Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL
Data trwania od:27-05-2013


Data trwania do:09-09-2013

Nabór ciągły:

Uwaga:projekty oryginalne z naborem fiszek projektowych

 • ogłoszenie o naborze
  • Ogłoszenie:
   Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłasza: 

   KONKURS nr POKL/7.2.1/I/13
   na projekty realizowane w ramach 

   Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

   Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

   Niniejszy konkurs przeprowadzany jest w oparciu o procedurę wyboru projektów „oryginalnych” 
   i ma charakter pilotażowy. Celem pilotażu jest przetestowanie nowej procedury.

   Celem Działania 7.2 jest:
   Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

   INFORMACJE O NABORZE

   Termin składania fiszek i wniosków
   Fiszki projektowe w ramach konkursu nr POKL/7.2.1/I/13 przyjmowane będą od dnia 12 czerwca 2013 r. do dnia 25 czerwca 2013 r. (decyduje data wpływu na adres mailowy: fiszki@wup-krakow.pl).

   Przewidywany termin naboru wniosków w ramach konkursu nr POKL/7.2.1/I/13 to 29 lipca 2013 r. - 9 września 2013 r. (decyduje data wpływu do WUP w Krakowie). Ostateczny termin naboru uzależniony jest od terminu zakończenia oceny fiszek 
   i wprowadzenia przez IZ PO KL aktualizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL.
   Miejsce składania wniosków:
   Miejsce składania fiszek i wniosków
   Fiszki projektowe wysyła się drogą elektroniczną na adres: fiszki@wup-krakow.pl.   Złożenie fiszki projektowej nie jest obligatoryjne i nie ma wpływu na proces składania i oceny wniosków o dofinansowanie.

   Wnioski można składać osobiście, kurierem lub pocztą* w godzinach od 8:00 do 16:00 w:
   - siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, pok. 110 
   - siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, pok. 103
   - siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, pok. 202
   *Wnioski dostarczone w inny sposób, np. faxem, pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.   NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

   Kto może składać wnioski
   W ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL o dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkursu nr POKL/7.2.1/I/13 mogą ubiegać się wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

   Na co można otrzymać dofinansowanie
   W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji: 
   - kursy i szkolenia  umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (1);
   - staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy  (2);
   - poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (3);
   - rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (4);
   - rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (5);
   - wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie (6);
   - promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (7);
   - wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (8);
   - poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (9);
   - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia) (10).

   Finanse
   Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 14 000 000 PLN, w tym:
   - wsparcie finansowe EFS (85%) 11 900 000 PLN,  
   - wsparcie krajowe (15%)  2 100 000 PLN.
   Więcej informacji:
   ... w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:- Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012 424 07 37 - Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl, tel. 014 626 95 43,- Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu, e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl, tel. 018 442 94 32.
 • dokumentacja konkursowa
 • wyniki konkursu