Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Konsultacje społeczne zmian w MRPO - przygotowania do renegocjacji MRPO z Komisją Europejską 

 

Dotychczasowe doświadczenia uzyskane w toku wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), wewnętrzne analizy, wsparte wnioskami płynącymi z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, zgłaszanymi przez podmioty zewnętrzne uwagami do obowiązujących zapisów programu, oraz dokonującymi się zmianami uwarunkowań społeczno-gospodarczych i prawnych, stworzyły podstawę dla dokonania przeglądu jego zapisów i podjęcia działań w kierunku  wprowadzenia niezbędnych modyfikacji.

Okazję dla włączenia do programu zidentyfikowanych zmian stanowią prowadzone obecnie przygotowania do renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013, wynikające m.in. z potrzeby włączenia środków pochodzących z podziału krajowej rezerwy wykonania (KRW) oraz mechanizmu tzw. dostosowania technicznego.

9 lutego 2011 r. na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia  w drodze uchwały podjęta została ostateczna decyzja o przyznaniu dodatkowych środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Województwo Małopolskie na podstawie tej decyzji otrzyma dodatkowo w ramach MRPO 68 149 688 euro, w tym na 65,6 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mając na uwadze przyjęte w ramach metodologii podziału środków kryteria i obszary  Małopolska w łącznej klasyfikacji KRW zajęła miejsce 6, co oznacza przyznanie dodatkowych środków w wysokości 39 386 870 euro. Oprócz wsparcia ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania, Małopolska w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego otrzyma dodatkowe środki w ramach dostosowania technicznego w wysokości 26 mln euro (ze środków unijnych). W ramach tych środków 14,5 mln euro ma zostać przeznaczone na usuwanie szkód po zeszłorocznej powodzi na terenie 5 najbardziej poszkodowanych gmin Małopolski.

Zarząd Województwa Małopolskiego, mając na uwadze efektywne rozdysponowanie środków i najpilniejsze potrzeby regionu przeanalizował obszary, które powinny uzyskać dodatkowe wsparcie w ramach MRPO. Podstawowym założeniem było wsparcie promowanych w UE prolizbońskich kategorii interwencji, które będą miały możliwie najlepszy efekt dla rozwoju Małopolski. Na wsparcie mogą liczyć działania w zakresie promowania czystego transportu miejskiego, wsparcia infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz projekty podnoszące efektywność energetyczną. Biorąc pod uwagę potrzeby oraz przygotowanie kluczowych inwestycji w skali regionu, wparcie otrzymają również: regionalna infrastruktura drogowa, infrastruktura ochrony zdrowia oraz infrastruktura społeczna, w tym opiekuńczo-wychowawcza.

Ponadto, korzystając z dotychczasowych doświadczeń zdecydował o wzmocnieniu wsparcia potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych w przygotowaniu przez nich kluczowych dokumentów do ubiegania się o środki unijne, co poprawi jakość i szybkość ich wydatkowania.

Podział KRW i dostosowania technicznego

Mając na uwadze szerokie spektrum wsparcia jakie oferuje MRPO, opracowując propozycje zmian pragniemy odwołać się do Państwa doświadczeń, spostrzeżeń oraz potrzeb i zaprosić do wzięcia aktywnego udziału w identyfikacji niezbędnych modyfikacji zapisów MRPO.

Ramy prawne dla procedury renegocjacji programów operacyjnych wyznacza Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Natomiast szczegóły procedury renegocjacji określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013.

Wskazane wyżej rozporządzenie określa katalog przesłanek, z których zaistnienie przynajmniej jednej stanowi podstawę podjęcia działań w kierunku przeglądu i renegocjacji programu operacyjnego.  

Renegocjacje będą prowadzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego, w ramach jednolitego procesu obejmującego wszystkie programy operacyjne. W przypadku regionalnych programów operacyjnych Minister wspierany będzie udziałem przedstawicieli Instytucji Zarządzającej danym programem.

Zgodnie z harmonogramem prac, projekt zmian RPO, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii MRR oraz zatwierdzeniu zmian przez Komitet Monitorujący, zostanie przekazany do Komisji Europejskiej. Zamknięcie procedury renegocjacji planowane jest do końca bieżącego roku.

