Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Przygotowanie projektu 

 

Uwaga! W odpowiedzi na coraz krótszy czas na wypełnienie zobowiązań przez Beneficjentów oraz przyjmowanie przez nich ryzykownych zobowiązań dotyczących terminów realizacji inwestycji zaszła konieczność podjęcia kroków umożliwiających Beneficjentom przyspieszenie prac nad realizacją projektów o charakterze strategicznym, w związku z czym odstąpiono od wymogu podpisywania/podejmowania pre-umowy/pre-uchwały. IZ MRPO podjęła decyzję, iż Beneficjenci powinni przedkładać karty projektu zawierające m. in. opis zakresu rzeczowego i harmonogram realizacji inwestycji oraz deklarację terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, co stanowić będzie podstawę do bieżącego monitoringu na etapie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Akceptacja ww. karty przez IZ MRPO umożliwi Beneficjentowi projektu widniejącego na liście podstawowej IWIPK złożenie wniosku o dofinansowanie.

Karta propozycji projektu kluczowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
wraz z deklaracją terminu złożenia wniosku o dofinansowanie
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego pn. „Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych”, w stosunku do projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, Instytucja Zarządzająca może zawrzeć tzw. pre-umowę, w której zobowiązuje się do podpisania z beneficjentem umowy o dofinansowanie, po spełnieniu przez niego warunków określających zasady przygotowania wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, uzyskania pozytywnego wyniku oceny wniosku o dofinansowanie oraz dysponowania środkami na realizację projektu.

Dokumentacja:
UCHWAŁA Nr 458/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2012 r. - pobierz
Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą przede wszystkim uszczegółowienia treści załącznika nr 3 do Wzoru umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w celu wskazania źródeł finansowania w projekcie (tj. podziału dofinansowania na środki pochodzące z ERRR oraz środki z budżetu państwa).

Wzór pre-umowy - pobierz
Harmonogram przygotowania i realizacji projektu kluczowego - pobierz
Zakres rzeczowy projektu - pobierz
Sprawozdanie miesieczne - pobierz