Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Dokumenty i informacje dla składających wnioski 

 

Dokumenty i informacje związane są realizacją projektów z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne znajdują się w dziale "Realizacja projektów". Zachęcamy do zapoznania się z nimi w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podręczniki:

P
odręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007 - 2013 - przejdź

Podręcznik Beneficjenta. Promocja projektu współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnegowspółfinansowanego - przejdź

Wytyczne:

Wytyczne do Studium Wykonalności w projektach nieinfrastrukturalnych (Działania 3.3b, 8.1 oraz 8.2) - przejdź

Wytyczne do Studium Wykonalności w projektach inwestycyjnych w ramach MRPO - przejdź

Wytyczne horyzontalne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - przejdź

Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej - przejdź

Wytyczne w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami - pobierz

Ocena Oddziaływania na środowisko - przejdź

Pomoc publiczna - przejdź

Informacje i interpretacje:
Informacja dotycząca partnerstwa w zakresie projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy (3.10.2012) - przejdź

Informacja w sprawie wkładu własnego dla projektów realizowanych przez JST w oparciu o RPI (24.08.2012) - pobierz

Ankieta do Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VATprzejdź 

Informacja dot. zmiany w obliczaniu poziomu dofinansowania w przypadku projektów o całkowitej wartości poniżej 1 mln euro - pobierz

Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji drogowo-mostowych - przejdź

Finansowanie wkładu własnego jst w oparciu o kredyt komercyjny - przejdź

Metodologia obliczania wskaźnika rezultatu pn. "Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych" - pobierz

Działanie 7.1 - Ujmowanie kosztów związanych z indywidualnymi przyłączami - przejdź

Infrastruktura ochrony zdrowia - świadczenia refundowane przez NFZ a przychód projektu - przejdź

Działanie 3.3 MRPO - Koszty kwalifkowalne - wynagrodzenie pracowników - pobierz

Metoda wyliczenia efektu ekologicznego dla projektów realizowanych w ramach Działalnia 7.2 - pobierz 

Interpretacja dotycząca kwalifikowanych wydatków szczegółowych w ramach Działania 1.1 Schematu B - zobacz

Uzupełnienie wkładu własnego jst środkami dotacji celowych - przejdź

Uproszczenie w zakresie sposobu przedstawiania dokumentów potwierdzających zabezpieczenie wkładu własnego w projektach złożonych w ramach MRPO na lata 2007-2011 - pobierz 

Stanowisko IOK w sprawie możliwości finansowania Kościoła Katolickiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 - przejdź