Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Baza badań ewaluacyjnych 

 

Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

W 2014 r. na zlecenie Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne pn. Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim. Do jego realizacji wyłoniono - w drodze przetargu nieograniczonego - firmę Biostat Piszczek, Wolny Sp. j. z Rybnika.

W ramach ewaluacji przeprowadzono:

 • analizę danych zastanych, która obejmowała głównie analizę 38 projektów konkursowych, wyłonionych do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL, i których realizacja zakończyła się do dnia 31.12.2013 r.;
 • analizę danych uzyskanych, dzięki realizacji 113 wywiadów pogłębionych: 89 Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych z przedstawicielami organów prowadzących szkoły/placówki oświatowe (jednostki JST lub inne), dyrektorami szkół i placówek oświatowych, nauczycielami  uczestniczącymi w realizacji programów rozwojowych szkół/placówek oświatowych i 24 Diad z nauczycielami uczestniczącymi w realizacji programów rozwojowych szkół/placówek oświatowych, oraz wywiadu eksperckiego przeprowadzonego z przedstawicielem Kuratorium Oświaty w Krakowie;
 • case study (6), które umożliwiły zobrazowanie działań podejmowanych przez poszczególne placówki, a także uzyskanych efektów oraz uwarunkowań na nie wpływających. Studia przypadku zostały przeprowadzone dla każdego poziomu szkoły/placówki oświatowej tj. szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Z każdego z nich, na podstawie wyników egzaminów (sprawdzian uczniów po VI klasie szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny, maturalny), zostały wyłonione do analizy 2 szkoły, które osiągnęły najlepsze i najgorsze wyniki w regionie.

Wybrane wyniki:
W projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 w szkołach w województwie małopolskim znalazły się przede wszystkim takie działania jak: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, doradztwo pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów wykazujących problemy w nauce, dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych oraz poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe.

Wybór zajęć był poprzedzony odpowiednią diagnozą przedprojektową, a same działania pozostawały w zgodności ze zdiagnozowanymi problemami i potrzebami uczniów.

W ramach diagnozy przedprojektowej zidentyfikowano problem małej ilości zajęć pozalekcyjnych, nikłego wsparcia uczniów w zakresie doradztwa zawodowego (brak wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego lub nieodpowiednią liczbę nauczycieli mogących prowadzić tego typu zajęcia), powolnego unowocześnienia pomocy dydaktycznych (niewystarczająca ilość i jakość), niewystarczającej ilości alternatywnych, ciekawszych i skuteczniejszych sposobów pracy z uczniami oraz niskiej aktywności społecznej uczniów, zwłaszcza w środowisku szkolnym.

Kompleksowość oferowanego wsparcia w ramach projektów stanowiła o użyteczności projektów, patrząc z punktu widzenia potrzeb różnych kategorii uczniów, a także nauczycieli. Organizacja zajęć wyrównawczych oraz zajęć rozwijających zainteresowania pozwoliła na realizację potrzeb zarówno uczniów słabszych, jak i uzdolnionych. Ponadto, organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wpisywała się w potrzeby uczniów z dysfunkcjami oraz w potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Nauczyciele mieli natomiast możliwość zdobycia i poszerzenia umiejętności dydaktycznych, co pozostawało również w związku z zakupem – w ramach projektów – nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Dyrektorzy i nauczyciele zaangażowani w realizację działań w ramach projektów dostrzegali efekty kierowanego do uczniów wsparcia. Uzyskiwanie efektów w ramach takich działań, jak zajęcia wyrównawcze polegało przede wszystkim na zmniejszaniu się liczby egzaminów poprawkowych oraz na uzyskiwaniu wyższych końcowych ocen z przedmiotów. O efektach wnioskowano także na podstawie wzrostu samooceny i pewności siebie wśród uczniów oraz na podstawie dokonywanego przez uczniów wyboru dalszych ścieżek edukacyjnych. Efektem pracy z uczniami uzdolnionymi był wzrost zainteresowania udziałem w konkursach przedmiotowych.

Utrwalenie uzyskanych efektów jest możliwe dzięki długookresowości i systematyczności realizowanych działań. Dlatego też szkoły starały się działania realizowane w ramach projektów kontynuować po ich zakończeniu, choć w okrojonym kształcie. Kontynuacja zajęć wynikała na ogół z zainteresowania oraz potrzeb uczniów. Posiadanie atrakcyjnej oferty pozalekcyjnej służyło również rekrutacji nowych uczniów. Przy czym najtrudniejsze w utrzymaniu okazały się zajęcia rozwijające zainteresowania, organizacja zajęć poza szkołą i wycieczki edukacyjne (przyczyny finansowe).

Szkoły, w zależności od typu, prowadzą współpracę z pracodawcami i szkołami wyższymi. W przypadku pracodawców opiera się ona głównie o wizyty na terenie zakładu, a szkół wyższych – o obecność na wykładach.
Organy prowadzące poszczególne szkoły/placówki, by pozyskać dofinansowanie, są w stanie wnieść od 5 do 20% wysokości wkładu własnego.

Rozwiązania, które powinny być szczególnie wspierane w kolejnej perspektywie opierają się o metody aktywizujące uczniów. Wraz ze wzrostem ich zaangażowania rośnie efektywność prowadzonych zajęć. Metody te wpływają nie tylko na wiedzę i umiejętności uczniów, ale także na ich postawy wobec edukacji i sposób postrzegania swoich możliwości. Formą prowadzenia zajęć, która powinna być wspierana jest praca w grupie. Ona także poza walorem poznawczym, wywołuje wiele korzyści dodatkowych w postaci m.in. rozwinięcia szacunku do drugiego człowieka, jego odmiennych możliwości, a także rozwoju odpowiedzialności za pracę całego zespołu. Dodatkowo szkoły powinny być wspierane przez rodziców/opiekunów uczniów. Odpowiednio dobrane sposoby ich angażowania muszą uwzględniać warunki społeczno-demograficzne rodzin. 
Zapraszamy do lektury!

