Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Kryteria oceny projektów 

 

Niżej przedstawione kryteria zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Małopolskiego, działający jako Instytucja Zarządzająca MRPO uchwałami Zarządu Województwa Małopolskiego, a następnie zaakceptowane przez Komitet Monitorujący MRPO odpowiednimi uchwałami.


OŚ PRIORYTETOWA 1. WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY
Działanie 1.1    Poprawa jakości usług edukacyjnych. Schemat A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego - pobierz
Działanie 1.1    Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego - pobierz
Działanie 1.2    Rozwój społeczeństwa informacyjnego - pobierz

OŚ PRIORYTETOWA 2. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY
Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Schemat A. Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP - pobierz
Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Schemat B. Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów - pobierz
Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Schemat C Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu - pobierz
Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw - pobierz
Działania 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych. Schemat A. Projekty badawcze - pobierz
Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych. Schemat B. Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R - pobierz

OŚ PRIORYTETOWA 3 TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 
Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej. Schemat A Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej - pobierz
Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat B. Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową - pobierz
Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej. Schemat C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu - pobierz
Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej. Schemat D Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych - pobierz
Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego. Schemat A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych - pobierz
Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego. Schemat B Dziedzictwo przyrodnicze - pobierz
Działanie 3.3 Instytucje kultury. Schemat A Rozwój infrastruktury kulturalnej - pobierz
Działanie 3.3 Instytucje kultury. Schemat B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym - pobierz
 

OŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej. Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym - pobierz
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej. Schemat B Drogi w miastach na prawach powiatu - pobierz
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej. Schemat C Drogi powiatowe
 - pobierz
Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu. Schemat A Transport miejski - pobierz
Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu
Schemat B Tabor kolejowy - pobierz
Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu
Schemat C Regionalna sieć kolejowa - pobierz
Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej. Schemat A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha - pobierz
Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej. Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha - pobierz

OŚ PRIORYTETOWA 5. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY
Działanie 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny  jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej - pobierz
Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego - pobierz
Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego. Schemat A Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego - pobierz
Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego. Schemat B Infrastruktura okołolotniskowa - pobierz

OŚ PRIORYTETOWA 6. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA
Działanie 6.1 Rozwój miast. Schemat A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji - pobierz
Działanie 6.1 Rozwój miast. Schemat B Projekty w zakresie rekreacji i sportu - pobierz
Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich. Schemat A Odnowa centrów wsi - pobierz
Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich. Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa - pobierz
Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich. Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych - pobierz
Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego. Schemat A Ochrona zdrowia - pobierz
Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego. Schemat B Opieka społeczna - pobierz
Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego. Schemat C Służby ratunkowe - pobierz
Działanie 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 - pobierz 

OŚ PRIORYTETOWA  7.  INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA
Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa - pobierz
Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii - pobierz
Działanie 7.3 Gospodarka odpadami - pobierz
Działanie 7.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych - pobierz

OŚ PRIORYTETOWA 8. WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA
Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej - pobierz
Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy - pobierz

OŚ PRIORYTETOWA 9. POMOC TECHNICZNA
Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych - pobierz