PROPONOWANE MODYFIKACJE MRPO

W toku dotychczas prowadzonych prac, wstępnie zidentyfikowane zostały propozycje modyfikacji zapisów MRPO obejmujące:

a)    modyfikacje dostosowujące zapisy programu do zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r., zawierającej nowe regulacje dotyczące systemu wdrażania programów operacyjnych realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;

b)    modyfikację zapisów odnoszących się do katalogu głównych grup potencjalnych beneficjentów, w tym również doprecyzowanie istniejących już zapisów, mające na celu zapewnienie jednolitego i jednoznacznego definiowania  danej kategorii beneficjenta;

c)    wprowadzenie odwołania do celów wyznaczanych przez Strategię Europa 2020 oraz Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego;

d)    dopuszczenie stosowania cross-financingu w zakresie specjalistycznych szkoleń pracowników MŚP, przy realizacji projektów inwestycyjnych w ramach 2 osi priorytetowej oraz usunięcie wyłączenia dla sektora bankowego przy zwrotnych instrumentach wsparcia MŚP;

e)    wprowadzenie możliwości wsparcia w ramach 5. osi priorytetowej pn. Krakowski Obszar Metropolitalny projektów o wysokim poziomie innowacyjności realizowanych częściowo poza obszarem KOM;

f)     modyfikacja zapisów 6. osi priorytetowej pn. Spójność wewnątrzregionalna umożliwiająca wspieranie projektów z zakresu infrastruktury służącej zapewnieniu opieki dzieciom do lat 3 oraz osobom starszym;

g)    rozszerzenie możliwości wsparcia w ramach 9. osi priorytetowej pn. Pomoc techniczna na działania wspomagające przygotowanie potencjalnych beneficjentów do przyszłych interwencji strukturalnych;

h)    modyfikację tabel dotyczących szacunkowego planu finansowego programu, w konsekwencji włączenia środków pochodzących z podziału KRW oraz dostosowania technicznego;

i)    
wprowadzenie wykazu zidentyfikowanych obecnie projektów dużych oraz potencjalnych projektów dużych;

j)     weryfikację wskaźników MRPO dokonaną w oparciu o przeprowadzone badania i analizy ewaluacyjne oraz aktualne wewnętrzne analizy prowadzone przez IZ na podstawie wartości wskaźników deklarowanych przez beneficjentów obejmujące:
-   uzupełnienie wartości docelowych dla 2013 roku w przypadku wskaźników, których wartości nie zostały określone w trakcie tworzenia programu,
-   zmianę typu wskaźnika (rezultat na produkt / produkt na rezultat),
-   doprecyzowanie nazw wskaźników, usunięcie oraz zmiana jednostki miary, źródła danych/częstotliwości pomiaru  dla wybranych wskaźników,
-   zmiany dotyczące wartości wskaźników dla każdej z osi priorytetowych, będące wynikiem bieżącego monitoringu zakontraktowanych umów i wniosków o płatność końcową, z uwzględnieniem planowanych konkursów oraz dostępnej alokacji;

k)    modyfikacje doprecyzowujące zapisy, mające na celu wyeliminowanie pojawiających się problemów interpretacyjnych;

l)     zmiany o charakterze technicznym

 

Wykaz propozycji zmian MRPO - pobierz

Załącznik nr 1 Schemat organizacyjny - pobierz

Załącznik nr 2 Komplementarność z inymi programami - pobierz

Załącznik nr 3 Propozycje wskaźników - pobierz

Załącznik nr 4 Tabele finansowe
część 1 - pobierz
część 2 - pobierz


ZGŁASZANIE UWAG

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag i opinii do zaproponowanych powyżej modyfikacji MRPO, za pośrednictwem formularza.

Wypełniony formularz prosimy przesłać do dnia 23.02.2011 r.:

- drogą elektroniczną na adres: rkur@malopolska.mw.gov.pl

- tradycyjną pocztą na adres:

Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Wielicka 72
30-552 Kraków

lub

- faksem na numer: (12) 29-90-726