Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Komitet Monitorujący 

 

Głównym zadaniem KM MRPO jest zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów dla działań finansowanych w programie regionalnym. Udziela ponadto rekomendacji w zakresie dostosowań i zmian w kierunkach i sposobach wdrażania funduszy strukturalnych, szczególnie odnoszących się do postępu merytorycznego i finansowego programu. Ocenia również postęp w osiąganiu szczegółowych celów programu (na podstawie dokumentów przedkładanych przez instytucję zarządzającą), analizuje rezultaty oraz zatwierdza roczne i końcowe sprawozdania z jego wdrażania. Komitet jest odpowiedzialny także za przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian w zakresie zarządzania Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, ułatwiając realizację celów funduszy strukturalnych.

KM MRPO liczy 32 członków: 15 ze strony samorządowej, 5 - rządowej i 12 partnerów społeczno-gospodarczych. W posiedzeniach Komitetu uczestniczą również obserwatorzy, bez prawa głosu (m.in. z Komisji Europejskiej, Urzędu Kontroli Skarbowej. Komitetowi przewodniczy Marszałek Województwa Małopolskiego. Spotkania KM odbywają się z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w roku.

Komitet Monitorujący jest ciałem niezależnym. W porównaniu do poprzedniego okresu programowania (2004-2006) można mówić o znacznym wzroście znaczenia podmiotów z terenu województwa (samorządy lokalne, gospodarcze oraz naukowe, organizacje pozarządowe) w realizacji programów operacyjnych. Poprzez uczestnictwo w KM biorą one faktyczny udział w procesie decyzyjnym wydatkowania funduszy europejskich w regionie. Wiąże się to oczywiście z przeniesieniem kompetencji (w nowym okresie programowania - 2007-2013) w zakresie programowania, wdrażania i zarządzania funduszy na samorząd województwa.

Obsługą KM MRPO zajmuje się Departament Polityki Regionalnej.