Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Projekty innowacyjne 

 

Czym jest innowacja w kontekście Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Projekty innowacyjne w PO KL pojawiają się tam, gdzie brak jest właściwych metod, narzędzi i instrumentów pomocy, oferowanych różnym grupom społecznym. Innowacja społeczna wiąże się z zaszczepianiem nowych wartości, pomysłów, projektów, a tym samym oznacza wprowadzenie pozytywnych zmian do danej zbiorowości. Zmiana dotyczy zawsze konkretnego miejsca i czasu, jest jasna i dopasowana do określonych potrzeb regionu i społeczności. Skupia się na działaniach, które umożliwiają wprowadzenie nowych lub odmiennych od dotychczasowych rozwiązań problemów społecznych oraz przynoszą pozytywne rezultaty w funkcjonowaniu grup społecznych.

Innowacja społeczna to nie tylko to, co jest nowatorskie i unikatowe w skali światowej, ale także to, co jest nowością dla danej społeczności lub regionu. PO KL daje możliwość wypracowania takiego właśnie innowacyjnego rozwiązania, jego wypromowanie i wreszcie wprowadzenie do praktycznego stosowania.

Projekty innowacyjne w PO KL przewidują poszukiwanie nowych i lepszych rozwiązań problemów w ramach następujących obszarów: 

  • edukacja i szkolnictwo wyższe,
  • zatrudnienie i integracja społeczna,
  • adaptacyjność przedsiębiorstw,
  • dobre rządzenie (budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej).

W województwie małopolskim realizowane są obecnie następujące projekty innowacyjne:

 

Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych
Projekt ma na celu wypracowanie i przetestowanie modelu zlecania podmiotom niepublicznym (operatorom) przez podmioty publiczne, usługi pośrednictwa pracy. Model wzorowany jest na rozwiązaniach brytyjskich, ale uwzględnia specyfikę polskiego rynku pracy. Założeniem projektu jest stworzenie narzędzia, za pomocą którego powiatowe urzędy pracy mogą wspierać swoich klientów, w szczególności tych, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wysokość wynagrodzenia operatora uzależniona jest od osiągniętego efektu. Im więcej osób bezrobotnych zostanie zatrudnionych oraz im dłużej będą oni pracować, tym więcej pieniędzy otrzymuje operator. Istotne jest również to, że operatorowi nie jest narzucany sposób działania, ani ograniczany katalog instrumentów, które może stosować. Ma on swobodę w wyborze usług i dostosowywaniu ich do indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych w celu osiągnięcia efektu. Więcej o projekcie

SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce
Celem projektu jest wsparcie transferu wiedzy w ramach współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych poprzez opracowanie modelu transferu innowacji SPIN. Model ten ma zwiększyć skuteczność współdziałania samorządu, przedsiębiorstw i uczelni wyższych w obszarze działalności innowacyjnej w regionie, podnieść skuteczność transferu technologii i lepszego wykorzystania potencjału uczelni wyższych przez przedsiębiorstwa w Małopolsce.
Więcej informacji o projekcie

PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia
Celem projektu jest wdrożenie systemu podmiotowego finansowania kształcenia dla rozwoju kapitału intelektualnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce. Projekt obejmuje mechanizm dystrybucji środków publicznych w formie bonu i zapewnienie możliwości wykorzystania tych bonów wśród zweryfikowanych pod względem jakości firm szkoleniowych. System będzie przejrzysty, logiczny, nastawiony na jakość i dający swobodę wyboru przedsiębiorcy, który jest zainteresowany rozwojem kapitału intelektualnego w swojej firmie.
Więcej informacji o projekcie

LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego
Celem głównym projektu jest poprawa do czerwca 2015 roku jakości nauczania w Województwie Małopolskim, dzięki wdrożeniu i zastosowaniu rozwiązań i metod cyfrowych na lekcjach przedmiotów nieinformatycznych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Grupą docelową projektu są nauczyciele i dyrektorzy szkół w wieku 25-64 lata, zatrudnieni w gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych na terenie Województwa Małopolskiego. Model pracy obejmuje nowe metody, techniki i programy nauczania. Szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie nowych technologii w procesie dydaktycznym. Wyszczególnić można następujące komponenty:

