Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Zrealizowane badania 

 

I. Ocena Szacunkowa Projektu Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Województwa Małopolskiego - raport opracowany w ramach ekspertyzy "Ocena szacunkowa projektów 16-stu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013" zrealizowanej przez WYG International Sp. z o.o. w listopadzie 2006 na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jego integralną częścią jest suplement opracowany w marcu 2007, dotyczący zadań, które z uwagi na brak informacji, nie mogły być wcześniej przedmiotem oceny.

Zakres oceny MRPO obejmuje:
- weryfikację analizy społeczno-ekonomicznej oraz jej jakości w świetle zidentyfikowanych potrzeb rozwoju regionu;
- ocenę uzasadnienia ekonomicznego oraz spójności wewnętrznej części projekcyjnej RPO,
- ocenę spójności zewnętrznej części RPO z politykami wspólnotowymi, krajowymi i regionalnymi;
- ocenę oczekiwanego rezultatu i oddziaływania;
- ocenę proponowanego systemu wdrażania programu operacyjnego.

Ocena Szacunkowa Projektu Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Województwa Małopolskiego - pobierz
Załącznik 1. Wskaźniki realizacji RPO 2007-2013 - pobierz
Załącznik 2. Wskaźniki zalecane przez Komisję Europejską jako
obowiązkowe dla monitoringu RPO - pobierz
Załącznik 3. Lista zalecanych wskaźników kontekstowych dla RPO - pobierz
Załącznik 4. Aneks do oceny szacunkowej RPO - pobierz
Załącznik 5. Modelowy system wdrażania RPO - pobierz
Ocena Szacunkowa Projektu Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Województwa Małopolskiego -  pobierz - Suplement


II. Prognoza oddziaływania makroekonomicznego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2007 - 2013
- raport opracowany w IV kwartale 2006 roku przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dokument prezentuje wyniki symulacji dla najistotniejszych kategorii ekonomicznych w okresie objętym MRPO oraz dla siedmiu następnych lat.

Prognoza oddziaływania makroekonomicznego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2007 - 2013 -  pobierz


III. Prognoza oddziaływania na środowisko Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - dokument opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowski Województwa Małopolskiego w okresie maj - sierpień 2006 r. przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie. Prognoza jest elementem procesu uzgadniania, jaki obowiązuje wszystkie dokumenty o charakterze strategicznym mogące oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r., poz. 627 z późn. zm.). Podstawowym celem opracowania było określenie możliwych skutków wpływu na środowisko, jakie mogą powstać w związku z realizacją MRPO. Dokument stanowił materiał pomocniczy w procesie decyzyjnym dla organu podejmującego decyzje, co do treści ustaleń Programu oraz jako materiał informacyjny dla wszystkich uczestników procesu opiniowania i uzgadniania ostatecznej wersji przed jego uchwaleniem.

Prognoza oddziaływania na środowisko Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  - pobierz


IV. Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
Celem badania była ocena kryteriów wyboru projektów zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący MRPO oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów wybieranych w trybie konkursowym (preselekcja) - pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji programu operacyjnego, a także racjonalizacji systemu jego wdrażania.
Właściwy dobór kryteriów jest kwestią niezwykle istotną, ponieważ od trafności i jakości wybranych do realizacji projektów zależy efektywność i skuteczność realizacji celów oraz priorytetów programu operacyjnego. Z kolei ocena mechanizmu preselekcji pozwala na niezależną weryfikację i ocenę funkcjonalności przyjętej konstrukcji i zasad. 

Badanie zrealizowane zostało w okresie X-XII 2008. Z raportem końcowym możecie zapoznać się Państwo - pobierz 

V. Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
Celem niniejszego badania była ocena funkcjonowania systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych realizowanych na poziomie regionalnym pod kątem uwzględniania zasad: integracji, koordynacji, komplementarności i przejrzystej odpowiedzialności, a także ocena efektywności i skuteczności tego systemu.

Badanie obejmowało:
a) w zakresie przedmiotowym: ocenę systemu w zakresie działań realizowanych w odniesieniu do MRPO oraz komponentu regionalnego PO KL;
b) w zakresie podmiotowym: ocenę systemu pod kątem działań realizowanych przez jednostki uczestniczące w procesie informacji, promocji i szkoleń, tj. Departament Polityki Regionalnej, Departament Funduszy Europejskich, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie maj - sierpień 2009. Z raportem końcowym możecie zapoznać się Państwo -  pobierz

VI. Ocena systemu wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Celem badania było przeprowadzenie weryfikacji i oceny systemu wskaźników monitorowania, przyjętego w ramach MRPO. Sformułowane wnioski i rekomendacje obejmują w szczególności propozycje dotyczące ograniczenia, modyfikacji lub uzupełnienia przyjętego katalogu wskaźników na poszczególnych poziomach realizacji programu, jak również uzupełnienie istniejącego systemu o dane oraz informacje służące poprawie i ujednoliceniu metod pomiaru oraz zwiększeniu przejrzystości zasad monitorowania efektów interwencji.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie maj - wrzesień 2009. Z raportem końcowym możecie zapoznać się Państwo - pobierz