Pliki do pobrania:
Raport pt. "Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim"(.pdf, 3MB)


Ocena skuteczności projektów obejmujących współpracę instytucji B+R i biznesu, w zakresie realizacji transferu wiedzy między sferą nauki i przedsiębiorstw w programach stażowych (Poddziałanie 8.2.1. PO KL)

W 2014 r. na zlecenie Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Małopolsce zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne pn. Ocena skuteczności projektów obejmujących współpracę instytucji B+R i biznesu, w zakresie realizacji transferu wiedzy między sferą nauki i przedsiębiorstw w programach stażowych (Poddziałanie 8.2.1. PO KL). Do jego realizacji wyłoniono - w drodze przetargu nieograniczonego – firmę: Pracownia Badań i Doradztwa „Re-source” Sp. j. z Poznania.

Badanie ewaluacyjne opierało się głównie na:

 • analizie danych zastanych, w ramach której przeanalizowano m.in. dokumenty programowe, konkursowe oraz 11 projektów (4 projekty zakończone, 7 – w trakcie realizacji), w ramach których realizowany był typ operacji: staże i/lub szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, oraz pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach;
 • analizie danych pierwotnych, uzyskanych z realizacji 81 Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI) z beneficjentami, pracownikami naukowymi odbywającymi staże w przedsiębiorstwach, pracownikami przedsiębiorstw odbywającymi staże w jednostkach naukowych, przedsiębiorcami przyjmującymi stażystów, jednostkami naukowymi przyjmującymi stażystów, przedsiębiorcami kierującymi swych pracowników na staże w jednostkach naukowych, oraz 366 ankiet internetowych (CAWI), rozesłanych do wszystkich uczestników ewaluowanych projektów;
 • case study (5) - dogłębnej analizie podlegał cały proces prowadzący do realizacji stażu oraz uzyskane efekty stażu – zarówno z perspektywy stażysty, jak i podmiotu kierującego oraz przyjmującego na staż, wraz z omówieniem kwestii pojawiających się trudności oraz zastosowanych sposobów ich przezwyciężania.

Wybrane wyniki:
W badanych projektach, które zostały zakończone, dominowały staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach. Staże pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych realizowano tylko w ramach jednego projektu i stanowiły one tylko 6% wszystkich zakończonych staży.
Większość z uczestników należy do grupy wiekowej od 25 do 40 lat.
Czas trwania stażu jest czynnikiem determinującym jego zakres i stanowił on ograniczenie w podejmowaniu bardziej złożonych zadań. Im dłużej trwał czas staż. tym większe rezultaty uzyskiwano.

Stażyści naukowi najczęściej delegowani byli z uczelni technicznych oraz uniwersytetów zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa. Najczęściej związani oni byli zawodowo z dziedzinami nauki o charakterze technicznym i ścisłym, a w następnej kolejności z dziedzinami nauk społecznych w tym ekonomicznych. Średni czas pracy zawodowej uczestnika staży wynosi około 10 lat. Posiadane doświadczenie zawodowe uczestników cechuje duża spójność z profilem stażu.

Większość przedsiębiorstw delegujących stażystów należy do sektora mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te prowadziły głównie działalność profesjonalną, naukową i techniczną, przemysłową, a także związaną z informatyką.

Jednostki naukowe przyjmujące stażystów miały dotąd ograniczone doświadczenie w realizacji staży, lecz stosunkowo bogate doświadczenia we współpracy z przedsiębiorstwami na innych polach, głównie w realizacji zleceń na rzecz biznesu. Przedsiębiorstwa przed oddelegowaniem pracownika na staż prowadziły nierzadko współpracę z jednostkami naukowymi, która zwykle polegała na zlecaniu różnego rodzaju prac czy zadań.

Większą aktywnością w inicjowaniu współpracy cechowali się przedstawiciele uczelni, którzy nawiązywali kontakt z firmami mogącymi przyjąć potencjalnych pracowników naukowych na staż w przedsiębiorstwie. Wiedza na temat programów stażowych pozyskiwana była najczęściej bądź poprzez kontakty nieformalne, bądź też samodzielne monitorowanie informacji o realizowanych przedsięwzięciach o takim charakterze.

Skuteczność staży, czyli skala efektów współpracy międzysektorowej w rozumieniu liczby wdrożonych innowacji jest raczej duża. Rozwiązania, które mogą zostać wdrożone wypracowano w przypadku ponad 70% staży, a faktyczne wdrożenie było wynikiem około 40% staży.

Bardziej niż wprowadzenie branżowego kierunkowania wsparcia (zgodnie z obszarami wskazanymi w RIS) realizacji celu interwencji sprzyja sprecyzowanie oczekiwanych efektów programów stażowych (w postaci kryterium strategicznego dot. opracowania innowacyjnego rozwiązania) oraz precyzyjne określenie formuły stażu, by nie polegał on na samodzielnym wykonaniu określonego zadania na rzecz przedsiębiorcy. Kooperacja stażysty z podmiotem przyjmującym w trakcie wykonywania zadań będących przedmiotem staży zwiększa bowiem skuteczność tego instrumentu.

Do najważniejszych barier w realizacji programów stażowych należy odmienna logika funkcjonowania sektorów: naukowego i biznesowego oraz problem z wypracowaniem optymalnej formuły organizacji staży. Jednocześnie kluczowe znaczenie w niwelacji ww. barier ma wymiana doświadczeń, wzajemne zaufanie i osobiste relacje pomiędzy przedstawicielami sektora biznesu i nauki.
Zapraszamy do lektury!

Pliki do pobrania:
Raport pt. "Ocena skuteczności projektów obejmujących współpracę instytucji B+R i biznesu, w zakresie realizacji transferu wiedzy między sferą nauki i przedsiębiorstw w programach stażowych"(.pdf, 3MB)


Kierunki integracji małopolskich Romów
Wieloaspektowa ocena sytuacji społecznej mniejszości Romskiej w regionie, jaka została zaprezentowana w publikacji pt. "Kierunki integracji małopolskich Romów", stanowi element prac nad przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Zapraszamy do lektury!

