Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Ewaluacja 

 

Ewaluacja to obiektywny osąd interwencji publicznej na wszystkich etapach jej realizacji w celu dostarczenia rzetelnych i pożytecznych informacji do wykorzystania w procesie decyzyjnym.

Wg Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ewaluacja ma na celu poprawę "poprawę jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotykających dane państwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko."

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, w ramach procesu ewaluacji mamy do czynienia z jej dwoma rodzajami:
1. Ewaluacja strategiczna programu ma służyć ocenie osiągnięcia celów społeczno-gospodarczych oraz realizacji polityk wspólnotowych i krajowych. W ramach zarządzania i wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) ewaluacjom strategicznym poddane zostaną dwa główne obszary programu, tzn. budowanie i wzmacnianie potencjałów Małopolski decydujących o konkurencyjności regionu oraz zapewnienie warunków rozwoju porównywalnych dla całego regionu.
2. Ewaluacja operacyjna polegać będzie na ocenie stopnia realizacji programu, jego priorytetów i ważniejszych projektów. Z jednej strony osiągnięte to zostanie poprzez badanie rezultatów i oddziaływania podjętych interwencji, z drugiej strony natomiast poprzez analizę skuteczności i efektywności systemu zarządzania i wdrażania oraz analizę narzędzi monitoringu (w tym wskaźników). Ewaluacje operacyjne MRPO będą przeprowadzane poprzez monitorowanie osiąganych wskaźników w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości przyjętych podczas tworzenia programu. W zakresie oceny o charakterze funkcjonalnym wykorzystywane będą wyniki kontroli systemowych i audytu wewnętrznego.

System ewaluacji MRPO gwarantować będzie niezależność i obiektywizm procesu ewaluacji poprzez: upublicznienie wszystkich wyników ewaluacji, przekazywanie wyników ewaluacji Komitetowi Monitorującemu i Krajowej Jednostce Oceny (KJO) oraz współpracę w zakresie ewaluacji z Komisją Europejską i KJO.

Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007 - 2013 - pobierz