Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalfikacji
Data trwania od:28-12-2012


Data trwania do:29-01-2013

Nabór ciągły:

 • ogłoszenie o naborze
  • Ogłoszenie:
   Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłasza: 

   KONKURS nr POKL/9.6.3/II/12
   na projekty realizowane w ramach 

   Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

   DZIAŁANIE 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych

   Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalfikacji

   Celem Działania 9.6 jest:
   Zwiększenie  uczestnictwa  osób  dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej .


   INFORMACJE O NABORZE

   Termin składania wniosków
   Niniejszy konkurs ma charakter konkursu zamkniętego, co oznacza, że WUP Kraków ogłaszając konkurs określa datę jego otwarcia oraz zamknięcia, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski. W ramach niniejszego konkursu wnioski przyjmowane będą w terminie od 28 grudnia 2012 r. do 29 stycznia 2013 r.

   Miejsce składania wniosków:
   Wnioski przyjmowane będą w: 
   - siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, pok. 110 
   - siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, pok. 103
   - siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, pok. 202

   Sposób składania wniosków
   Wnioski należy składać osobiście, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs. Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.


   NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

   Kto może składać wnioski
   W ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL o dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkursu nr POKL/9.6.3/II/12 mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

   O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240
   z późn. zm.).

   Na co można otrzymać dofinansowanie
   W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujący typ projektów:
   Usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej.


   Finanse

   Kwota przeznaczona na konkurs wynosi:
   1 000 000 PLN dla projektów spełniających kryteria dostępu nr 2-7 oraz 9 (projekty dla powiatu nowosądeckiego), w tym:
   -    wsparcie finansowe EFS (85%) 850 000 PLN, 
   -    wsparcie krajowe (15%) 150 000 PLN.
   Więcej informacji:
   ... w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:
   - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012 424 07 37 
   - Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl, tel. 014 626 95 43,
   - Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu, e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl, tel. 018 442 94 32.
 • dokumentacja konkursowa
 • wyniki konkursu
  • 18-04-2013 Lista rankingowa nr 1

   Lista nr 1 - obejmuje wnioski złożone w okresie od 28.12.2012 r. do 29.01.2013 r.
   Podpis