Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Data trwania od:28-09-2012


Data trwania do:05-11-2012

Nabór ciągły:

 • ogłoszenie o naborze
  • Ogłoszenie:
   Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłasza:

   KONKURS nr POKL/9.1.1/I/12
   na projekty realizowane w ramach

   Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

   DZIAŁANIE 9.1  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
   edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

   Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

   Celem Działania 9.1 jest:
   tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych


   INFORMACJE O NABORZE

   Termin składania wniosków
   Niniejszy konkurs ma charakter konkursu zamkniętego, co oznacza, że WUP Kraków ogłaszając konkurs określa datę jego otwarcia oraz zamknięcia, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski. W ramach niniejszego konkursu wnioski przyjmowane będą w terminie od 28 września 2012 r. do 5 listopada 2012 r.
   Miejsce składania wniosków:
   Wnioski przyjmowane będą w:
   - siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, pok. 110
   - siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, pok. 103
   - siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, pok. 202

   Sposób składania wniosków
   Wnioski należy składać osobiście, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs. Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.


   NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

   Kto może składać wnioski
   W ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL o dofinansowanie realizacji projektu
   w ramach konkursu nr POKL/9.1.1/I/12 mogą ubiegać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

   O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

   Na co można otrzymać dofinansowanie
   W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujący typy projektów:
   1.  Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego ) w 30 % gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
   2. Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.


   Finanse

   Kwota przeznaczona na konkurs wynosi ogółem 27 000 000 PLN, w tym:
   -    wsparcie finansowe EFS (85%) 22 950 000 PLN, 
   -    wsparcie krajowe (15%)  4 050 000 PLN;
   Więcej informacji:
   ... w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:
   - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012 424 07 37
   - Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl, tel. 014 626 95 43,
   - Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu, e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl, tel. 018 442 94 32.
 • dokumentacja konkursowa
 • wyniki konkursu
  • 24-01-2013 Lista rankingowa nr 1

   Lista nr 1 - obejmuje wnioski złożone w okresie od 28.09.2012 r. do 05.11.2012 r.
   Podpis