Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Stanowiska IZ, interpretacje, opinie 

 

Stanowisko IZ MRPO w sprawie wprowadzenia Mechanizmu monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych w projektach zrealizowanych przez Uczelnie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne (17.04.2018) - przejdź

Usługi przygotowania materiałów programowych. Zalecenia dla beneficjentów (12.09.2014) - przejdź 

Komunikat Instytucji Zarządzającej MRPO dot. zasady konkurencyjności w projektach MRPO (2.09.2014) - przejdź

Komunikat Instytucji Zarządzającej MRPO dot. zwrotów środków w ramach MRPO 2007-2013 - dotyczy Osi Priorytetowej I-VIII i działania 9.3 z wyłączeniem Osi II (obowiązuje od 1 lipca 2018 r.) - pobierz

 Komunikat Instytucji Zarządzającej MRPO dot. zwrotów środków w ramach MRPO 2007-2013 - dotyczy Osi Priorytetowej I-VIII i działania 9.3 z wyłączeniem Osi II (obowiązuje od 1 lutego 2014 r. do 30 czerwca 2018 r.) - pobierz

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy UE (TARYFIKATOR) (wersja z 27 maja 2014 r.) - pobierz 

Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE (wersja z 27 maja 2014 r.) - pobierz

Stanowisko IZ MRPO w sprawie wprowadzania nowych wydatków w projektach realizowanych w ramach MRPO z dnia 29 lipca 2009 r. (aktualizacja na dzień 27 listopada 2012 r.) - zobacz

Informacja dotycząca intensywności wsparcia oraz pomocy publicznej udzielanej Beneficjentom Schematu 3.1 C - przejdź

Informacja w sprawie możliwości dokonywania zmian w projektach przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (dotyczy projektów przyjmowanych do dofinansowania z list rezerwowych) - przejdź

Komunikat Instytucji Zarządzającej dotyczący Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (7.07.2011) - przejdź

Komunikat Instytucji Zarządzającej dotyczący stosowania przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  (29.06.2011) - przejdź

Komunikat Instytucji Zarządzającej dotyczący aktualizacji analizy finansowej w zakresie realizacji projektów w ramach MRPO (2.02.2011) - pobierz

Komunikat Instytucji Zarządzającej w zakresie realizacji projektów w ramach MRPO dotyczący urlopów członków zespołu projektowego (14.12.2010) - pobierz

Komunikat Instytucji Zarządzającej w zakresie realizacji projektów w ramach MRPO dotyczący rozliczeń w ramach projektów (3.12.2010) - pobierz

Stanowisko Instytucji Zarządzającej MRPO w sprawie zmiany stawki podatku od towarów i usług w perspektywie realizacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (31.12.2010) - pobierz

Informacja w sprawie projektów realizowanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kontekście stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych - pobierz

Stanowisko IZ MRPO w sprawie zmiany systemu kontraktowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z dnia 17.12.2009 r - zobacz

Stanowisko Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczące zmian w kategoriach wydatków w projekcie - zobacz

Informacja dot. zmiany w obliczaniu poziomu dofinansowania w przypadku projektów o całkowitej wartości poniżej 1 mln euro - pobierz

Formularz wykazu zmian we wniosku o dofinansowanie - pobierz

Stanowisko Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w sprawie umieszczania logotypów UE oraz logotypów sponsorów - zobacz