Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Sprawozdawczość 

 

Sprawozdania zawierają kompleksowe informacje dotyczące stanu wdrażania PO KL w województwie małopolskim, w szczególności:

  1. analizę stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników PO KL  w regionie,

  2. analizę stanu realizacji Priorytetów komponentu regionalnego PO KL w Małopolsce:
  • informacje o postępie finansowym,
  • przebieg procesu wnioskowania o wsparcie w ramach procedury konkursowej,
  • stan realizacji projektów systemowych,
  • analizę struktury uczestników projektów,
  • opis komplementarności projektów realizowanych w ramach PO KL,
  • informacje o Podkomitecie Monitorującym PO KL działającym w województwie małopolskim,

  3. informację o przeprowadzonych w ramach Priorytetu kontrolach oraz ich wynikach,

  4. opis istotnych problemów we wdrażaniu Priorytetów komponentu regionalnego wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych.

  Sprawozdanie końcowe:
   
  Sprawozdanie końcowe – zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 21 września 2016 r. Sprawozdanie zawiera podsumowanie wszystkich lat wdrażania komponentu regionalnego PO KL w Województwie Małopolskim. Dane finansowe i rzeczowe zostały przedstawione zgodnie ze stanem na dzień 31. 03.2016 r.

  Dokumenty do pobrania: 

  Aktualizacja załącznika nr 1. Osiągnięte wartości wskaźników do Sprawozdania końcowego – uwzględniająca ostateczną wartość wskaźnika Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu, funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie. Na moment sporządzania Sprawozdania końcowego z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (maj 2016 r.) zrealizowana wartość w/w wskaźnika wynosiła 5 – Instytucja Pośrednicząca PO KL przeprowadziła wizyty monitorujące dla 5 beneficjentów (realizujących łącznie 6 projektów), którzy w mniejszym bądź większym zakresie kontynuowali działania na rzecz wsparcia podmiotów ekonomii społecznej po zakończeniu realizacji projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL.W odniesieniu do pozostałych projektodawców na moment zbierania przez Instytucję Pośredniczącą PO KL informacji o efektach wsparcia nie upłynął wymagany w metodologii wskaźnika okres 2 lat od zakończenia realizacji projektu (kierując się sugestią Instytucji Zarządzającej PO KL postanowiono, iż wizyty dla tych projektów zostaną zrealizowane w II połowie 2016 r., co pozwoli zapewnić zbliżenie okresu funkcjonowania bez dofinansowania z PO KL do tego, o którym mowa w nazwie i metodologii pomiaru wskaźnika).

  W grudniu 2016 r. zrealizowano kolejne 4 wizyty monitorujące. Ostatecznie wartość w/w wskaźnika osiągnęła więc 9 instytucji.

  Dokumenty do pobrania:


  Sprawozdania w roku 2015:
  Sprawozdanie za I półrocze 2015 r. - zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 29 września 2015 r.

  Dokumenty do pobrania:

  Sprawozdanie roczne - decyzją Instytucji Zarządzającej PO KL sprawozdanie zostało sporządzone w zmodyfikowanej (uproszczonej) formie.
  Wymagane było jedynie sporządzenia Załącznika nr 1. Osiągnięte wartości wskaźników. W związku z ograniczeniem zakresu przekazywanych danych sprawozdanie nie podlegało zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą.

  Dokumenty do pobrania:


  Sprawozdania w roku 2014:

  Sprawozdanie za I półrocze 2014 r. - zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 30 września 2014 r.

  Dokumenty do pobrania:

  Sprawozdanie roczne - zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 17 kwietnia 2015 r.

  Dokumenty do pobrania:

   


  Sprawozdania w roku 2013:

  Sprawozdanie za I półrocze 2013 r. - zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 25 września 2013 r.

  Dokumenty do pobrania:
  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz

  Sprawozdanie roczne - zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 5 maja 2014 r.

  Dokumenty do pobrania:

  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz

     Sprawozdania w roku 2012:


  Sprawozdanie za I półrocze 2012 r. - zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 9 października 2012 r.

  Dokumenty do pobrania:
  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz


  Sprawozdanie roczne - zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 7 maja 2013 r.

  Dokumenty do pobrania:

  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz
  a

  Sprawozdania w roku 2011:

  Sprawozdanie za I półrocze 2011 r. - zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 3 października 2011 r.

  Dokumenty do pobrania:
  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz 
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz


  Sprawozdanie roczne - zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 26 marca 2012 r.

  Dokumenty do pobrania:
  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz  Sprawozdania w roku 2010:


  Sprawozdanie za
  I półrocze 2010 r.  - zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 30 września 2010 r.

  Dokumenty do pobrania:
  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz

  Sprawozdanie roczne - zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 7 kwietnia 2011 r.

  Na dzień 13 kwietnia 2011 r. IZ PO KL zatwierdziła jedynie 4 z 21 nadesłanych sprawozdań z realizacji Priorytetów PO KL. Dokument sporządzony przez Województwo Małopolskie został wyróżniony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako jedno z najlepszych sprawozdań w kraju.

  Dokumenty do pobrania:

  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz  Sprawozdania w roku 2009:


  Sprawozdanie za
  I półrocze 2009 r. - zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 9 września 2009 r.

  Dokumenty do pobrania:
  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz

  Sprawozdanie roczne - zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 16 marca 2012 r.

  Dokumenty do pobrania:

  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz  Sprawozdania w roku 2008:

  Sprawozdanie za
  I półrocze 2008 r. - zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą w dniach 16 września - 17 października 2008 r.

  Dokumenty do pobrania:
  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetu VI komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz
  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetu VII komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz
  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetu VIII komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz
  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetu IX komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz


  Sprawozdanie roczne - zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 31 marca 2009 r.

  Dokumenty do pobrania:

  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz  Sprawozdania w roku 2007:


  Sprawozdanie za
  II półrocze 2007 r. - zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą 6 marca 2008 r.

  Dokumenty do pobrania:
  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetu VI komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz
  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetu VII komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz
  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetu VIII komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz
  • Sprawozdanie z realizacji Priorytetu IX komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: pobierz
  • Załączniki do sprawozdania: pobierz