Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Priorytety i działania w ramach programu 

 

W ramach RPO WM 2007 – 2013 wszystkie działania podzielono na 9 osi priorytetowych:

Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

Celem jest poprawa dostępu do edukacji oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Rozwój obu dziedzin wywiera silny wpływ na procesy zachodzące w sferze gospodarczej, będąc jednym z podstawowych czynników wpływających na osiąganie przewagi konkurencyjnej Województwa w przestrzeni europejskiej oraz wzrost inwestycji innowacyjnych. Utrzymanie wysokiej pozycji w szkolnictwie wyższym oraz sferze badawczo-rozwojowej wymaga jednak podjęcia intensywnych wysiłków na rzecz wysokiej jakości oferty edukacyjnej i naukowej, co wiąże się również z koniecznością zapewnienia szkołom wyższym odpowiedniej infrastruktury.

Podejmowane w tym zakresie działania wspierać będą rozwój innowacyjności w skali regionalnej. Bardzo ważnym zadaniem jest zapewnienie dostępu do informacji wszystkim mieszkańcom regionu oraz zapewnienie bezpieczeństwa obiegu informacji.

W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w dwóch głównych obszarach: inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa wyższego i ustawicznego oraz inwestycji w infrastrukturę i technologie służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego.

Zobacz, jakie działania realizowane są w ramach Osi 1  

Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy

Celem jest wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw. W ramach tej osi udzielane będzie bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w dwóch głównych obszarach tj. w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich otoczenia instytucjonalnego, a także w obszarze komercjalizacji badań naukowych.

W odniesieniu do bezpośredniego wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw przewiduje się m.in. udzielanie dotacji na inwestycje rozwojowe w MŚP, wsparcie przedsiębiorstw służące promowaniu produktów i procesów przyjaznych dla środowiska, wsparcie powstawania i rozwoju wspólnych przedsięwzięć kooperacji i sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym klastrów, wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu, w szczególności świadczących specjalistyczne usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

W odniesieniu do komercjalizacji badań naukowych wspierana będzie przede wszystkim realizacja badań przemysłowych przez jednostki naukowo-badawcze na rzecz przedsiębiorców, a także realizacja inwestycji w środki trwałe służące do prowadzenia prac typu B+R w przedsiębiorstwach. Ponadto przewiduje się wsparcie tworzenia innowacyjnych rozwiązań poprzez dofinansowanie prowadzenia badań przedkonkurencyjnych w przedsiębiorstwach.

W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy strefą B+R, a gospodarką przewiduje się preferowanie przedsięwzięć służących realizacji wyżej wymienionych komponentów w formie kompleksowego projektu.

W ramach Osi Priorytetowej wsparcie uzyskają ponadto projekty służące rozwojowi innowacyjności w skali regionalnej, w obszarze tworzenia struktur wsparcia ukierunkowanego tj. w zakresie prawa patentowego, audytu technologicznego, wzornictwa przemysłowego i innego wysokospecjalistycznego doradztwa oraz przedsięwzięcia mające na celu intensyfikację współpracy na płaszczyźnie przedsiębiorstwa – uczelnie, polegające na tworzeniu i rozwijaniu sieciowych ośrodków, których celem jest współpraca pomiędzy już istniejącymi i tworzonymi instytucjami w zakresie działań na rzecz odbiorców innowacji w regionie.

 Zobacz, jakie działania realizowane są w ramach Osi 2 

Oś priorytetowa 3.Turystyka i przemysł kulturowy

Celem jest podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu. Małopolska jest jednym z najbardziej uczęszczanych w skali kraju obszarów turystycznych. Stan i struktura obiektów bazy noclegowej wskazuje na wyraźne braki i niewielką możliwość zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych gości w obiektach noclegowych. Gama oferowanych produktów turystycznych jest niewystarczająca, podobnie jak stopień wykorzystania wielu atrakcji kulturowych i przyrodniczych. Niedostatecznie rozwinięta i skoordynowana jest również sieć punktów informacji turystycznej. Dzięki inwestycjom w bazę turystyczną, można w znaczny sposób podwyższyć pozycję Małopolski nie tylko na rynku krajowym, ale także międzynarodowym.