Publikacja nawiązuje do szerokiej dyskusji, która miała miejsce podczas konferencji zorganizowanej 10 maja 2013 r. w Tarnowie, w której wzięli udział eksperci i osoby aktywnie działające na rzecz wyrównywania szans oraz zachowania tożsamości kulturowej społeczności Romskiej.

Autorami poszczególnych artykułów są pracownicy naukowi, jednostek samorządu terytorialnego, oświaty, kultury, pomocy społecznej oraz policji. Dzięki zaproszeniu do współpracy praktyków z tak wielu instytucji, udało się w treści publikacji zawrzeć nie tylko analizę newralgicznych problemów towarzyszących funkcjonowaniu mniejszości Romskiej w województwie małopolskim, ale także podkreślić pozytywne efekty działań wspierających, zwłaszcza tych, w których udział miały fundusze europejskie.
Pliki do pobrania:
Kierunki integracji małopolskich Romów (.pdf, 2MB)


Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off i spin out w województwie małopolskim (Poddziałanie 8.2.1 PO KL)

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off i spin out w województwie małopolskim (Poddziałanie 8.2.1 PO KL). Do jego realizacji, wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z Kutna.

Badanie obejmowało 21 projektów (w tym 2 partnerskie), w których uczestniczyło 1 728 osób. Realizowane one były przez 17 beneficjentów (oraz 2 partnerów). Na metodologię wykorzystaną w badaniu składały się:

 • Analiza danych zastanych (desk research) – przede wszystkim dokumentacji konkursowej, wniosków o dofinansowanie, sprawozdań z realizacji PO KL, baz danych Podsystemu monitorowania EFS i KSI SIMIK, oraz istotnych opracowań badawczych dotyczących przedsiębiorczości akademickiej w Polsce i regionie;
 • Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) – przeprowadzono 8 wywiadów z beneficjentami i partnerami realizującymi projekty w zakresie zakładania działalności gospodarczej typu spin off/spin out;
 • Wywiady telefoniczne z użyciem komputera (CATI) z uczestnikami/czkami projektów z zakresu zakładania działalności gospodarczej typu spin off/spin out. W ramach badania przeprowadzono 369 efektywnych wywiadów;

Najciekawsze wyniki:

Uczestnikami wsparcia były głównie nieaktywne zawodowo uczące się osoby – studenci i doktoranci, choć w projektach brali udział również pracownicy naukowi czy naukowo-dydaktyczni uczelni. W zdecydowanej większości były to osoby związane z krakowskimi uczelniami (najczęściej z uniwersytetami). Były to osoby młode najczęściej w wieku 26-30 lat.

Proponowanymi w ramach projektów formami wsparcia były najczęściej szkolenia, doradztwo indywidualne oraz grupowe. Istotna była też promocja idei przedsiębiorczości akademickiej w zakresie działalności typu spin off/out. Zdecydowana większość uczestników pozytywnie oceniła dopasowanie tematyki szkoleń do ich potrzeb (94,30% takich odpowiedzi w badaniu CATI).

W opinii beneficjentów jak i uczestników najskuteczniejszą formą wsparcia uznano doradztwo indywidualne. Większość osób potwierdziła, że uzyskane wsparcie przyczyniło się do podejmowania dalszych działań dążących do założenia działalności typu spin off/out.

19,00% osób przebadanych wywiadami CATI przyznało się do założenia działalności gospodarczej, z czego niemal co czwarta osoba założyła działalność typu spin off/out. Część uczestników po zakończeniu udziału w projekcie postanowiło starać się o środki na rozpoczęcie działalności dostępne w ramach programów prowadzonych w Działaniu 6.2 PO KL

Powstające firmy typu spin off/out działały głównie w obszarze naukowo-badawczym, technologii internetowej oraz usług turystycznych. Główną lokalizacją nowopowstałych przedsiębiorstw był Kraków.

Prowadzone w ramach badania analizy wskazały na istnienie barier z jakimi spotykają się osoby starające się o założenie własnego przedsiębiorstwa typu spin off spin out: prawnych, organizacyjny, społecznych, finansowych, kompetencyjnych i strukturalnych. Ich przezwyciężenie powinno przełożyć się na większą dynamikę powstawania firm typu spin off/out.

Ewaluator przedstawił szereg rekomendacji, m. in.:

 • nawiązywanie przez projektodawców partnerstw z uczelniami, celem promocji w środowisku akademickim idei przedsiębiorczości typu spin off/spin out oraz uzyskania wsparcia zarówno w procesie rekrutacji (skuteczniejsze dotarcie do potencjalnych odbiorców), jak i realizacji projektów (wsparcie w zakresie tworzenia biznesplanów, wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej przy pomocy biur karier),
 • realizację projektów skierowanych do mniejszej liczby potencjalnych uczestników, co pozwoli na  bardziej selektywną rekrutacją (wprowadzenie kryterium rekrutacyjnego w formie oceny pomysłu na biznes) oraz działania wydłużające wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą (forma zbliżona do inkubatorów przedsiębiorczości),
 • szersze włączenie do realizowanych działań form wsparcia takich jak staże oraz praktyki. Nawiązanie przez projektodawców współpracy z przedsiębiorstwami.

Raport końcowy (.pdf, 3 MB)


Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją wsparcia w zakresie formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement w województwie małopolskim (Poddziałanie 8.1.2 PO KL)

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL realizowanych w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement w województwie małopolskim (Poddziałanie 8.1.2 PO KL). Do jego realizacji, wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z Kutna.