Celem głównym projektu jest poprawa do czerwca 2015 roku jakości nauczania w Województwie Małopolskim, dzięki wdrożeniu i zastosowaniu rozwiązań i metod cyfrowych na lekcjach przedmiotów nieinformatycznych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Grupą docelową projektu są nauczyciele i dyrektorzy szkół w wieku 25-64 lata, zatrudnieni w gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych na terenie Województwa Małopolskiego. Model pracy obejmuje nowe metody, techniki i programy nauczania. Szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie nowych technologii w procesie dydaktycznym. Wyszczególnić można następujące komponenty:
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli w obrębie dydaktyki cyfrowej,
  • przygotowanie osób zarządzających w szkołach do wdrażania innowacyjnych metod dydaktycznych,
  • poradnik dla dyrektorów dotyczący dydaktyki cyfrowej,
  • stworzenie grupy innowatorów w zakresie dydaktyki cyfrowej,
  • utworzenie pakietu materiałów metodyczno – edukacyjnych.

Więcej informacji o projekcie

PI-PWP Edu-Autyzm
Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz integracja społeczna osób ze spectrum autyzmu poprzez utworzenie platformy internetowej. Projekt zakłada stworzenie dwóch modułów platformy: modułu szkoleniowego dla osób z autyzmem (stworzenie pięciu szkoleń e-learningowych przygotowujących osoby z autyzmem do wejścia na rynek pracy – tematy zostaną ustalone w wyniku badań – pogłębionego wywiadu indywidualnego) oraz modułu „jak pracować i zarządzać osobami z autyzmem” - szkolenia e-learningowego dla studentów i pracodawców. Cała platforma ułatwi dostęp do komunikacji i edukacji, przyczyniając się do integracji społecznej.
Więcej o projekcie

Centrum Integracji - by móc kochać i pracować
Celem projektu jest wsparcie osób bezrobotnych z zaburzeniami osobowości. Polega ono na pomocy terapeutycznej prowadzonej w ośrodku w trybie dziennym - poprzez psychoterapię indywidualną oraz codzienne funkcjonowanie w społeczności terapeutycznej. Poza tym uczestnicy projektu korzystają z indywidualnego doradztwa zawodowego, aby mogli odnaleźć się na rynku pracy. Projekt kierowany jest do osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne, które zakończyły terapię w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w krakowskim szpitalu im. J. Babińskiego, ale też do tych osób, które terapii tam nie odbyły, a są świadome, że pomoc terapeutyczna i doradcza byłaby im potrzebna.
Więcej o projekcie


W województwie małopolskim zostały zrealizowane następujące projekty innowacyjne:

DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwości, Energię, Talenty Projekt ukierunkowany był na wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży z zakresu kompetencji kluczowych w obszarach, a w efekcie podniesienie jakości procesu kształcenia oraz zwiększenia szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej oraz poprawę zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. W ramach projektu powstały specjalne narzędzia umożliwiające diagnozowanie uzdolnień uczniów oraz programy wspierania ich talentów. Projekt przewidywał również system przygotowania nauczycieli do pracy z najzdolniejszymi uczniami z wykorzystaniem specjalnie opracowanych programów o podejściu projektowym, dotychczas właściwie niestosowany w dydaktyce szkół.
Więcej informacji o projekcie

Innowacyjne programy nauczania szansą na awans edukacyjny Głównym celem projektu było stworzenie programu nauczania Sign Writting (SW) jako narzędzia ograniczającego wykluczenie społeczne i wspomagające proces edukacyjny oraz przetestowanie go na wybranych grupach docelowych. W ramach projektu stworzony został program nauczania SignWritingu (spisanie języka migowego) obejmujący: podręcznik do nauki SW wraz z konspektami zajęć, opis materiału dydaktycznego, cele zajęć, treści nauczania, metody, formy pracy, użyte środki dydaktyczne i pomoce naukowe, charakterystykę przebiegu zajęć. Program ten został upowszechniony m.in. poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych i gadżetów promocyjnych oraz seminaria promujące SignWriting. Ponadto dla zabezpieczenia trwałości rezultatów projektu, szerzenia idei  programu w Polsce, w siedzibie Partnera projektu - Polskiego Związku Głuchych oddział Małopolska, powstało Regionalne Centrum Informacji na temat Signwriting.
Więcej informacji o projekcie

Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski
Celem projektu było opracowanie modelu Brokera Innowacji, pozwalającego na usprawnienie komunikacji pomiędzy nauką i biznesem. Wszystko po to, by różne podmioty mogły korzystać z wyników badań, i w efekcie doprowadzić do wysokiego wzrostu poziomu współpracy obu sektorów. Model Brokera Innowacji, składa się z trzech, wyspecjalizowanych w świadczeniu usług, na rzecz różnych odbiorców biur: Centrum Sieci Współpracy, Zaplecza Ogniw Pośredniczących, Ośrodka Prognoz Technologicznych. Istotą modelu, jest spójność i komplementarność działania tych trzech biur – wszystkie realizowane działania nawzajem się przenikają i uzupełniają w taki sposób, aby tworzyć platformę współpracy między światem nauki, biznesu i administracji.
Więcej informacji o projekcie

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca - rodzina
Projekt powstał z myślą o doradcach/doradczyniach zawodowych oraz pracownikach/pracownicach działów human resources. Jego założeniem było wypracowanie, przetestowanie i upowszechnienie innowacyjnej usługi coachingu ds. godzenia życia rodzinnego z zawodowym. W trakcie projektu opracowano Podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego opisujący nową usługę umożliwiającą skuteczne wspieranie rodziców w budowaniu harmonii pomiędzy rolami jakie pełnią w życiu. Podręcznik po etapie testowania został zaktualizowany oraz przygotowany w formie multimedialnej, z intuicyjnym interfejsem, który ułatwia odbiór treści i umożliwia zastosowanie w praktyce zawartych w nim rozwiązań.
Więcej informacji o projekcie

Holownik – nowa usługa aktywizacji zawodowej
Celem projektu było wyposażenie pracowników instytucji rynku pracy oraz instytucji integracji i pomocy społecznej w nowe skuteczne narzędzie aktywizacji zawodowej osób pozostających poza rynkiem pracy – metodę pracy trenera zatrudnienia wspieranego (TZW). Metoda została wypracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w projekcie PIW EQUAL „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”, a następnie przetestowana w projekcie „ABC Gospodarki Społecznej”. W projekcie „Holownik – nowa usługa aktywizacji zawodowej” metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego została upowszechniona w 100 małopolskich instytucjach rynku pracy oraz instytucjach pomocy i integracji społecznej poprzez spotkania (prezentacje), w których uczestniczyło około 200 osób. Następnie, metoda ta została włączona do praktyki 25 instytucji, poprzez przeszkolenie ich 100 kluczowych pracowników. Zastosowanie metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego znacząco wpłynęło na sytuację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Trener zatrudnienia wspieranego poprzez pomoc klientowi w znalezieniu zatrudnienia, a następnie współpracę z jego pracodawcą i współpracownikami, powodował szybszą i trwalszą adaptację klienta w miejscu pracy. Trener w relacji z klientem pracował nad wieloma aspektami jego życia: pracą, edukacją, rodziną, czasem wolnym, traktując je jako integralne elementy planowania i podejmowania decyzji związanych z pracą.
Więcej informacji o projekcie

PIU Miejscowości tematyczne w Małopolsce
Celem projektu była  poprawa aktywności społecznej i zwiększenie potencjału zatrudnieniowego mieszkańców  obszarów  wiejskich  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  poprzez  upowszechnienie i stworzenie warunków do zastosowania modelu miejscowości tematycznej (MT) w Małopolsce. Do udziału w projekcie wyłoniono 6 miejscowości: Rudę Kameralną Gwoździec, Dulową, Bolęcin, Kostrze i Sadek oraz Zagórze, które w ciągu trwania projektu tworzyły ofertę skierowaną do przyszłych turystów, w ramach wybranego dla miejscowości tematu przewodniego z wykorzystaniem potencjału, umiejętności i pomysłów mieszkańców oraz uwarunkowań infrastrukturalnych i przestrzennych miejscowości. Upowszechnianie modelu MT w ramach projektu realizowane było poprzez: seminaria upowszechniające w środowiskach lokalnych, indywidualne spotkania upowszechniające, 2-dniowe szkolenia skierowane do przedstawicieli organizacji i instytucji (użytkowników modelu MT),  Szkołę Animatorów Miejscowości Tematycznych, pracę animacyjną w środowiskach lokalnych, budowanie partnerstw oraz Festiwal Miejscowości Tematycznych.
Więcej informacji o projekcie