 

VII. "Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata  2007-2013 w odniesieniu do roku  2010 oraz 2015"
Głównym celem badania było zweryfikowanie i ocena wartości wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania określonych w MRPO - na poziomie osi priorytetowych, co obejmowało oszacowanie wartości wskaźników dla lat 2010 i 2015, ocenę prawdopodobieństwa osiągnięcia wartości docelowej zawartej w MRPO dla roku 2013. Dodatkowo zakres badania obejmował oszacowanie wartości dla wskaźników rezultatu, które to wartości nie zostały ustalone w programie dla lat 2010, 2013 i 2015 i weryfikację wskaźnika kontekstowego PKB na mieszkańca wg parytetu siły nabywczej w województwie małopolskim w porównaniu do średniej UE 27 oraz weryfikację i ocenę wartości wskaźników celu głównego MRPO.

Raport został opracowany w listopadzie 2009 roku. Możecie zapoznać się z nim Państwo - pobierz

VIII. Ocena wpływu dotacji bezpośrednich dla projektów realizowanych w ramach schematu 2.1 A MRPO Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP na rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw w województwie małopolskim
Celem badania było określenie możliwego wpływu podstawowego instrumentu wsparcia sektora MŚP w ramach MRPO tj. bezpośrednich dotacji inwestycyjnych na poprawę pozycji konkurencyjnej oraz wzrost innowacyjności wytwarzanych produktów/ usług świadczonych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Sformułowane wnioski oraz rekomendacje pomogą uzyskać odpowiedź na pytanie o jakość przedsięwzięć realizowanych przez sektor MŚP oraz faktyczny efekt netto dotacji bezpośrednich, a więc zmiany rozumianej jako zwiększenie potencjału rozwojowego przedsiębiorstw, osiągniętego dzięki wsparciu w ramach programu.  

Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec - wrzesień 2010. Z raportem końcowym możecie zapoznać się Państwo - pobierz


IX.
Identyfikacja i ocena barier w realizacji projektów inwestycyjnych w ramach schematu 2.2 B MRPO Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R
Celem badania była identyfikacja i ocena barier oraz kwestii problemowych w obszarze wspierania projektów innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanych w Schemacie 2.2.B MRPO Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R w oparciu o doświadczenia związane z dotychczasowym procesem wdrażania tego Schematu. Punktem odniesienia dla realizacji badania była identyfikacja barier, potencjalnie ograniczających możliwość osiągnięcia celu określonego dla działania 2.2 MRPO tj. zwiększenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności firm poprzez uaktywnienie ich współpracy z zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie maj - lipiec 2010. Z raportem końcowym możecie zapoznać się Państwo - pobierz

X.
Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 3. MRPO Turystyka i przemysł kulturowy na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu
Celem badania było określenie możliwego wpływu projektów wybranych do dofinansowania w ramach 3. osi priorytetowej MRPO na rozwój turystyki i przemysłu kulturowego w kontekście podniesienia konkurencyjności turystycznej województwa małopolskiego.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie maj - wrzesień 2010. Z raportem końcowym możecie zapoznać się Państwo - pobierz


XI. Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 6. MRPO Spójność wewnątrzregionalna na zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie  do usług społecznych.
Celem badania było określenie możliwego wpływu projektów wybranych do dofinansowania w ramach 6. osi priorytetowej MRPO na poprawę spójności wewnątrzregionalnej, rozumianej jako zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych w województwie małopolskim.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec - wrzesień 2010. Z raportem końcowym możecie zapoznać się Państwo - pobierz

XII. Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
Celem głównym badania jest ocena bieżącego postępu we wdrażaniu programu w kontekście zakładanego wpływu docelowego przedsięwzięć objętych wsparciem w ramach priorytetu 1. MRPO oraz wsparcie prac nad programem regionalnym na lata 2014-2020 w obszarze gospodarki opartej na wiedzy i aktywności.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie kwiecień – lipiec br. przez Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych - pobierz

XIII. Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 4. MRPO „Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego”

Celem badania ewaluacyjnego jest ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 4. MRPO „Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego”. Ocenie została poddana realizacja celu operacyjnego tej osi priorytetowej wskazanego w MRPO, tj. „rozwoju infrastruktury sprzyjającej wzrostowi społeczno-gospodarczemu”.

