Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Projekty w ramach Działania 9.3 "Przygotowanie inwestycji strategicznych" 

 

Wsparcie przygotowania projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu, które potencjalnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych, jest głównym celem Działania 9.3 "Przygotowanie inwestycji strategicznych" Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przygotowanie projektów w ramach Działania 9.3:

Szczegółowy opis Działania 9.3 z Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na podstawie Uchwały ZWM nr 564/14 z 27.05.2014 

Lista kluczowych projektów w ramach Programu Operacyjnego – część 2: projekty w ramach Działania 9.3 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych (Załącznik nr 2 do uchwały ZWM nr 1391/15 z 15.10.2015 r.) 

Wstępna Lista Indywidualnych Projektów w ramach Działania 9.3 (Załącznik do Uchwały nr 552/15 z 12.05.2015)

Wyciąg z Podręcznika kwalifikowania wydatków dotyczący Działania 9.3 (na podstawie Uchwały 862/14 4.08.2014)

Kryteria oceny operacji w ramach Działania 9.3 przyjęte Uchwałą KM MRPO z 21.11.2012 r. z późń. zm. 

Karta projektu na przygotowanie inwestycji strategicznych w ramach Działania 9.3 

Składanie wniosków o dofinansowanie:
Zmiana regulaminu oceny (21.10.2014)
21 października 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął zmianę Uchwały 1394/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu oceny projektów mających na celu przygotowanie inwestycji strategicznych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”. 
 Uchwała Nr 1160/14
 Regulamin konkursu (tekst jednolity)
 Instrukcja wypełnienia wniosku

Zmiana regulaminu oceny (17.12.2013)
Uchwała Nr 1562/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1394/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu oceny projektów mających na celu przygotowanie inwestycji strategicznych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013” - pobierz
Wprowadzenie zmian w Regulaminie wynika z konieczność dostosowania zapisów do zapisów "Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata 2007-2013" w zakresie dotyczącym wkładu niepieniężnego.
Na podstawie przyjętej Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1562/13 usunięty został zapis z "Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie" stanowiącej Załącznik nr 2 do "Regulaminu oceny projektów mających na celu przygotowanie inwestycji strategicznych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013" umożliwiający wnoszenie do projektów realizowanych w ramach Działania 9.3 wkładu niepieniężnego.
Instrukcja wypełniania wniosku
pdf - pobierz
doc - pobierz

Regulamin oceny (12.11.2013)
Uchwała ZWM Nr z 12.11.2013 sprawie przyjęcia „Regulaminu oceny projektów mających na celu przygotowanie inwestycji strategicznych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”- pobierz
Regulaminu oceny projektów mających na celu przygotowanie inwestycji strategicznych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (12.11.2013)
pdf - pobierz
doc - pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu "Wzór wniosku aplikacyjny"- pobierz 
Załącznik nr 2 do Regulaminu "Instrukcja wypełniania wniosku"
pdf - pobierz
doc - pobierz

Realizacja projektów:
Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla beneficjentów- przejdź

Dokumenty dotyczące przygotowywania projektów inwestycyjnych, planowanych do realizacji w okresie 2014-2020:
Podręcznik opublikowany przez Komisję Europejską pn. Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects zawierający obszerny opis wskazań metodologicznych oraz interpretacji przepisów europejskich dotyczących zasad przeprowadzania analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w okresie 2014-2020.  Przewodnik dostępny jest jedynie w wersji anglojęzycznej. Tłumaczenie podręcznika na język polski jest obecnie w przygotowaniu. Po zakończeniu prac polska wersja językowa przewodnika zostanie udostępniona

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r.

Warianty rozwoju gospodarczego Polski (na dzień 14 listopada 2014 r.)