Badaniem objęto projekty mające na celu wsparcie osób będących na okresie wypowiedzenia lub zagrożonych utratą pracy oraz zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Badanie objęło 11 projektów, które realizowane były przez 8 beneficjentów, szeroko współpracujących z Urzędami Pracy. W projektach wzięło udział 2484 uczestników i 123 pracodawców.  Na metodologię wykorzystaną w badaniu składały się:

 • Analiza danych zastanych (desk research) – przede wszystkim dokumentacji konkursowej, wniosków o dofinansowanie, sprawozdań z realizacji PO KL, baz danych Podsystemu monitorowania EFS i KSI SIMIK, oraz istotnych opracowań badawczych dotyczących tematyki outplacement-owej;
 • Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) – przeprowadzono 5 wywiadów z beneficjentami oraz 12 z przedsiębiorcami, których pracownicy skorzystali ze wsparcia w ramach badanych projektów;
 • Wywiady telefoniczne z użyciem komputera (CATI) z uczestnikami/czkami badanych projektów. W ramach badania przeprowadzono 350 efektywnych wywiadów;

Najciekawsze wyniki:

Pojęcie outplacement-u i pomocy jaką w jego ramach można uzyskać wciąż nie jest rozpowszechnione wśród małopolskich pracodawców, choć realizowane projekty przyczyniły się do jego popularyzacji. Szczególnie widoczne było to na początku realizowania projektów, z czasem sytuacja poprawiała się.

W ramach projektów najwięcej osób skorzystało ze szkoleń i indywidualnego doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego i pośrednictwa prac.  Za szczególnie atrakcyjne dla uczestników uznano staże i praktyki, przez możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Po zakończeniu udziału w projekcie około 70% badanych (CATI) miał pracę (u tego samego pracodawcy lub innego). Zarobki wzrosły u 32 % pracujących osób a u 41% utrzymały się na podobnym poziomie. Co piąty badany stwierdził ze zajmuje obecnie wyższe stanowisko niż przed przystąpieniem do projektu. Co dziewiąty respondent CATI założył swoją firmę, uznając jej dotychczasową działalność za sukces. Równocześnie osoby te wskazują na potrzebę wsparcia (szkoleniowego, finansowego).

Jeden z realizowanych projektów był realizowany we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy (za to współpracę podjęto z prawie wszystkimi placówkami w województwie). Sama współpraca była prowadzona na ograniczonym poziomie, podczas gdy to właśnie PUP-y są instytucjami mającym najlepsze rozeznanie w lokalnym rynku pracy. Dlatego też warto promować projekty nastawione na taką współpracę.

Ewaluator przedstawił szereg rekomendacji, m. in.:

 • zobligowanie operatorów projektów (Beneficjent) do wykazania się znaczną aktywnością w zakresie informacji i promocji o projekcie i zaangażowania pracodawców w proces rganizowania wsparcia. Działania takie miałyby być częścią projektu, zaś wybór metod dotarcia do pracodawców zależeć będzie od operatora.
 • zawarcie w dokumentach programowych rekomendacji dla beneficjentów dotyczących bieżącego monitorowania potrzeb rynku pracy, a także uprzedniego prowadzenia konsultacji z pracodawcami na temat kompetencji zawodowych i umiejętności miękkich.
 • wprowadzenie obowiązku monitorowania przez beneficjentów losów uczestników projektów.
Raport końcowy (.pdf, 3MB) 


Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL dedykowanych branżom przemysłu czasu wolnego w województwie małopolskim (Poddziałanie 8.1.1 PO KL)

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r. zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL dedykowanych branżom przemysłu czasu wolnego w województwie małopolskim (Poddziałanie 8.1.1 PO KL). Do jego realizacji, wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z Kutna.

Badaniem objęto  projekty szkoleniowe, kierowane do przedsiębiorstw i osób pracujących w branżach przemysłu czasu wolnego (turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej), realizowanych w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. W ramach badania przeanalizowano 14 zakończonych projektów, w których wzięło udział 2788 uczestników. Realizowane one były przez 14 beneficjentów.  Na metodologię wykorzystaną w badaniu składały się:

 • Analiza danych zastanych (desk research) – przede wszystkim dokumentacji konkursowej, wniosków o dofinansowanie, sprawozdań z realizacji PO KL, baz danych Podsystemu monitorowania EFS i KSI SIMIK, oraz istotnych opracowań badawczych dotyczących tematyki branż przemysłów czasu wolnego;

 • Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) – przeprowadzono 5 wywiadów z beneficjentami oraz 8 z przedsiębiorcami, których pracownicy skorzystali ze wsparcia w ramach badanych projektów;

 • Wywiady telefoniczne z użyciem komputera (CATI) z uczestnikami/czkami badanych projektów. W ramach badania przeprowadzono 324 efektywnych wywiadów;

Najciekawsze wyniki:

Małopolska na tle kraju jest regionem o ponadprzeciętnej roli przemysłów czasu wolego dla jej gospodarki, na co wpływ mają uwarunkowania przestrzenne i dziedzictwo kulturowe. Największym ośrodkiem tego typu działalności w województwie jest Kraków, dlatego też mieszkańcy jego metropolii byli najliczniejszymi uczestnikami realizowanych projektów. Z projektu korzystały też osoby mieszkające w innych, atrakcyjnych pod względem turystycznym obszarach regionu o rozwiniętej funkcji turystycznej - powiatach górskich na południu Małopolski. Większość osób korzystających ze wsparcia to osoby w wieku od 25 do 34 lat i z wykształceniem wyższym. Generalnie odpowiada to typowemu profilowi pracowników branż przemysłów czasu wolnego.

Projekty objęte badaniem miały na celu podniesienie lub aktualizację kwalifikacji pracowników branż przemysłu czasu wolnego. Były to zarówno kursy językowe (najczęściej),  szkolenia biznesowe oraz zajęcia praktyczne.

Realizacja projektów oceniano wysoko zarówno przez uczestników jak i beneficjentów. Pozytywną, choć nieco mniej entuzjastyczną opinię wystawili badani pracodawcy. Uczestnicy przepytani w ramach CATI najwyżej oceniali zajęcia praktyczne i kursy językowe kończące się możliwością zdobycia certyfikatów. Równocześnie wskazywano na potrzebę zwiększenia udziału tych form wsparcia w następnych projektach.

