Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Wytyczne dotyczące zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 

 

Wytyczne IZ MRPO dotyczące zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków (obowiązujące od 2.10.2014 r.) - pobierz

Instytucja Zarządzająca MRPO informuje, że w dniu 2 października 2014 r. ZWM przyjął uchwałę nr 1076/14 w sprawie przyjęcia Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków.

Dokument zaktualizowano w zakresie  zapisów dotyczących aktualizacji analizy finansowej. Dodatkowo zaktualizowano również załącznik 8.3 „Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.3 MRPO”, zmieniono nazwę załącznika 8.1.13. z „Harmonogram wydatków”  na „Harmonogram wydatków i wypłat” natomiast usunięto załącznik 8.1.14 „Harmonogram przetargów”. Zaktualizowano również Załącznik 8.2 „Instrukcje wypełniania formularzy” w zakresie wypełniania punktu 14 wniosku o płatność.

Wnioski o płatność składane do IZ MRPO winny być generowane w RSI i przedkładane tradycyjnie w wersji papierowej oraz dodatkowo przesyłane za pośrednictwem RSI. W przypadku pojawienia się problemów przy generowaniu wniosków o płatność w RSI, należy kontaktować się z administratorem Regionalnego Systemu Informatycznego - Panem Grzegorzem Sztabą (12 29 90 749).

Załącznik 8.1
Formularze dokumentów, wzory oświadczeń, wzory opisów dokumentów (2.10.2014) - pobierz

Załącznik 8.2
Instrukcje wypełniania formularzy (2.10.2014) - pobierz

Załącznik 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.3 (2.10.2014) - pobierz

Wzór
wniosku o płatność - KOLOROWE LOGOTYPY (19.10.2010) - pobierz 

Wzór
tabeli rozliczenia kwoty projektu dla wniosków o płatność pośrednią (13.06.2013) - pobierz 

Wzór
tabeli rozliczenia kwoty projektu dla wniosków o płatność końcową (13.06.2013) - pobierz

Wzór
oświadczenia o braku podwójnego finansowania (14.02.2013) - pobierz

Wzór
oświadczenia o dokumentach księgowych korygujących (19.10.2010) - pobierz 

Wzór
Oświadczenia beneficjenta dotyczące wydatków kwalifikowalnych o wartości niższej niż 10 000 PLN (14.02.2013) - pobierz

Wzór
oświadczenia o braku sfinansowania ze środków zaliczki wydatków przedstawionych do refundacji (14.02.2013) -  pobierz 

Wzór
wykazu wydatków kwalifikowalnych poniesionych ze środków zaliczki (13.06.2013) - pobierz

Wzór
miesięcznej karty czasu pracy (14.02.2013) - pobierz

Wzór
oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą zaliczki na podatek dochodowy (2.10.2014)  -  pobierz

Wzór oświadczenia dot. odzyskania/nieodzyskania kary umownej, wynikającej z zapisów umowy zawartej z wykonawcą/dostawcą (14.02.2013) - pobierz

Wzór opisu faktury krajowej/równoważnego dokumentu księgowego (19.10.2010) - pobierz

Wzór opisu faktury wyrażonej w języku obcym i/lub w walucie obcej (19.10.2010) - pobierz

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków z zaliczki pochodzącej z budżetu państwa (19.10.2010) - pobierz

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków z zaliczki pochodzącej ze środków europejskich w formie dotacji celowej (13.06.2013) - pobierz

Sprawozdanie z wydatkowania zaliczki pochodzącej z budżetu państwa (BP) (19.10.2010) - pobierz

Sprawozdanie z wydatkowania zaliczki pochodzącej ze środków Europejskich w formie dotacji celowej (13.06.2013) - pobierz

Wersja archiwalna (obowiązująca od 13.06.2013 - 1.10.2014) - przejdź

Wersja archiwalna (obowiązująca od 14.02.2013 - 12.06.2013) -  przejdź 

Wersja archiwalna (obowiązująca od 17.11. 2011 - 13.02.2013) - przejdź