Strategicznym zasobem Małopolski jest także dziedzictwo kulturowe. Zachowanie regionalnej różnorodności wymaga ochrony oryginalnych cech kulturowych oraz istniejących elementów dziedzictwa przyrodniczego. W regionie znajdują się liczne obiekty i zespoły zabytkowe, często niezwykle cenne z punktu widzenia dorobku kulturalnego kraju, które należy udostępnić szerszemu gronu odbiorców. Wspieranie szerokiego wachlarza inicjatyw kulturalnych przyczyni się do rozwoju regionu oraz wzrostu konkurencyjności regionalnych produktów kulturalnych i turystycznych.

W ramach Osi Priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć mających korzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu, w trzech głównych obszarach: rozwoju infrastruktury turystycznej i rozwoju produktów dziedzictwa kulturowego, oraz wsparcia instytucji kultury.

 Zobacz, jakie działania realizowane są w ramach Osi 3 

Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego

Celem jest rozwój infrastruktury sprzyjającej wzrostowi społeczno - gospodarczemu.

Działania przewidziane w ramach tej osi skoncentrowane zostały na trzech głównych aspektach związanych z infrastrukturalnymi uwarunkowaniami rozwoju Małopolski, przyczyniającymi się do tworzenia sprawnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej, wzmocnienia miejskich systemów transportu publicznego oraz regionalnej sieci kolejowej, a także kreowania korzystnych warunków do lokowania na obszarze regionu inwestycji. W konsekwencji powyższego będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w trzech głównych obszarach: infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego i stref aktywności gospodarczej.

Zobacz, jakie działania realizowane są w ramach Osi 4  

Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny

Celem jest wzmocnienie pozycji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako znaczącego ośrodka metropolitalnego w Europie. Rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) to jeden z najważniejszych czynników służący utrzymaniu oraz podnoszeniu rangi i konkurencyjności regionu na arenie krajowej i międzynarodowej, a także mający wpływ na kształtowanie i funkcjonowanie jego struktury przestrzennej. Istotne jest stworzenie sieci powiązań, a także warunków i zachęt do nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami transferu wiedzy i technologii. KOM nie jest wyposażony w odpowiedniej jakości infrastrukturę i obiekty niezbędne do pełnienia funkcji metropolitalnych.

W ramach tej osi będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w trzech głównych obszarach: wzmocnienia potencjału badawczego KOM, rozwoju funkcji metropolitalnych i zintegrowanego transportu metropolitalnego.

Dla potrzeb MRPO 2007-2013 Krakowski Obszar Metropolitalny obejmuje swym zasięgiem strefę podmiejską Krakowa (zgodnie z Wojewódzkim Planem Zagospodarowania Przestrzennego są to następujące jednostki terytorialne: Kraków, Kłaj, Kocmyrzów, Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki) oraz obszar obsługiwany przez miejski transport publiczny miasta Kraków (są to dodatkowo gminy: Czernichów, Iwanowice).

 Zobacz, jakie działania można realizować w ramach Osi 5

Oś  priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna

Celem jest zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych.

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Małopolskiego cechuje znaczne zróżnicowanie przestrzenne. Dlatego niezwykle istotnym celem staje się dążenie do osiągnięcia spójności wewnątrzregionalnej.

Małopolskie miasta pełnią funkcję lokalnych biegunów wzrostu, jednak poziom urbanizacji województwa jest niski, a dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie przestrzennym stosunkowo wysokie. Istotnym problemem, który występuje w wielu miastach województwa i hamuje jego spójny rozwój, jest występowanie obszarów zdegradowanych.

Ważnym wyzwaniem jest podnoszenie poziomu cywilizacyjnego na terenach wiejskich, gdzie utrzymuje się stagnacja społeczna i gospodarcza.

