Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Uproszczona ścieżka aplikacji 

 

Poniżej opisano ścieżkę aplikacji o środki w ramach procedury wyboru projektów konkursowych - ma ona zapewnić wyłonienie najlepszych projektów, czyli najbardziej odpowiadających potrzebom grup docelowych oraz przynoszących najlepsze efekty w stosunku do poniesionych nakładów.

1. IOK ogłasza konkurs na stronie www, w swojej siedzibie, w dzienniku o zasięgu regionalnym w formie:

 • konkursu otwartego (nabór wniosków i ocena prowadzone w sposób ciągły; do wyczerpania alokacji, do końca roku lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego decyzją IOK),
 • konkursu zamkniętego (organizowany cyklicznie; z góry określona data otwarcia i zamknięcia konkursu; pomiędzy datą otwarcia i zamknięcia nie może upłynąć mniej niż 30 dni).

2. Beneficjent składa wniosek w instytucji wskazanej w ogłoszeniu.
Każdy wniosek powinien być:
 • opatrzony pieczęciami,
 • podpisany przez osoby do tego upoważnione,
 • złożony w dwóch egzemplarzach papierowych (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) i w wersji elektronicznej (plik xml oraz pdf),
 • złożony w zamkniętej (zaklejonej) kopercie oznaczonej zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie,
 • złożony osobiście, przesłany kurierem lub pocztą (w przypadku konkursów zamkniętych liczy się data wpływu do IOK).

3. Ocena formalna wniosku.
Trwa 14-21 dni roboczych.
Jeśli projekt spełni kryteria formalne i dostępu podlega ocenie merytorycznej. Jeśli nie – wniosek jest odrzucany.

Wniosek musi być kompletny, złożony w określonym terminie, wypełniony w języku polskim, sporządzony na obowiązującym formularzu. Muszą być także wypełnione wymagane pola i załączone wymagane załączniki.

Wnioski złożone po zakończeniu naboru nie podlegają ocenie. Wnioskodawca ma możliwość złożenia protestu oraz uzupełniania lub poprawy pod względem formalnym złożonego wniosku jeżeli nie powoduje to zmiany sumy kontrolnej wniosku (szczegółowe informacje zawarte są w poszczególnych dokumentacjach konkursowych).

4. Ocena merytoryczna
. Trwa 40 dni roboczych od daty zarejestrowania wniosku w KSI (w przypadku konkursów zamkniętych). Czas trwania oceny merytorycznej może zostać wydłużony – uzależniony jest od liczby wniosków.

Oceną merytoryczną projektów zajmuje się Komisja Oceny Projektów (KOP), na którą składają się dwie osoby wybrane w drodze losowania. Oceny merytorycznej dokonuje się przy pomocy Karty oceny merytorycznej wniosku. Średnia arytmetyczna wyliczana jest z ilości punktów przyznanych w dwóch niezależnych ocenach (wyliczana również do każdej części wniosku).

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za spełnianie kryteriów merytorycznych wynosi 100.

W przypadku rozbieżności pomiędzy ocenami wynoszącej min. 30 pkt. wniosek ocenia trzecia osoba wyłoniona w drodze losowania. Wniosek może zostać przyjęty do dofinansowania jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi min. 60 pkt. ogółem za spełnienie kryteriów merytorycznych i jednocześnie co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej. Punkty uzyskane za spełnienie kryteriów strategicznych mogą zostać doliczone do ogólnej punktacji jeśli wniosek uzyska minimum punktowe.

Średnia arytmetyczna punktów z dwóch ocen wniosku za spełnienie kryteriów merytorycznych wraz z średnią arytmetyczną punktów z dwóch ocen wniosku za spełnienie kryteriów strategicznych składa się na ocenę końcową.

Ogólne kryteria merytoryczne


Ocena jakości projektu:
 • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
 • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych,
 • wartość dodana projektu,
 • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej,
 • rezultaty projektu,
 • racjonalność harmonogramu działań.

Ocena wnioskodawcy:
 • wiarygodność – doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • potencjał instytucjonalny (w tym kadrowy i finansowy),
 • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).

Ocena finansowania projektu:
 • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów,
 • efektywność wydatków projektu,
 • kwalifikowalność wydatków.

5. Wynik oceny merytorycznej
Do beneficjenta wysyłane jest:
 • pismo informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z podaniem kwoty dofinansowania pod warunkiem dostarczenia w wyznaczonym terminie wymaganych załączników lub pismo informujące o wyniku oceny merytorycznej wraz z propozycją dokonania zmian w treści wniosku i/lub w budżecie projektu wraz z uzasadnieniem,
 • pismo informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych,
 • pismo informujące o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z podaniem przyczyny w tym liczbą przyznanych punktów w każdej części oceny.

6. Podpisanie umowy
Przed podpisaniem umowy wnioskodawca składa wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) do umowy o dofinansowanie.Szczegółowy opis procedury aplikacji znajduje się w "Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL", które zamieszczono w zakładce Ważne dokumenty: przejdź