Ponad 80 % ankietowanych przyznało, że udział w projekcie pozwolił im zminimalizować trudności jakie dotychczas napotykali w pracy. Prawie połowa stwierdziła wręcz że udział miał wpływ na generalną poprawę ich sytuacji zawodowej, choć w niewielkim stopniu przełożyło się to na wymierne korzyści jak awans na wyższe stanowisko.

Ewaluator przedstawił szereg rekomendacji, m. in.:

 • konieczność podjęcia działań na rzecz skuteczniejszej weryfikacji przez projektodawców potrzeb branży w zakresie proponowanej w projektach oferty szkoleniowej (weryfikacja potrzeb zamiast pozyskiwania opinii na temat gotowych pomysłów).
 • zgłaszanie przez projektodawców propozycji szkoleń opartych w większym stopniu na kształtowaniu umiejętności praktycznych oraz szkoleń kończących się egzaminem i uzyskaniem przez uczestników certyfikatów (nie tylko językowych) potwierdzających nabyte umiejętności.
 • kierowanie oferty projektowej w jeszcze większym stopniu do przedsiębiorstw i pracowników (zamiast bezpośrednio do pracowników). To właśnie firmy są bardziej świadome problemów, z jakimi się borykają oraz potrzeb, jakie z tego wynikają.
 • zwiększenie zakresu wsparcia oferowanego w ramach projektów – dofinansowywanie i realizowanie mniejszej liczby, ale bardziej rozbudowanych zakresowo oraz dłużej trwających projektów.
 • dostosowanie granicy wieku do specyfiki branż przemysłów czasu wolnego.
Raport końcowy (.pdf, 5MB)


Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL skierowanych do osób 45+ w województwie małopolskim (Poddziałanie 6.1.1 i 8.1.1 PO KL)

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r. zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL skierowanych do osób 45+ w województwie małopolskim (Poddziałanie 6.1.1 i 8.1.1 PO KL). W drodze przetargu nieograniczonego do jego realizacji wybrana została firma Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak z Poznania.

Badanie przeprowadzono w celu oceny doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów ukierunkowanych na wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia oraz rozwój kwalifikacji zawodowych, w których odbiorcami wsparcia były osoby w wieku powyżej 45 roku życia.

Poniżej prezentujemy wybrane wyniki badania:

Zdecydowana większość uczestników deklarowała wysoki poziom adekwatności wsparcia do własnych potrzeb. Jednocześnie badanie wykazało istotny wpływ uzyskanego wsparcia na poprawę sytuacji jego odbiorców.

Efektywność zatrudnieniowa uczestników projektów w Poddziałaniu 6.1.1 po 3 miesiącach wynosi 35,1%, po 6 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie 37,1%. Uczestnicy projektów z Poddziałania 6.1.1 ocenili wysoko przydatność wsparcia w zakresie zdobycia doświadczenia i umiejętności użytecznych na rynku pracy.

Sytuacja uczestników projektów z Poddziałania 8.1.1 jest bardzo stabilna – w większości przypadków pracują oni w tej samej firmie, nie zmieniło się ich wynagrodzenie ani sytuacja zawodowa. Znacząca większość z nich deklaruje, iż wykorzystuje wiedzę zdobytą w toku szkolenia.

Problemy, na które wskazywali beneficjenci w realizacji projektów skierowanych do tej grupy docelowej, związane z jej specyfiką, to przede wszystkim: ograniczenia natury fizycznej, niska samoocena, mała wiara w możliwość powodzenia zmiany sytuacji zawodowej, szybko spadająca motywacja, niechęć części uczestników do korzystania w pierwszym etapie wsparcia z doradztwa i rozmowy z psychologiem, brak wiedzy i umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy, brak świadomości korzyści ciągłego szkolenia zawodowego.

Wśród propozycji dodatkowych form wsparcia zgłoszonych przez beneficjentów znalazło się subsydiowane zatrudnienie w uproszczonej formie, dotacje na założenie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym oraz specjalistyczne szkolenia zawodowe. Uczestnicy preferowali wsparcie finansowe oraz staże i praktyki. Dość duży odsetek osób nie wykazywał w ogóle zainteresowania dodatkowymi szkoleniami.

Podstawą analiz były wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego z zastosowaniem różnorodnych technik badawczych, tj.:

 • analizy danych zastanych (desk research),
 • indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z beneficjentami realizującymi w ramach badanych konkursów projekty, których odbiorcami byli, wyłącznie lub między innymi, osoby w wieku 45+,
 • wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) z uczestnikami/czkami projektów przyjętych do dofinansowania w ramach konkursów objętych badaniem należącymi do grupy wiekowej 45+.

Raport końcowy w wersji PDF: pobierz


Badanie ewaluacyjne dotyczące zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r. zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne dotyczące zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim, tj. osób po 45 roku życia, osób młodych, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, kobiet powracających na rynek pracy. Badanie zrealizowane zostało przez firmę Agrotec Polska Sp. z o.o. z Warszawy, wyłonioną w trybie dialogu konkurencyjnego.

Analiza przeprowadzona została w obrębie następujących obszarów badawczych:

 • charakterystyka form wsparcia,
 • ocena pakietów form wsparcia PO KL z perspektywy ich efektywności zatrudnieniowej dla wybranych grup docelowych,
 • identyfikacja dobrych praktyk w zakresie metod skutecznej aktywizacji zawodowej,
 • ranking najbardziej efektywnych zatrudnieniowo pakietów form wsparcia.

