Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Błędy popełniane podczas aplikowania o środki 

 

Podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie zdarzają się błędy formalne oraz błędy merytoryczne. Poniżej prezentujemy listę najczęściej popełnianych błędów.

Błędy formalne

 • brak podpisów osób upoważnionych w wymaganych miejscach,
 • wnioski nie zostały skierowane do właściwych grup docelowych,
 • wnioskodawca przewidział nieuprawnione do dofinansowania formy wsparcia,
 • niezgodność sum kontrolnych wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną w formatach XML i PDF.
 • brak pieczęci instytucjonalnej wnioskodawcy w pkt. V wniosku Oświadczenie,
 • niewypełnienie w Szczegółowym budżecie projektu pola Uzasadnienie kosztów –wymaganego w przypadku występowania w projekcie kosztów pośrednich i/lub cross - financingu,
 • niezgodność okresu realizacji projektu z warunkami konkursu określonymi w tym zakresie w dokumentacji konkursowej,
 • brak wymaganych złączników i/lub niepoprawny opis dołączanych załączników,
 • inne braki formalne np. brak numeru konkursu lub okresu realizacji projektu niezgodnego z dokumentacją konkursową, niekompletnie wypełniony wniosek (brak wypełnienia wszystkich wymaganych kolumn), sporządzenie wniosku na niewłaściwym formularzu – na nieaktualnej wersji generatora, brak elektronicznej wersji wniosku, brak wypełnionego harmonogramu realizacji projektu.

Błędy merytoryczne

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

 • brak dyscypliny projektowej – Beneficjent zobowiązany jest do sporządzenia wniosku zgodnie z Instrukcją,
 • brak nawiązania do problemów regionalnych,
 • brak odwołania do danych statystycznych, wyników badań i analiz lub przedstawianie danych statystycznych z nieznanego źródła pochodzenia,
 • brak nawiązania do celów zawartych w regionalnych dokumentach strategicznych, niewłaściwe definiowanie celów projektu,
 • brak uzasadnienia konieczności realizacji projektu, zwłaszcza w kontekście przewidzianych form wsparcia.

Grupy docelowe projektu:

 • mało precyzyjne uzasadnienie wyboru grupy docelowej,
 • brak dokładnych danych odnośnie narzędzi wykorzystywanych w procesie rekrutacji i selekcji potencjalnych odbiorców pomocy,
 • niedopracowany opis sposobu rekrutacji uczestników projektu, jak i zasad ich selekcji,
 • niedostosowanie procesu rekrutacji do liczebności beneficjentów ostatecznych,
 • brak odniesienia do zasady równości szans,
 • błędne powołanie się na dane statystyczne.

Działania:
 • opis działań niespójny z harmonogramem i budżetem projektu,
 • nieracjonalnie skonstruowany harmonogram, (np. nadmierne rozciągnięcie w czasie, zbyt rozbudowana struktura zarządzania projektem),
 • działania opisane zbyt powierzchownie,
 • brak kompleksowości oferowanego wsparcia.

Rezultaty projektu:
 • brak wyczerpujących informacji odnośnie monitorowania rezultatów projektu,
 • występowanie błędów metodologicznych w określeniu rezultatów miękkich i twardych,
 • brak zdefiniowania wszystkich strategicznych wskaźników w odniesieniu do założeń projektu,
 • błędnie dokonany podział na rezultaty twarde i miękkie,
 • sformułowane jedynie podstawowe rezultaty twarde,
 • brak wskazania, w jaki sposób osiągnięte rezultaty wpłyną na realizację celów projektu.

Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem:
 • struktura zarządzania projektem nieadekwatna do przewidzianych działań i założeń organizacyjnych projektu/szkoleń,
 • brak zakresu zadań personelu zarządzającego,
 • zbyt rozbudowana struktura zarządzania projektem,
 • pominięta kwestia przepływu informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację projektu.

Wydatki projektu:
 • brak spójności budżetu projektu z informacją zawartą w pkt. 3.5 wniosku, tj. sposobem zarządzania projektem,
 • nieproporcjonalne koszta związane z kadrą zaangażowaną w zarządzanie projektem w stosunku do realnych potrzeb prawidłowej realizacji projektu,
 • brak odniesienia kosztów założonych w budżecie do treści wniosku,
 • zawyżone wydatki w odniesieniu do założonych rezultatów,
 • występowanie w budżecie wydatków niezasadnych i nieefektywnych.