Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (A)
Data trwania od:28-09-2012


Data trwania do:30-10-2012

Nabór ciągły:

 • ogłoszenie o naborze
  • Ogłoszenie:
   Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłasza:

   KONKURS nr POKL/8.2.1/IA/12
   na projekty realizowane w ramach

   Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

   DZIAŁANIE 8.2 Transfer wiedzy

   Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

   Celem Działania 8.2
   jest:
   zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów.


   INFORMACJE O NABORZE

   Termin składania wniosków
   Niniejszy konkurs ma charakter konkursu zamkniętego, co oznacza, że WUP Kraków ogłaszając konkurs określa datę jego otwarcia oraz zamknięcia, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski. W ramach niniejszego konkursu wnioski przyjmowane będą w terminie od 28 września 2012 r. do 30 października 2012 r.
   Miejsce składania wniosków:
   Wnioski przyjmowane będą w:
   - siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, pok. 110
   - siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, pok. 103
   - siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, pok. 202

   Sposób składania wniosków
   Wnioski należy składać osobiście, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs. Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.


   NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

   Kto może składać wnioski
   W ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL o dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkursu nr POKL/8.2.1/IA/12 mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

   O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

   Na co można otrzymać dofinansowanie
   W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:
   1. wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach;
   2. tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.

   Finanse
   Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 7 000 000 PLN w tym:
   -    wsparcie finansowe EFS (85%) 5 950 000 PLN,
   -    wsparcie krajowe (15%) 1 050 000 PLN.
   Więcej informacji:
   ... w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:
   - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012 424 07 37
   - Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl, tel. 014 626 95 43,
   - Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu, e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl, tel. 018 442 94 32.
 • dokumentacja konkursowa
 • wyniki konkursu
  • 27-03-2013 Lista rankingowa nr 2

   8.2.1 IA Lista nr 2 - obejmuje wnioski ocenione w ramach procedury odwoławczej
   Podpis
  • 27-03-2013 Lista rankingowa nr 1

   8.2.1 IA Lista nr 1 - obejmuje wnioski złożone w okresie od 21.09.2012 r. do 31.10.2012 r.
   Podpis