Badanie zostało zrealizowane w okresie kwiecień-lipiec 2011 r.
Raport końcowy - pobierz

XIV. Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 7. MRPO „Infrastruktura ochrony środowiska”

Głównym celem niniejszego badania jest dokonanie oceny bieżącego postępu we wdrażaniu osi priorytetowej 7. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kontekście prognozowanego wpływu tych działań na infrastrukturę i bezpieczeństwo ekologiczne regionu oraz wsparcie prac nad programem regionalnym na lata 2014–2020 w obszarze infrastruktury ochrony środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
Badanie zostało zrealizowane w okresie czerwiec-wrzesień 2011 r. 
Raport końcowy - pobierz

XV. Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8. Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Celem badania jest ocena bieżącego postępu we wdrażaniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - w kontekście zakładanego wpływu docelowego przedsięwzięć objętych wsparciem w ramach osi priorytetowej 8. MRPO.
Badanie zostało zrealizowane w okresie kwiecień-lipiec 2011 r.
Z raportem końcowym możecie zapoznać się Państwo - pobierz

XVI. Ocena efektów interwencji wspierających rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z uwzględnieniem wniosków dla programu regionalnego na lata 2014-2020

Celem badania było dokonanie oceny efektów przedsięwzięć, które realizowane są w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i mają na celu wspieranie rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Ocena prowadzona była pod kątem sformułowania rekomendacji dla programu regionalnego na lata 2014-2020. Badanie zostało zrealizowane w okresie maj-sierpień 2012 r. Z raportem końcowym możecie zapoznać się Państwo - pobierz

XVII. Ocena efektów zastosowania mechanizmów komplementarności, koordynacji oraz wewnętrznej demarkacji interwencji wspieranych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w kontekście wniosków dla programu regionalnego na lata 2014-2020

Celem badania była ocena komplementarności interwencji w ramach MRPO oraz ocena zastosowanych mechanizmów zapewniania komplementarności i demarkacji interwencji, a także wypracowanie rekomendacji dla programu regionalnego 2014-2020. Badanie zostało zrealizowane w okresie maj-sierpień 2012 r. Z raportem końcowym możecie zapoznać się Państwo - pobierz

XVIII. Ocena skuteczności zastosowania wybranych mechanizmów programowych wpływających na efekty wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym planów rozwoju uzdrowisk oraz programów rewitalizacji

Celem badania było wykazanie czy i w jakim stopniu wprowadzenie etapu oceny dokumentów takich jak programy rewitalizacji oraz plany rozwoju uzdrowiska – w ramach procedury wyboru projektów ubiegających się o wsparcie ze środków MRPO – wpływa na jakość tych dokumentów oraz jakość projektów ostatecznie wybieranych do wsparcia w ramach konkursów przeprowadzonych dla Działania 6.1. Schemat A. Projekty realizowane w ramach programów rewitalizacji oraz Działania 3.1 Schemat B. Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową. Ponadto ocenie poddano zasadność wprowadzenia metodyki tworzenia programu rewitalizacji oraz metodyki opracowania planu rozwoju uzdrowiska, jako podstaw formalnych oceny właściwych programów/ planów przygotowywanych przez beneficjentów. Badanie zostało zrealizowane w okresie sierpień – listopad 2012 r. Z raportem końcowym możecie zapoznać się Państwo – pobierz


XIX. Ocena efektów działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w ramach MRPO

Celem badania była ocena funkcjonowania systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych realizowanych w ramach MRPO pod kątem uwzględniania zasad: integracji, koordynacji i komplementarności, a także ocena efektywności i skuteczności tego systemu oraz zbadanie czy działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe w ramach MRPO wpływają na zwiększenie świadomości mieszkańców Małopolski o funduszach europejskich. Badanie zostało zrealizowane w okresie sierpień – listopad 2012 r. Z raportem końcowym możecie zapoznać się Państwo – pobierz


XX. Ocena pozakonkursowej ścieżki wyboru projektów: Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013
Celem badania była ocena efektywności pozakonkursowej ścieżki wyboru projektów w ramach MRPO, tj. indywidualnych projektów kluczowych, a także ocena jakości projektów wspartych w trybie pozakonkursowym oraz ścieżki pozakonkursowej zastosowanej w ramach systemu wyboru projektów MRPO, na tle mechanizmów pozakonkursowych przyjętych w innych programach regionalnych. Badanie zostało zrealizowane w okresie maj - sierpień 2013 r.
Z raportem końcowym możecie zapoznać się Państwo - pobierz

 
XXI. Ocena realizacji Działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 – w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013
Celem badania była analiza przyczyn bardzo niskiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów uzyskaniem wsparcia w ramach działania. Badanie zostało zrealizowane w okresie kwiecień - czerwiec 2013 r.
Z raportem końcowym możecie zapoznać się Państwo - pobierz

XXII. Ocena efektów działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Celem badania była ocena procesu realizacji i uzyskiwanych efektów działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach MRPO na lata 2007-2013 oraz komponentu regionalnego PO KL, w szczególności pod kątem efektywności ścieżek dotarcia i skuteczności w budowaniu świadomości społecznej na temat interwencji Programu. Wyniki badania ewaluacyjnego posłużą ewentualnym zmianom w prowadzonej polityce informacyjno-promocyjnej, modyfikacji sposobów komunikowania się z ogółem społeczeństwa oraz potencjalnymi beneficjentami w okresie programowania 2014-2020. Badanie zostało zrealizowane w okresie sierpień – listopad 2015r. 
Raport końcowy z badania "Ocena efektów działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013" (.pdf, 5MB)