Na podstawie przeprowadzonych analiz Autorzy wskazali w raporcie m.in. następujące działania, mające na celu podniesienie efektywności zatrudnieniowej wsparcia udzielanego w odniesieniu do poszczególnych grup:

Osoby po 45 r.ż.
Do rekomendowanych działań zalicza się stosowanie bilansu kompetencji uwzględniającego nieformalne oraz pozaformalne kwalifikacje starszych pracowników, stosowanie mechanizmu bonów edukacyjnych pozwalających na indywidualne dopasowanie szkolenia do potrzeb danej osoby, korzystanie z pomocy trenera pracy wspierającego bezrobotnego w znalezieniu, jak i utrzymaniu zatrudnienia, a także wsparcie przedsiębiorczości. W celu przedłużenia, a co za tym idzie - podniesienia aktywności zawodowej osób po 45 r.ż., wskazane są również działania prewencyjne, tj. kierowanie wsparcia do osób po 40 r. ż., podnoszenie kwalifikacji osób pracujących, czy promowanie intermentoringu – wzajemnego uczenia się od siebie młodszych i starszych pracowników.

Młodzi
Już na etapie gimnazjum należy prowadzić działania, mające na celu ukierunkowanie na właściwą ścieżkę kariery zawodowej (np. doradztwo zawodowe, praca z psychologiem, wizyty studyjne). Rozpoznanie preferencji zawodowych i próby zbudowania ścieżki kariery należy kontynuować na poziomie szkoły średniej. W przypadku szkolnictwa zawodowego wskazane jest uwzględnienie takich form wsparcia jak: doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, zajęcia wyrównawcze, kursy i szkolenia uzupełniające, a także staże zawodowe. Jeśli chodzi o studentów wsparcie powinno dotyczyć przede wszystkim budowania pozycji zawodowej, dlatego też wzorcowy pakiet wsparcia uwzględnia: doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia uzupełniające, kursy językowe i staże. Ostatnią grupę stanowią absolwenci, w przypadku których rekomendowane jest, aby pakiety form wsparcia rozpoczynały się od diagnozy sytuacji i predyspozycji – rozpoznanie i skierowanie do jednej z dwóch ścieżek: (a) związanych z podjęciem zatrudnienia i (b) związanych z założeniem działalności gospodarczej.

Niepełnosprawni
Do najbardziej efektywnych form wsparcia skierowanych do osób niepełnosprawnych zalicza się staże oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. W dalszej kolejności są to kursy i szkolenia. Specyfika tej grupy wymaga uwzględnienia bardziej rozbudowanego komponentu wsparcia psychologicznego – w opinii osób zaangażowanych w realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych okres wsparcia trwać powinien przynajmniej pół roku. Do form wsparcia szczególnie przydatnych w odniesieniu do tej grupy należą: wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej oraz monitoring przebiegu zatrudnienia.

Długotrwale bezrobotni
Ze względu na długotrwałe pozostawanie przedstawicieli tej grupy poza rynkiem pracy i zatracenie pewnych zachowań, niezwykle ważne są działania, mające na celu utrzymanie zatrudnienia po jego znalezieniu. Ogromna rola przypisywana jest wsparciu psychologicznemu i innym rodzajom wsparcia „miękkiego”, służącego reintegracji najpierw społecznej, a dopiero potem zawodowej. Zidentyfikowane dobre praktyki obejmują profilowanie (wczesne identyfikowanie i szybkie przywracanie do zatrudnienia) oraz działania przygotowujące uczestników na negatywne relacje otoczenia.

Kobiety
Projektów dedykowanych tej grupie jest znacznie mniej niż wynikałoby z zapotrzebowania. Z badania wynika, iż wskazane jest obejmowanie kobiet wsparciem na wcześniejszym etapie – tak, by ich przerwa w pracy była jak najkrótsza (ograniczała się do dobrowolnej przerwy, zgodnie z decyzją danej kobiety, a nie wynikała z braku możliwości powrotu kobiety na rynek pracy bądź braku wiedzy o możliwości uzyskania wsparcia w tym zakresie).
Ze względu na to, że kluczową barierą w aktywizacji kobiet jest stereotypowe obarczanie kobiety odpowiedzialnością za opiekę nad dziećmi/osobami zależnymi - oprócz działań bezpośrednio nakierowanych na aktywizację kobiet, w przyszłej perspektywie finansowej warto w większym stopniu uwzględnić wspieranie kampanii przeciwdziałających stereotypom i promujących aktywność zawodową kobiet oraz zaangażowanie ojców w opiekę nad dzieckiem. Warto też wspierać działania instytucjonalne w zakresie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi/osobami zależnymi.
Mając w pamięci wagę zapewnienia kobietom odpowiedniego wsparcia otoczenia (żłobki, przedszkola, odpowiednie podejście rodziny kobiety oraz jej pracodawcy), kobietom warto zaproponować pakiet zakładający odpowiednio wczesne zaoferowania wsparcia w postaci maternity coaching. Coaching zaoferowany odpowiednio wcześnie (na etapie ciąży lub w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego), najlepiej w jej miejscu pracy, może sprawić, iż pozostałe przewidziane formy (szkolenia, staże, pośrednictwo pracy) nie będą potrzebne wcale lub w znacznie mniejszym stopniu.

W badaniu zastosowane zostały następujące metody badawcze:

 • analiza danych zastanych (desk research),
 • analiza ekspercka (wielokryterialna),
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedsiębiorcami i organizacjami pracodawców z województwa małopolskiego oraz z przedstawicielami instytucji statutowo zajmujących się działaniami na rzecz aktywizacji grup docelowych objętych badaniem,
 • kreatywne zogniskowane wywiady grupowe (FGI),
 • panel ekspertów.

Raport końcowy w wersji PDF: pobierz


Badanie wpływu stosowanych kryteriów strategicznych (lub kryteriów dostępu o charakterze merytorycznym) na jakość realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim

 

 

 

 


Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne pn. „Badanie wpływu stosowanych kryteriów strategicznych (lub kryteriów dostępu o charakterze merytorycznym) na jakość realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim”, przeprowadzone w okresie: maj – grudzień 2011 roku. Do jego realizacji wybrana została, w drodze przetargu nieograniczonego, firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku z Kutna.

