Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Raport z konsultacji społecznych propozycji zmian zapisów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

 

W związku z trwającymi pracami nad identyfikacją niezbędnych modyfikacji zapisów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) oraz prowadzonymi przygotowaniami do renegocjacji z Komisją Europejską (KE) programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zaprezentowaniu opinii publicznej propozycji zmian zapisów programu.

W dniach od 9 do 23 lutego 2011 r., przeprowadzone zostały, za pośrednictwem stron internetowych Województwa Małopolskiego, konsultacje społeczne (zobacz więcej), którym poddano propozycje zmian w zapisach MRPO oraz podziału środków pochodzących z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego, jakie zostaną przedstawione KE w procesie renegocjacji programu.

Zarząd Województwa Małopolskiego, mając na uwadze efektywne rozdysponowanie środków i najpilniejsze potrzeby regionu przeanalizował obszary, które powinny uzyskać dodatkowe wsparcie w ramach MRPO. Podstawowym założeniem dla prac nad podziałem dodatkowej puli środków, jakie zasilą MRPO było wsparcie promowanych w UE prolizbońskich kategorii interwencji, które pozwolą na osiągnięcie możliwie najlepszych efektów dla rozwoju Małopolski. Zaproponowano aby dodatkowe środki skierować  na  wsparcie działań w zakresie: promowania czystego transportu miejskiego, infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz projektów podnoszących efektywność energetyczną. Biorąc pod uwagę potrzeby oraz przygotowanie kluczowych inwestycji w skali regionu, zaproponowano również ukierunkowanie dodatkowej alokacji na: regionalną infrastrukturę drogową, infrastrukturę ochrony zdrowia oraz infrastrukturę społeczną, w tym opiekuńczo-wychowawczą. Ponadto, korzystając z dotychczasowych doświadczeń zdecydowano o wzmocnieniu wsparcia potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych w przygotowaniu przez nich kluczowych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki unijne, co pozwoliłoby w przyszłości na poprawę jakości i szybkości ich wydatkowania.

Ramy prawne dla procedury renegocjacji programów operacyjnych wyznaczają: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Natomiast szczegóły procedury renegocjacji określone zostały w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013.

Przedstawione propozycje zmian zapisów MRPO objęły następujące grupy kategorii:

  • katalog głównych grup potencjalnych beneficjentów, w odniesieniu do osi priorytetowych: 1.  Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, 2. Gospodarka regionalnej szansy, 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, 6. Spójność wewnątrzregionalna;
  • odwołanie do celów wyznaczanych przez Strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - Europa 2020 oraz Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego;
  • możliwość wsparcia w ramach 5. osi priorytetowej pn. Krakowski Obszar Metropolitalny projektów o wysokim poziomie innowacyjności realizowanych częściowo poza obszarem KOM, w ramach projektów partnerskich;
  • umożliwienie wsparcia w ramach 6. osi priorytetowej Spójność wewnątrzregionalna projektów z zakresu infrastruktury służącej zapewnieniu opieki dzieciom do lat 3 oraz osobom starszym;
  • modyfikacje doprecyzowujące zapisy osi priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna, pod kątem projektów dotyczących likwidowania skutków działania żywiołów;
  • rozszerzenie możliwości wsparcia w ramach 9. osi priorytetowej na działania wspomagające przygotowanie potencjalnych beneficjentów do przyszłych interwencji strukturalnych;
  • wprowadzenie zapisu dopuszczającego możliwość zmiany systemu realizacji programu po roku 2013;
  • wprowadzenie indykatywnego wykazu zidentyfikowanych obecnie projektów dużych oraz potencjalnych projektów dużych;
  • weryfikację systemu wskaźników MRPO;
  • zmiany o charakterze porządkującym, w tym odnoszące się do rozwiązań systemowych.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani, którzy tradycyjną drogą pocztową, drogą elektroniczną oraz faksem mogli zgłosić swoje opinie i uwagi do zaproponowanych modyfikacji MRPO, wypełniając formularz zamieszczony na stronie internetowej: www.fundusze.malopolska.pl  w terminie od dnia 9 do 23 lutego br.  Dodatkowo informację o trawiących konsultacjach wraz z zaproszeniem do przesyłania uwag zamieszczono również na stronie internetowej: www.malopolskie.pl.

Ponadto, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych zorganizowane zostało w dniu 16 lutego 2011 r. posiedzenie Komitetu Monitorującego MRPO, poświęcone w szczególności prezentacji wymagań formalnych towarzyszących procedurze renegocjacji i zawiązanych z nią prowadzonych przygotowań, proponowanego podejścia do prac nad modyfikacją zapisów MRPO, zidentyfikowanych modyfikacji zapisów wraz z propozycją podziału dodatkowych środków, które zasilą MRPO. Natomiast w dniu 21 lutego 2011 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, zorganizowane wspólnie przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewodę Małopolskiego, w trakcie którego zaprezentowano m.in. kierunki zmian MRPO oraz propozycję podziału środków przyznanych Małopolsce w ramach podziału krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego, wraz z informacją o prowadzonych konsultacjach społecznych i możliwością zgłaszania uwag.

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych, w wyznaczonym terminie drogami: elektroniczną, tradycyjną pocztą oraz faksem do Departamentu Polityki Regionalnej UMWM wpłynęły uwagi przesłane przez osiem podmiotów (jednostek), dodatkowo uwagi zgłoszone zostały w trakcie posiedzenia Komitetu Monitorującego MRPO w dniu 16 lutego br. oraz spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 lutego br.

Uwagi, nadesłane w wyznaczonym terminie zarówno w formie elektronicznej, papierowej, jak i zgłoszone podczas posiedzenia KM MRPO oraz spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, zostały rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 r.

Pełny wykaz uwag i wniosków zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych, jak również sposób w jaki zostały rozpatrzone, przedstawiono w poniższym załączniku.

Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych - pobierz