Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Projekty systemowe 

 

Zgodnie z przepisami ustawy projekty systemowe polegają na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów. W ramach PO KL, projekty systemowe (nie dotyczące pomocy technicznej) mogą być realizowane przez beneficjentów wskazanych w Szczegółowym Opisie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Warunkiem przyjęcia do realizacji projektu systemowego jest jego zgodność z odpowiednim Planem działania. Do realizacji może zostać przyjęty jedynie ten typ projektu systemowego, którego zwięzły opis znajduje się w Planie działania.


Tytuł projektu

Poddziałanie

Strona internetowa

Priorytet VI

 

 

Zielona Praca

6.1.1

www.mzmiuw.krakow.pl/zielonapraca

Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych 

6.1.1

www.inwestor.wup-krakow.pl

Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń

6.1.1.

www.pociagdokariery.pl

KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

6.1.1

www.wup-krakow.pl/projekty-wup/konserwator

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

6.1.2

www.rynekpracy.obserwatoria.malopolska.pl

Wsparcie dla rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia w Małopolsce

6.1.2

www.wup-krakow.pl/projekty-wup/
wsparcie-dla-rozwoju-publicznych-sluzb-zatrudnienia
-w-malopolsce

Priorytet VII

 

 

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej

7.1.3

www.szkoleniapokl.rops.krakow.pl

„Samodzielne życie” – Program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych

7.2.1

www.edukacja.wrotamalopolski.pl

ABC Gospodarki Społecznej

7.2.1

www.projekt-abc.pl

Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - etap I

7.2.1

www.politykaspoleczna.obserwatoria.malopolska.pl

Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - etap I

7.2.2

www.ares.rops.krakow.pl

Holownik - nowa usługa aktywizacji zawodowej

projekt

innowacyjny

www.holownik.org

Priorytet VIII

 

 

Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT

8.1.2

www.kompetencjeit.malopolska.pl

Nowy zawód i nowe umiejętności szansą małopolskich rolników

8.1.2

www.kursydlarolnikow.pl

Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

8.1.4

www.gospodarka.obserwatoria.malopolska.pl

Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju - etap I

8.1.4

www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl

Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy

8.2.2

www.imalopolska.eu

Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów

8.2.2

www.stypendia.mcp.malopolska.pl

SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce

projekt

innowacyjny

www.spin.malopolska.pl

Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

projekt

innowacyjny

www.malopolska.pl/
Przedsiebiorca/iMalopolska/Strony/BrokerInnowacji.aspx

Priorytet IX

 

 

„ICT – Inspirujące – Ciekawe – Twórcze” – program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych

9.1.2

www.edukacja.wrotamalopolski.pl

Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

9.1.3

www.stypendia.mcp.malopolska.pl

„Zawodowa Przyszłość” – Program rozwoju dla szkół zawodowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie

9.2

www.edukacja.wrotamalopolski.pl

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

9.2

www.zawodowamalopolska.pl

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej

9.4

www.nauczyciele.mos.krakow.pl

Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w Małopolsce

9.4

www.kksz.pelp.net

DiAMEnT - dostrzec i aktywizować możliwości, energię i talenty

projekt

innowacyjny

www.diament.edu.pl