Przedmiotem badania ewaluacyjnego były wybrane kryteria dostępu o charakterze merytorycznym obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców, oraz wszystkie kryteria strategiczne, zastosowane w ramach konkursów ogłoszonych w latach 2009 – 2010 w ramach komponentu regionalnego PO KL w Małopolsce. Celem badania było dokonanie wieloaspektowej eksperckiej oceny wpływu stosowanych kryteriów strategicznych (lub kryteriów dostępu o charakterze merytorycznym) na jakość realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim, a w szczególności dostarczenie informacji na temat skuteczności i użyteczności wykorzystywanych w ramach tych projektów form wsparcia oraz instrumentów działania.

W ramach ewaluacji zastosowana została m.in.:
 • pogłębiona analiza danych zastanych (Desk research),
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z kluczowymi pracownikami IP PO KL oraz IP2 PO KL,
 • wywiady telefoniczne z użyciem komputera (CATI) z beneficjentami i uczestnikami projektów,
 • panel ekspertów.

Informujemy, że wykonawcy naliczono maksymalną wysokość kar umownych przewidzianych w umowie.

Raport końcowy w wersji PDF: pobierzAnaliza i ocena stopnia zainteresowania beneficjentów i uczestników projektu udziałem w konkursach i projektach realizowanych w ramach PO KL, jak również zainteresowania beneficjentów niektórymi typami operacji występującymi w PO KL w województwie małopolskim


Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne pn. „Analiza i ocena stopnia zainteresowania beneficjentów i uczestników projektu udziałem w konkursach i projektach realizowanych w ramach PO KL, jak również zainteresowania beneficjentów niektórymi typami operacji występującymi w PO KL w województwie małopolskim”, przeprowadzone w okresie: maj – grudzień 2011 roku. Do jego realizacji wybrana została, w drodze przetargu nieograniczonego, firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku z Kutna.

Przedmiotem badania ewaluacyjnego były wybrane typy operacji występujące w konkursach ogłoszonych w ramach komponentu regionalnego PO KL w Małopolsce. Celami badania były: analiza i ocena stopnia zainteresowania beneficjentów i uczestników projektu udziałem w konkursach i projektach realizowanych w ramach PO KL w województwie małopolskim w latach 2007-2010, jak również zainteresowania beneficjentów niektórymi typami operacji PO KL; identyfikacja i hierarchizacja przyczyn niskiego poziomu/braku zainteresowania beneficjentów i/lub uczestników projektów uczestnictwem w niektórych Działaniach, Poddziałaniach i typach operacji PO KL oraz wskazanie pożądanych działań interwencyjnych; analiza zapotrzebowania rynku na te Działania, Poddziałania i typy operacji PO KL, które cechuje niski poziom/brak zainteresowania beneficjentów i/lub uczestników projektów.

W ramach ewaluacji zastosowana została m.in.:
 • pogłębiona analiza danych zastanych (Desk research),
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z kluczowymi pracownikami IP2 PO KL,
 • wywiady telefoniczne z użyciem komputera (CATI) z beneficjentami i uczestnikami projektów,
 • panel ekspertów,
 • analiza porównawcza koncentrująca się na przeglądzie procesu wdrażania Działań/Poddziałań oraz typów operacji, które charakteryzują się niskim bądź całkowitym brakiem zainteresowania w województwie małopolskim, na tle dwóch województw porównywalnych z punktu widzenia sytuacji społeczno-gospodarczej, w których te same Działania/Poddziałania oraz typy operacji realizowane są sprawnie i z większym powodzeniem. Została ona przeprowadzona w oparciu o dobór celowy, w odniesieniu do takich województw, które z jednej strony charakteryzuje wysoki stopień realizacji tych Działań/Poddziałań i typów operacji, które w Małopolsce nie są popularne a drugiej strony cechują się zbliżonym profilem społeczno-gospodarczym w stosunku do województwa małopolskiego.

Informujemy, że wykonawcy naliczono maksymalną wysokość kar umownych przewidzianych w umowie.

Raport końcowy w wersji PDF: pobierzOcena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Instytucji Pośredniczącej PO KL zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne pn „Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim”, trwające w okresie: październik – listopad 2010 roku. Do jego realizacji wybrana została, w drodze przetargu nieograniczonego, firma CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Sp. z o. o. z Krakowa.

Głównym celem ewaluacji była ocena wpływu zrealizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie po 3, 6 i 12 miesiącach po zakończeniu ich udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetów: VI, VII, VIII oraz IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim oraz wskazanie form wsparcia, które mają największą użyteczność dla małopolskiego rynku pracy. Dodatkowo, badaniem objęte zostały działania w ramach inicjatyw oddolnych obrazujące stopień zaangażowania się społeczności lokalnych w tworzenie więzi lokalnych oraz rzeczywistej zdolności tych społeczności do wpływania na sprawy, które ich dotyczą.

Zastosowane zostały m.in.:

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Instytucji Pośredniczącej PO KL zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne pn „Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim”, trwające w okresie: październik – listopad 2010 roku. Do jego realizacji wybrana została, w drodze przetargu nieograniczonego, firma CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Sp. z o. o. z Krakowa.Głównym celem ewaluacji była ocena wpływu zrealizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie po 3, 6 i 12 miesiącach po zakończeniu ich udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetów: VI, VII, VIII oraz IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim oraz wskazanie form wsparcia, które mają największą użyteczność dla małopolskiego rynku pracy. Dodatkowo, badaniem objęte zostały działania w ramach inicjatyw oddolnych obrazujące stopień zaangażowania się społeczności lokalnych w tworzenie więzi lokalnych oraz rzeczywistej zdolności tych społeczności do wpływania na sprawy, które ich dotyczą.Zastosowane zostały m.in.:

 • analiza danych zastanych (Desk research),
 • wywiady telefoniczne z użyciem komputera (CATI) z indywidualnymi i instytucjonalnymi uczestnikami projektów,
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI)  z przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz stowarzyszeń i innych instytucji, które są beneficjentami działań 6.3, 7.3 i 9.5.

