia i wywozu eternitu musi posiadać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami, o której mowa w Ustawie o odpadach (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251). Jeżeli zatem usunięcie i przekazanie odpadów azbestowych jest niezbędne do uzyskania celu operacji, a koszty jego usunięcia leżą po stronie Wnioskodawcy, koszty te mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane.
 • Czy wnioskodawca może zrealizować operację polegającą na budowie padoku dla koni przy własnej stadninie koni i własnym ośrodku agroturystycznym z działania polegającego na wzmocnieniu konkurencyjności?
  • Tego typu operacja możliwa jest do zrealizowania tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie w stanie zapewnić spełnienie zasad, zawartych w  interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 23 kwietnia 2012 roku mówiącej, iż „beneficjent zainteresowany wnioskowaniem o pomoc w ramach wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, a nie będący podmiotem sektora publicznego lub społecznego powinien kierować się następującymi zasadami:
   - operacja nie może być nastawiona na generowanie zysku,
   - celem nie może być wzmocnienie konkurencyjności pomiotu,
   -projektowane    przedsięwzięcie    powinno    bezpośrednio    zmierzać    do    wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa.”
   Kierując się powyższymi wytycznymi należy pamiętać, że przeprowadzana operacja nie może wpływać na wzmocnienie konkurencyjności podmiotu, tak aby nie zachodziło ryzyko, 
   iż operacja ta będzie miała charakter zarobkowy.
 • Czy Rada Rodziców może być beneficjentem w ramach PO RYBY?
  • Zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. nr. 72, poz. 619 z późn. zm.) pomoc może być przyzna na beneficjentowi, który jest:

   - Osobą fizyczną,
   - Osobą prawną,
   - Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
   - Podmiotem organizacyjnie wyodrębnionym na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze jednostki , o której mowa w punktach 2 i 3.

   Rada Rodziców jest podmiotem wyodrębnionym w strukturze szkoły, natomiast  szkoła nie posiada osobowości prawnej ani też zdolności prawnej.  W związku z powyższym Rada Rodziców nie wpisuje się do żadnej z podanych kategorii beneficjentów, przez co nie może być Beneficjentem PO RYBY. 
 • Czy w ramach działania "Podnoszenie wartości produktów rybactwa..." możliwy jest zakup busa, który będzie wykorzystywany do przewozu turystów nie tylko na terenie objętym LSROR ale również poza ten obszar? 

  • W ramach § 5 ust. 1 pkt 2 „podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej (…)” znowelizowanego rozporządzenia MRiRW z dn. 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” możliwy jest zakup samochodów specjalistycznych, jak również dostawczych. 
   Należy pamiętać, że pomoc kierowana jest na realizację operacji polegającej na podejmowaniu lub rozwoju działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa (…) czyli, że jej efekty muszą posłużyć się właśnie temu obszarowi.
   Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której beneficjent oprócz świadczenia usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszar objęty LSROR dodatkowo świadczy również usługi na rzecz osób spoza obszaru objętego LSROR. Jednakże należy pamiętać, że może to robić dodatkowo, gdyż realizacja operacji powinna bowiem mieć miejsce właśnie na obszarze zależnym od rybactwa objętym LSROR. Ponadto,  czy dany wydatek może zostać uznany za koszt kwalifikowalny decyduje cel operacji. Jeżeli wnioskodawca uzasadni, iż dany zakup przyczyni się do osiągnięcia celu i jest niezbędny do realizacji operacji, może zostać uznany za koszt kwalifikowalny. 
 • Czy wszystkie wydatki związane z remontem budynku w którym tylko część pomieszczeń pełni funkcje społeczno-kulturalne mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne?
  • Istotą projektów realizowanych w ramach wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa jest realizacja tych operacji, które pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie i postrzeganie obszaru objętego lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich. W efekcie czego wzrośnie jego atrakcyjność zarówno dla mieszkańców obszaru, jak i innych osób pragnących odwiedzić te rejony. Jeżeli operacja polega na remoncie budynku stanowiącego, w celu dostosowania obiektu do pełnienia różnorodnych funkcji społeczno-kulturalnych, mieści się w ww. zakresie gdyż inwestycja będzie służyć szerszej grupie lokalnej społeczności.
   W przypadku gdy część pomieszczeń niespełnienia powyższego wymogu konieczne będzie wydzielenie kosztów przypadających na remont ww. pomieszczeń z części kosztów kwalifikowlnych. Ponadto w takim wypadku koszty kwalifikowalne elementów wspólnych obiektu np. dach, czy klatka schodowa, powinny zostać obliczone proporcjonalnie do powierzchni użytkowej pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturalne.
 • Jak zdefiniować operacje o charakterze niezarobkowym?
  • Katalog operacji określony w § 3 ust. 1 pkt 1-10 rozporządzenia MRiRW z dnia 15 października 2009 r. dotyczy operacji o charakterze niezarobkowym. Nie wyklucza to jednak pobierania opłat, z tym że muszą być one w całości przeznaczone na bieżące utrzymanie. W takim zakresie możliwe jest dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych”. Zatem w ramach wskazanego przepisu mogą być realizowane operacje, które nie są nastawione na generowanie zysku, ale wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności, obszarów zależnych od rybactwa.

