Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Typy beneficjentów programu 

 

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki istnieje możliwość realizacji dwóch rodzajów projektów: systemowych i konkursowych. W każdym z nich wyróżniamy typy beneficjentów programu - osoby/instytucje mogące aplikować o środki.

Projekty konkursowe

  • aplikować o środki mogą wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych,
  • osoby fizyczne mogą aplikować jedynie w przypadku, gdy prowadzą działalność gospodarczą lub oświatową.

Wyjątek stanowią Poddziałania ukierunkowane na określone grupy podmiotów, które zostały wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Są to:
  • Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – uprawnione do aplikowania są wyłącznie powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy,
  • Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - w przypadku typu projektów nr (2) (pożyczki) uprawnione do aplikowania są podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 2 pkt 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.),
  • Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – aplikować mogą wyłącznie partnerzy społeczni (związki pracodawców i związki zawodowe.

Instytucja Pośrednicząca może ograniczyć grupy podmiotów uprawnione do aplikowania w ramach poszczególnych poddziałań i konkursów, jeśli umieści właściwy zapis w Planie Działania na dany rok.

Projekty systemowe

Podmioty realizujące projekty systemowe zostały wskazane przez:
  • Instytucję Zarządzającą w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Są to m.in. powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie,
  • Samorząd Województwa na etapie przygotowania Planów Działania w odniesieniu do projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne samorządu województwa.