Badaniem objęto ponad 2 300 uczestników, którzy zakończyli udział w projektach w okresie od czerwca 2009 r. do czerwca 2010 r. Swoim zasięgiem badanie objęło tych uczestników projektów, którzy otrzymali wsparcie w ramach projektów realizowanych na terenie województwa małopolskiego.

Raport końcowy w wersji PDF: pobierz


Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Instytucji Pośredniczącej PO KL zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne pn „Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim”, przeprowadzone w okresie: marzec – listopad 2010 roku. Do jego realizacji wybrana została, w drodze przetargu nieograniczonego, firma Master Consulting Sp. z o. o. z Warszawy.

Głównym celem przedmiotowego, dwumodułowego, badania była ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim. W ramach tego ogólnego, całościowego celu, wyodrębniono trzy cele szczegółowe:

 • analiza przyjętej przez Instytucję Zarządzającą PO KL metodologii dezagregacji wskaźników na poziom komponentu regionalnego PO KL,
 • ocena istniejącego systemu wskaźników komponentu regionalnego dla województwa małopolskiego według kryteriów SMART,
 • wskazanie, czy na obecnym etapie wdrażania komponentu regionalnego PO KL można zidentyfikować bariery, mogące negatywnie wpływać na możliwość osiągnięcia wartości docelowych poszczególnych wskaźników.

W ramach ewaluacji zastosowano m.in. :

 • analizę danych zastanych (Desk research),
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację PO KL na szczeblu centralnym i regionalnym,
 • wywiady bezpośrednie (PAPI) z kadrą zarządzającą i pracownikami merytorycznymi Instytucji Zarządzającej PO KL i Instytucji Pośredniczącej PO KL, zaangażowanymi w opracowywanie dezagregacji wskaźników oraz wdrażanie PO KL,
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z projektodawcami, którzy złożyli przynajmniej jeden wniosek o płatność.

Raport końcowy w wersji PDF: pobierz


 

Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w województwie małopolskim

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym (MRPO), zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne pn „Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w województwie małopolskim”, trwające w okresie: czerwiec – sierpień 2009 roku. Do jego realizacji wybrana została, w drodze przetargu nieograniczonego, firma Agrotec Polska Sp. z o. o. z Warszawy.

Niniejsze badanie miało za cel ocenę funkcjonowania systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych realizowanych na poziomie regionalnym pod kątem uwzględniania zasad: integracji, koordynacji, komplementarności i przejrzystej odpowiedzialności, a także ocenę efektywności i skuteczności tego systemu w odniesieniu do PO KL oraz MRPO.

W ramach ewaluacji zastosowane zostały m.in.:

 • analiza danych zastanych (Desk research),
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z Kadrą Kierowniczą i Pracownikami Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Funduszy Europejskich, Centrum Informacyjnego FEM, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w Krakowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie,
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z Beneficjentami  i Projektodawcami PO KL,
 • telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) z Beneficjentami i Uczestnikami szkoleń MRPO,
 • wywiady telefoniczne z użyciem komputera (CATI) z Beneficjentami i Projektodawcami PO KL oraz Beneficjentami i Uczestnikami szkoleń MRPO.

Raport końcowy w wersji PDF: pobierz


Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne pn „Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim”, przeprowadzone w okresie: sierpień – październik 2008 roku. Do jego realizacji wybrana została, w drodze przetargu nieograniczonego, firma EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. z Kielc.

Przedmiotem badania ewaluacyjnego była analiza przyjętego systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim. Przeprowadzona ewaluacja miała służyć doskonaleniu systemu realizacji zadań przypisanych Instytucji Pośredniczącej PO KL (IP PO KL) i Instytucji Pośredniczącej II stopnia PO KL (IP2 PO KL) w ramach Programu. Główny cel badania ewaluacyjnego stanowiła ocena struktur i mechanizmów zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL pod kątem ich wpływu na przepływ informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL oraz Beneficjentami (Projektodawcami) w Województwie Małopolskim, oraz wypracowanie rekomendacji i propozycji usprawnień w zakresie funkcjonalności i prawidłowości koordynacji zadań pomiędzy tymi instytucjami oraz w ich obrębie.

W ramach ewaluacji zastosowano m.in.:

 • analizę danych zastanych (Desk research),
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z kluczowymi pracownikami IP PO KL oraz IP2 PO KL,
 • wywiady kwestionariuszowe (PAPI) z członkami KOP i z wybranymi przedstawicielami Beneficjentów,
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami IP PO KL, IP2 PO KL oraz z wybranymi przedstawicielami grupy Beneficjentów,
 • wywiady telefoniczne z użyciem komputera (CATI) z pracownikami IP PO KL i IP2 PO KL,
 • anonimowy wywiad internetowy (CAWI) z pracownikami IP PO KL i IP2 PO KL,
 • analiza SWOT.
Raport końcowy w wersji PDF: pobierz


Ocena efektów działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Celem badania była ocena procesu realizacji i uzyskiwanych efektów działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach MRPO na lata 2007-2013 oraz komponentu regionalnego PO KL, w szczególności pod kątem efektywności ścieżek dotarcia i skuteczności w budowaniu świadomości społecznej na temat interwencji Programu. Wyniki badania ewaluacyjnego posłużą ewentualnym zmianom w prowadzonej polityce informacyjno-promocyjnej, modyfikacji sposobów komunikowania się z ogółem społeczeństwa oraz potencjalnymi beneficjentami w okresie programowania 2014-2020. Badanie zostało zrealizowane w okresie sierpień – listopad 2015r. 
Raport końcowy z badania "Ocena efektów działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013" (.pdf, 5MB)


Informacje na temat badań ewaluacyjnych zrealizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego znajdziecie Państwo na stronie  EFS.