Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Informacje o programie 

 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach 2007-2013 realizowany na terenie Województwa Małopolskiego. Program ten był negocjowany z Komisją Europejską przez Zarząd Województwa przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Małopolska jest jednym z pięciu pierwszych województw, które zakończyły negocjacje z KE i których Regionalne Programy Operacyjne zostały podpisane przez komisarz Danutę Hubner na Forum Ekonomicznym w Krynicy 6 września 2007 roku. Na realizację MRPO przeznaczono łącznie 1 790 827 730 euro, z czego 1 290 274 402 euro stanowią środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Komisja Europejska decyzją nr K(2011) 9375 z 21 grudnia 2011 r., zmieniającej decyzję nr K(2007) 4206 z 4 września 2007 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla regionu Małopolska, zatwierdziła zmiany zaproponowane przez Instytucję Zarządzającą Programem (IZ MRPO).

Głównym zadaniem, MRPO jest tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Stopień, w jakim ww. cel zostanie zrealizowany zależy przede wszystkim od inwestycji wzmacniających konkurencyjność regionu, wspierania innowacyjności, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz poprawy środowiska naturalnego i kulturowego.


Dla osiągnięcia celu głównego określono dziewięć celów strategicznych, realizowanych poprzez odpowiadające im dziewięć priorytetów MRPO 2007-2013:

  1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.
  2. Gospodarka regionalnej szansy.
  3. Turystyka i przemysł kulturowy.
  4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego.
  5. Krakowski Obszar Metropolitalny.
  6. Spójność wewnątrzregionalna.
  7. Infrastruktura ochrony środowiska.
  8. Współpraca międzyregionalna.
  9. Pomoc techniczna.

Podział środków w ramach MRPO:

MRPO jest programem, który w naturalny sposób przyjmuje cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013. Zgodnie z wizją rozwoju województwa, Małopolska ma być regionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki. Realizowany program zachowuje jednocześnie walory dziedzictwa kulturowego w regionie oraz wzmacnia poczucie tożsamości wśród mieszkańców Małopolski w zintegrowanej Europie.