Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (A)
Data trwania od:28-09-2012


Data trwania do:30-10-2012

Nabór ciągły:

 • ogłoszenie o naborze
  • Ogłoszenie:
   Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłasza:

   KONKURS nr POKL/7.2.1/IA/12

   na projekty realizowane w ramach
   Priorytetu VII
   Promocja integracji społecznej

   DZIAŁANIE 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

   Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

   Celem Działania 7.2 jest:
   Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.


   INFORMACJE O NABORZE

   Termin składania wniosków

   Niniejszy konkurs ma charakter konkursu zamkniętego, co oznacza, że WUP Kraków ogłaszając konkurs określa datę jego otwarcia oraz zamknięcia, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski. W ramach niniejszego konkursu wnioski przyjmowane będą w terminie od 28 września 2012 r. do 30 października 2012 r.
   Miejsce składania wniosków:
   Wnioski przyjmowane będą w:
   - siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, pok. 110
   - siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, pok. 103
   - siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, pok. 202

   Sposób składania wniosków
   Wnioski należy składać osobiście, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs. Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.


   NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

   Kto może składać wnioski
   W ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL o dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkursu nr POKL/7.2.1/IA/12 mogą ubiegać się wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

   O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

   Na co można otrzymać dofinansowanie

   W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:
   1. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej, tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej;
   2. działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1.

   Finanse
   Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 13 300 000 PLN w tym:
   -    wsparcie finansowe EFS (85%) 11 305 000 PLN,
   -    wsparcie krajowe (15%) 1 995 000 PLN.

   Zgodnie z SzOP PO KL minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN.
   Więcej informacji:
   ... w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:
   - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012 424 07 37
   - Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl, tel. 014 626 95 43,
   - Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu, e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl, tel. 018 442 94 32.
 • dokumentacja konkursowa
 • wyniki konkursu
  • 25-01-2013 Lista rankingowa nr 1

   7.2.1 (A) Lista nr 1 - obejmuje wnioski złożone w okresie od 29.09.2012 do 30.10.2012
   Podpis