W ramach tej osi zostaną stworzone kompleksowe możliwości realizacji operacji, które przyczynią się do spójnego rozwoju województwa. Udzielane będzie bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w trzech głównych obszarach: rozwoju miast, rozwoju obszarów wiejskich, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego.

Zobacz, jakie działania realizowane są w ramach Osi 6
 
Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska
Celem jest likwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami.
Bogate zasoby naturalne stanowią mocną stronę województwa małopolskiego i są szansą jego rozwoju. Walory te nie są jednak w pełni wykorzystywane z powodu słabo rozwiniętej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska. Nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa, brak racjonalnej gospodarki odpadami, zanieczyszczenie powietrza oraz zagrożenie powodziami zmniejsza atrakcyjność Małopolski.

Małopolska wymaga wielu działań, które uczynią region bardziej przyjaznym dla mieszkańców i inwestorów przy równoczesnym zachowaniu walorów środowiska naturalnego. W zakresie tym wymagane jest przeprowadzanie inwestycji, które pozwolą na właściwą gospodarkę wodno-ściekową, ochronę przed najczęściej występującymi w tym regionie kataklizmami.
Inwestycje środowiskowe pozwolą na poprawę sytuacji ekologicznej, podniosą jakość zamieszkania, zabezpieczą miejsca pracy w sektorach działalności gospodarczej związanych z przemysłem turystycznym oraz stworzą warunki do zwiększenia ich liczby w przyszłości, a także poprawią możliwości dla lokowania nowych inwestycji w innych sferach gospodarki.

W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w czterech głównych obszarach: gospodarki wodno– ściekowej, poprawy jakości powietrza i zwiększenie odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami oraz poprawy bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych.

 Zobacz, jakie działania są realizowane w ramach Osi 7  


Oś 8. Współpraca międzyregionalna

Celem jest stworzenie szerokiej i stabilnej platformy współpracy międzyregionalnej.

W myśl założeń przyjętych przez Samorząd Województwa w strategii, aktywna działalność

Województwa Małopolskiego, jego jednostek i instytucji w zakresie nawiązywania kontaktów i kontynuowanie współpracy z innymi regionami, może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności Małopolski na rynku krajowym i arenie międzynarodowej. Jednocześnie działalność w ramach istniejących europejskich sieci współpracy oraz przystępowanie i tworzenie nowych sieci, może stać się jednym z narzędzi kreowania pozytywnego wizerunku regionu oraz przyczynić się do poprawy gospodarczej i społecznej kondycji województwa.

Ponadto prezentacja atutów Województwa, jego potencjału i priorytetów rozwoju przyczyni się do stworzenia rozpoznawalnej marki „Małopolska”, zwiększy zainteresowanie regionem potencjalnych inwestorów i turystów, jak również służyć będzie wykreowaniu wizerunku regionu, opartego na poczuciu tożsamości i atrakcyjności.

W ramach Osi Priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w dwóch głównych obszarach: promocji Małopolski na arenie międzynarodowej oraz budowania pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.

 Zobacz, jakie działania są realizowane w ramach Osi 8 

Oś priorytetowa 9 Pomoc Techniczna

Celem jest zapewnienie efektywnej realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych dostępnych w Małopolsce w ramach MRPO, zależeć będzie w przeważającej mierze od sprawnie przeprowadzonego procesu zarządzania i wdrażania programu.

W związku z tym faktem, niezbędnym staje się podjęcie działań mających na celu zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej do obsługi programu, zagwarantowanie stałej możliwości podnoszenia kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie programu, a także właściwe wyposażenie i usprzętowienie jednostek. Niezbędne jest także prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych, służących upowszechnieniu wiedzy na temat programu i korzyści z niego płynących dla całego regionu i jego mieszkańców.

W ramach priorytetu Pomoc Techniczna będzie także realizowane wsparcie dla prac związanych z przygotowaniem dokumentów programowych i systemu wdrażania funduszy strukturalnych w kolejnym okresie programowania.

W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w dwóch głównych obszarach: zarządzania MRPO, oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.