Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Instytucje realizujące program 

 

Za właściwe zarządzanie i wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) odpowiada Instytucja Zarządzająca (IZ) nadzorowana przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) pełni minister do spraw rozwoju regionalnego za pomocą jednostki organizacyjnej w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Do zadań Instytucji Zarządzającej należy:
 • Przygotowanie kryteriów wyboru projektów, które następnie zostaną przedstawione do akceptacji Komitetowi Monitorującemu PO KL.
 • Opracowanie systemu zarządzania i kontroli dla PO KL.
 • Przygotowanie wzorów wniosków aplikacyjnych.
 • Przygotowanie wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków.
 • Przygotowanie wytycznych dotyczących wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej.
 • Powołanie Komitetu Monitorującego i kierowanie jego pracą.
 • Przygotowywanie sprawozdań na temat realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • Przygotowywanie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność w ramach PO KL do Instytucji Certyfikującej.
 • Prowadzenie kontroli realizacji PO KL w oparciu o Roczny Plan Kontroli.
 • Zapewnienie zgodności realizacji PO KL z wymogami informowania i promocji.

kontakt:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Kierujący pracą Departamentu Anna Mickiewicz
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00- 507 Warszawa
tel.: 22 273 80 50, 273 80 51
faks: 22 273 89 19
e-mail: pokl@cpe.gov.pl
strona internetowa: www.efs.2007-2013.gov.pl

Infolinia Europejskiego Funduszu Społecznego:
tel. 0 801 337 801 (0 801 EFS 801) płatne jak za połączenie lokalne

Ze względu na zakres merytoryczny programu oraz wagę finansową poszczególnych priorytetów, zarządzanie i nadzór nad wdrażaniem poszczególnych priorytetów powierzony został Instytucjom Pośredniczącym (IP).

W komponencie centralnym, gdzie realizowane jest przede wszystkim wsparcie systemowe o charakterze ogólnokrajowym, funkcje Instytucji Pośredniczących powierzone zostały ministrom właściwym. Natomiast wsparcie dla osób indywidualnych, zgodnie z decyzją o decentralizacji, udzielane jest przede wszystkim w ramach komponentu regionalnego, dlatego zadania Instytucji Pośredniczących powierzone zostały samorządom województw. Ponadto, każda Instytucja Pośrednicząca, biorąc pod uwagę specyfikę Priorytetu, za który odpowiada, oraz doświadczenie instytucji działających w danym obszarze, może, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą, oddelegować realizację części zadań do Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP2). Niezależnie od poziomu delegacji zadań, Instytucja Zarządzająca w dalszym ciągu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację Programu.

Główne zadania Instytucji Pośredniczących to:
 • Zarządzanie poszczególnymi Priorytetami realizowanymi w ramach PO KL.
 • Przygotowanie na podstawie dokumentów opracowanych przez Instytucję Zarządzającą szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu.
 • Dokonywanie wyboru proponowanych do realizacji projektów w ramach PO KL.
 • Zapewnienie, że wybór projektów następuje zgodnie z kryteriami stosowanymi dla PO KL oraz że projekty te są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi przez cały okres ich realizacji.
 • Podejmowanie decyzji o współfinansowaniu wybranego do realizacji projektu oraz podpisywanie umów z beneficjentami.
 • Rozliczanie umów z beneficjentami zgodnie z przyjętymi procedurami i dokonywanie płatności, w tym przygotowanie deklaracji i poświadczeń wydatków w ramach Priorytetu i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej.
 • Prowadzenie kontroli realizowanych projektów i przekazywanie wyników tej kontroli do Instytucji Zarządzającej PO KL.
 • Opracowanie rocznej i wieloletniej prognozy wydatków w ramach priorytetu i przekazanie do Instytucji Zarządzającej PO KL.
 • Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych w ramach realizowanego priorytetu PO KL.
Instytucja Pośrednicząca może określić Instytucje Pośredniczące II stopnia (IP2) i oddelegować do nich część zadań. Dokonanie takiej delegacji nie zwalnia Instytucji Pośredniczącej z całkowitej odpowiedzialności za całość realizacji Priorytetu w ramach POKL.

Instytucją Wdrażającą (pośredniczącą II) stopnia może być podmiot wybrany zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zadania powierzone Instytucjom Pośredniczącym II stopnia mogą dotyczyć m.in.:
 • Przyjmowania wniosków aplikacyjnych od beneficjentów.
 • Dokonywania wyboru projektów do współfinansowania i podpisywania umów z beneficjentami.
 • Przedkładania deklaracji i poświadczeń wydatków do Instytucji Pośredniczących.
 • Monitorowania realizacji poszczególnych projektów.
 • Weryfikacji wykorzystania środków przez beneficjentów, w tym kontroli na miejscu.
Informacje o danych teleadresowych instytucji pełniących funkcję IP oraz IP II znajdują się w zakładkach komponent centralny oraz komponent regionalny.