Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Plany ewaluacyjne 

 

W 2014 roku Instytucja Pośrednicząca PO KL zaplanowała przeprowadzenie dwóch badań ewaluacyjnych:

I. Ocena skuteczności projektów obejmujących współpracę instytucji B+R i biznesu, w zakresie realizacji transferu wiedzy między sferą nauki i przedsiębiorstw w programach stażowych (Poddziałanie 8.2.1. PO KL)
Analiza ukierunkowana zostanie na uzyskanie odpowiedzi na pytanie o ocenę wsparcia udzielonego w ramach projektów obejmujących współpracę pomiędzy jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w ramach programów stażowych (Poddziałanie 8.2.1 PO KL). Efektem badania będzie raport końcowy wraz z rekomendacjami do wykorzystania w okresie programowania 2014-20.

Cele szczegółowe badania:

 • Analiza realizacji i efektów projektów przeprowadzonych w ramach Poddziałania 8.2.1. mających na celu wsparcie współpracy instytucji B+R i małopolskiego biznesu w ramach programów stażowych.
 • Wskazanie rozwiązań (rekomendacji) mających na celu zwiększenie skuteczności projektów PO KL wspierających współpracę instytucji B+R i małopolskiego biznesu w ramach programów stażowych, w okresie programowania 2014-2020.

Założenia metodologiczne:

 • Analiza danych zastanych (desk research) – przede wszystkim dokumentacji konkursowej, wniosków o dofinansowanie, sprawozdań z realizacji PO KL, baz danych Podsystemu monitorowania EFS i KSI SIMIK, oraz istotnych opracowań badawczych dotyczących analizowanej tematyki;
 • Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) – z beneficjentami, stażystami, instytucjami kierującymi na staże i przyjmującymi stażystów;
 • Analiza przypadku (case studies) – dogłębna analiza szczególnie interesujących przypadków odbytych staży (dobre/złe praktyki etc.);
 • Grupa fokusowa (FGI) – z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej (I i II stopnia)
 • Analiza ekspercka – obejmująca analizę SWOT ;

II. Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim
W analizie uwaga będzie skupiona głównie na ocenie efektów realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim w latach 2008-2013, z uwzględnieniem kontekstu grup docelowych - uczniów (dzieci i młodzież) biorących udział w projekcie, nauczycieli i kadry zarządzające (dyrektorzy).
W badaniu istotne będzie wypracowanie rzetelnego i wiarygodnego sposobu zdefiniowania efektywności programów rozwojowych szkół oraz zaproponowanie sposobu jej pomiaru. Dodatkowo, istotne jest rozstrzygnięcie kwestii czy obecny kształt interwencji jest wystarczający dla potrzeb uczniów i szkół/placówek oświatowych oraz czy jest możliwe zaproponowanie lepszego i bardziej efektywnego rozwiązania, oraz jakie powinno mieć założenia i charakterystyki. Efektem badania będzie raport końcowy wraz z rekomendacjami do wykorzystania w okresie programowania 2014-20.

Cele szczegółowe badania:

 • Zdefiniowanie efektywności programów rozwojowych szkół/placówek oświatowych oraz wypracowanie rzetelnego i wiarygodnego sposobu jej pomiaru.
 • Ocena programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych wdrożonych w ramach Poddziałania 9.1.2, z uwzględnieniem podjętych w ramach nich działań i osiągniętych rezultatów (efektów).
 • Określenie czynników warunkujących skuteczność programów rozwojowych, jako narzędzia służącego wprowadzeniu trwałych zmian w funkcjonowaniu szkoły/placówki oświatowej (np. podejście i sposób pracy z uczniem, modyfikacja, bądź rozszerzenie oferty edukacyjnej, wprowadzenie zajęć dodatkowej).
 • Określenie sposobu postrzegania programów rozwojowych przez realizatorów programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych (kadry zarządzające szkół/placówek oświatowych – dyrektorów i przedstawicieli organów prowadzących szkoły/placówki oświatowe) oraz określenia ich nastawienia do pozyskiwania wsparcia na działania edukacyjne z zewnętrznych źródeł finansowania: unijnych i innych.
 • Wypracowanie rozwiązań służących wprowadzeniu zmiany w funkcjonowaniu szkoły/placówki oświatowej i jednoczesnym poprawieniu jakości oferty edukacyjnej szkoły/placówki oświatowej w nowej perspektywie finansowej.

Założenia metodologiczne:

 • Analiza danych zastanych (desk research) – przede wszystkim dokumentacji konkursowej, wniosków o dofinansowanie, sprawozdań z realizacji PO KL, baz danych Podsystemu monitorowania EFS i KSI SIMIK, oraz istotnych opracowań badawczych dotyczących analizowanej tematyki;
 • Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) – z przedstawicielami organów prowadzące szkoły/placówki oświatowej (jednostki JST lub inne), przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Krakowie, dyrektorami oraz nauczycielami szkół uczestniczącymi w realizacji programów rozwojowych szkół;
 • Analiza przypadku (case studies) – dogłębna analiza szczególnie interesujących przypadków zrealizowanych programów rozwojowych (dobre/złe praktyki etc.);
 • Grupa fokusowa (FGi) – z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej II stopnia
 • Analiza ekspercka – obejmująca analizę SWOT