   Beneficjent zainteresowany wnioskowaniem o pomoc w ramach wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, a nie będący podmiotem sektora publicznego lub społecznego powinien kierować się następującymi zasadami:

   -        Operacja nie może być nastawiona na generowanie zysku,
   -        Celem nie może być wzmocnienie konkurencyjności podmiotu,
   -        Projektowane przedsięwzięcie powinno bezpośrednio zmierzać do wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa.
 • Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na działalność przedszkolną?
  • Odnośnie kierowania wsparcia finansowego pochodzącego ze środków osi 4 PO RYBY 2007-2013 do szkół i przedszkoli, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora  rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 z późn. zm.) jednostki  te jako podmioty organizacyjne wyodrębnione na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną na mocy ustawy, mogą ubiegać się o dofinansowanie pochodzące z osi 4 PO RYBY 2007-2013.

   Szkoły i przedszkola ubiegając się o wsparcie w ramach § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 177, poz. 1371, z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem, muszą podejmować się przedsięwzięć zmierzających do wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszaru. Projekty polegające na prowadzeniu edukacji lub wychowania przedszkolnego nie wpisują się w zakres ww. przepisu, o czym była mowa w piśmie znak: RYBoz-RKM-076-3/12 (1827) skierowanym do Pani Marii Oczko.

   Natomiast biorąc pod uwagę zapisy § 5 ust. 1 pkt 2, IZ przychyla się do opinii, że podjęcie działalności przedszkolnej nie wpisuje się w zakres tego paragrafu. Na przeszkodzie stoi art. 83a ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r., Nr256, poz. 2572 z późń. zm), który stanowi, że prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, nie jest działalnością gospodarczą.
 • Jaką datę należy uznać za datę przekazania płatności końcowej operacji, która była objęta 100% zaliczkowaniem?
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1786)  „Zaliczka  jest udzielana Beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o Dofinansowanie”(UoD) oraz (§ 5 ust 1 w/w rozporządzenia) „Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych we wnioskach o płatność złożonych do właściwej instytucji, w terminach i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z systemem realizacji danego programu operacyjnego, lub na zwrocie zaliczki.”

   Beneficjent zobowiązany jest do składania Wniosku o płatność z częstotliwością określoną w UoD. Wniosek o płatność końcową składany jest jeżeli beneficjent rozlicza się ostatecznie z otrzymanych transz dofinansowania (jeżeli tak owe przewidywała UoD). Do wniosku należy załączyć kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości księgowej, które stanowią dowód zakupu oraz dokumenty potwierdzające dokonanie płatności, przy czym niewykorzystana kwota zaliczki powinna zostać zwrócona, a zwrot powinien zostać wykazany we Wniosku o Płatność.

   Płatność zostaje dokonana po pozytywnej weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej Wniosku o płatność.

   W sytuacji gdy beneficjent składa wniosek o płatność końcową  po zrealizowaniu operacji, która była objęta 100% zaliczkowaniem we Wniosku o płatność w polu „wnioskowana kwota” Beneficjent wpisuje wartość 0 (zero) PLN. Wniosek ten służy ostatecznemu rozliczeniu dokonanych wydatków w ramach danej operacji i faktycznie jego następstwem nie będzie przekazanie środków beneficjentowi. Jednak po tak złożonym do SW oraz pozytywnie zweryfikowanym i rozliczonym przez pracownika SW wniosku o płatność, pracownik SW, zgodnie z procedurą KP-004-SW/3/z, wystawia zlecenie płatności (na zero złoty) oraz kieruje pismo do beneficjenta (symbol ”P-6”) informujące o dokonaniu płatności. Działanie to jest równoznaczne z dokonaniem „płatności końcowej” na rzecz Beneficjenta o czym mowa w § 39 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 15 października 2009r. „w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, zwracania i wypłaty….”, a datę pisma („P-6”) należy przyjąć za „dzień dokonania płatności końcowej.”