Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty 

 

Priorytet III koncentruje się na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty poprzez rozwój badań edukacyjnych, zwiększenie efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty czy wzmocnienie systemu egzaminów zewnętrznych, co zapewnia rzetelną informację dotyczącą wyników kształcenia. Aktualizacja podstaw programowych oraz prace nad innowacyjnymi programami nauczania oraz materiałami dydaktycznymi pomagają w lepszym dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Innowacyjną formą doskonalenia nauczycieli, służącą lepszemu poznaniu oczekiwań rynku pracy są staże i praktyki w przedsiębiorstwach.

Realizowane projekty powinny przyczyniać się do:
 • dokonania przeglądu wszystkich aktualnie obowiązujących podstaw programowych,
 • wdrożenia stu innowacyjnych programów nauczania, w tym w zakresie przedsiębiorczości, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych,
 • objęcia 15 % nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu doskonaleniem zawodowym we współpracy z przedsiębiorstwami.

Działania i poddziałania w priorytecie III:

Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie

 • Podziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty (projekty systemowe)
 • Podziałanie 3.1.2 Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego (projekty systemowe)

Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych (projekty systemowe)

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

 • Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli (projekty systemowe)
 • Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli (projekty konkursowe)
 • Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia (projekty systemowe)
 • Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia (projekty konkursowe)

Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życia

 • Poddziałanie 3.4.1 Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji (projekty systemowe)
 • Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie (projekty systemowe)
 • Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie (projekty konkursowe)