Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Działalność 

 

Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) funkcjonuje Komitet Monitorujący PO KL (KM PO KL), który w drodze uchwały powołuje 16 Podkomitetów Monitorujących PO KL (PKM PO KL) dla Priorytetów VI-IX PO KL.

W przyjętych przez Zarząd Województwa Małopolskiego „Zasadach powoływania Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny (PKM PO KL) Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013 w Województwie Małopolskim”, określono zadania, skład oraz tryb wyboru przedstawicieli do PKM PO KL. W skład PKM PO KL wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej, partnerów społecznych  i gospodarczych.

Do zadań PKM PO KL należy:   

 • Rozpatrywanie i rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu PO KL szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu oraz ewentualnych zmian tych kryteriów.
 • Okresowe kontrolowanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w ramach priorytetów, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Pośredniczącą (IP) PO KL.
 • Analizowanie rezultatów realizacji priorytetów oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji priorytetów, w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w ramach priorytetu.
 • Analizowanie okresowych sprawozdań z wdrażania priorytetów.
 • Przedkładanie IP PO KL, IZ PO KL lub KM PO KL (w zakresie ich kompetencji) propozycji zmian lub analiz priorytetów ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określonych w Rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 dotyczącym tych funduszy lub służącym usprawnieniu zarządzania programem, w tym zarządzania finansowego.
 • Zapewnienie koordynacji oraz komplementarności procesu wdrażania priorytetów PO KL na terenie danego województwa z działaniami realizowanymi w ramach innych programów, współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Ponadto, PKM PO KL realizuje dodatkowe zadania wynikające ze specyfiki PO KL:

 • Rekomendowanie rocznych Planów działania przygotowanych przez IP PO KL komponentu regionalnego.
 • Uwzględnianie na poziomie danego województwa rekomendacji KM PO KL dotyczących wdrażania PO KL.
 • Powołanie Regionalnej Sieci Tematycznej.

PKM PO KL działa pod przewodnictwem Instytucji Pośredniczącej PO KL, odpowiedzialnej za wdrożenie Priorytetów PO KL na poziomie regionalnym. Jednym z zadań IP jest wyłonienie składu osobowego PKM PO KL.

Regulamin PKM POKL w Województwie MałopolskimRegionalna Sieć Tematyczna dla Województwa Małopolskiego

Sieci Tematyczne (ST) PO KL utworzono na podstawie Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 01.04.2009). Wspieranie i monitorowanie prac ST jest realizowane przez Krajową Instytucję Wspomagającą (KIW).

Sieci Tematyczne to forum wymiany doświadczeń oraz oceny rezultatów przedsięwzięć innowacyjnych, a także ważne narzędzie w procesie upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki rezultatów projektów innowacyjnych.

W strukturę sieci wpisano Regionalne Sieci Tematyczne (RST) tworzone przy 16 Podkomitetach Monitorujących POKL oraz Krajowe Sieci Tematyczne (KST) w 4 obszarach: 

 • Zatrudnienie i integracja społeczna,
 • Adaptacyjność,
 • Edukacja,
 • Dobre rządzenie.

Do zadań RST należy: 

 • Opiniowanie strategii wdrażania projektów innowacyjnych.
 • Walidacja rezultatów projektów innowacyjnych.
 • Wsparcie merytoryczne dla beneficjentów wdrażających projekty innowacyjne ze strony ekspertów oraz projektodawców realizujących już projekty i innych, pozwalające na wymianę doświadczeń, niwelowanie pojawiających się problemów oraz uwzględnienie w testowanych rozwiązaniach potrzeb głównego nurtu polityki.
 • Wsparcie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne POKL.
 • Wypracowanie efektywnych form dialogu między beneficjentami projektów innowacyjnych a decydentami politycznymi.
 • Zapewnienie przepływu wiedzy pomiędzy RST oraz KST (dla zapewnienia komplementarności działań).
 • Współpraca pomiędzy KST działającymi w różnych obszarach w celu wymiany informacji i opracowywania dobrych praktyk w zakresie innowacji.

Regulamin RST dla Województwa Małopolskiego