Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 e-RPO 

 

Aplikacja E-RPO od 8 lipca 2013r. umożliwia przekazywanie dokumentów w wersji elektronicznej w formie załączników do sprawozdania.
Dodatkowo w zakładce 'Pomoc' znajduje się zaktualizowana instrukcja obsługi z opisanym sposobem załączania dokumentów.

Uwaga! Nowe Wytyczne IZ MRPO – sprawozdanie należy uzupełnić w systemie po wyłącznym pisemnym wezwaniu IZ MRPO.

Informacja dotycząca monitorowania trwałości Beneficjenci, którzy zakończyli realizację projektu, w tym dokonali rozliczenia końcowego, są zobligowani do sporządzania i składania do IZ sprawozdań w zakresie monitorowania projektu w okresie trwałości (zwanymi dalej sprawozdaniami), przy czym sprawozdania są składane co najmniej dwa razy w okresie trwałości projektu wyłącznie po wezwaniu Instytucji Zarządzającej w zakresie i w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą. Wybór danego projektu do złożenia sprawozdania w danym roku będzie poprzedzony indywidualną analizą m.in. w zakresie ilości złożonych już sprawozdań, rodzaju dotychczas stwierdzonych problemów
w projekcie, informacji uzyskanych ze źródeł zewnętrznych nt. ewentualnych nieprawidłowości w projekcie itp. Projekty, które nie zostaną wezwane przez IZ do złożenia sprawozdania w danym roku, będą wliczane do populacji, z której będą wybierane projekty do kontroli w okresie trwałości – zgodnie z załącznikiem nr 2b do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli
i monitorowania projektów.

Obowiązki Beneficjenta
1. Beneficjenci sporządzają i składają do IZ sprawozdania za okres trwałości projektu, tj. za okres 5 lat (3 lat w przypadku projektów realizowanych przez MŚP) od dnia ostatniej płatności na rzecz projektu, a w przypadku projektów, które nie miały wypłaconej płatności końcowej od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową (liczony od dnia obciążenia rachunku IZ lub od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową).
IK NSRO poinformowała jednocześnie, że możliwe jest odstąpienie od spełnienia warunku dotyczącego wypłacenia beneficjentowi wkładu publicznego, jeżeli opóźnienie w wypłaceniu tego wkładu nie nastąpiło z winy beneficjenta. Decyzję w powyższym zakresie podejmuje IZ i informuje pisemnie beneficjenta o podjętej decyzji.

2. Dane zawarte w sprawozdaniach winny się odnosić do pełnych, zamkniętych lat kalendarzowych. Przy czym w zakresie sprawozdania za pierwszy rok okresu trwałości dane należy przedstawić za okres licząc od dnia ostatniej płatności na rzecz projektu do końca roku. Równocześnie w zakresie stopnia realizacji wskaźników rezultatu możliwe jest wykazanie danych odnoszących się do całego roku kalendarzowego, w którym nastąpiła płatność końcowa. Należy wówczas zaznaczyć ten fakt w kolumnie „uwagi” w punkcie III.2 sprawozdania. W przypadku ostatniego roku okresu trwałości dane należy wykazać od początku danego roku kalendarzowego do upływu daty okresu trwałości.

3. Co do zasady sprawozdanie należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów lub w innym zakresie wymaganym przez IZ (tj. informacje, o które może zostać poproszony Beneficjent mogą odnosić się do całego formularza sprawozdania wraz z jego załącznikami lub tylko do konkretnych dokumentów wskazanych przez IZ).

4. Sprawozdanie wraz z załącznikami należy sporządzić w Systemie Elektronicznym e-RPO po indywidualnym wezwaniu pisemnym skierowanym do Beneficjenta. Sprawozdanie może zostać złożone jedynie w wersji elektronicznej poprzez system (pod warunkiem podpisania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub podpisanej wersji papierowej (wydruk utworzonej wersji elektronicznej w systemie). W przypadku konieczności złożenia zaktualizowanej analizy finansowej stanowiącej załącznik do sprawozdania wymagana jest wersja elektroniczna analizy.
IZ zaleca przesyłanie sprawozdania wraz z właściwymi załącznikami wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez system e-RPO, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku braku funkcjonalności systemu elektronicznego e-RPO IZ zamieszcza na stronie internetowej www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo komunikat zawierający informację o sposobie składania Sprawozdania.

5. Dokumenty stanowiące załączniki do sprawozdania, wymagane w zależności od charakteru projektu (o których mowa w sprawozdaniu):

 • ankieta do oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (zgodnie z załącznikiem nr 1a do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów)
 • zaktualizowana analiza finansowa;
 • kopia deklaracji VAT za styczeń lub za I kwartał roku, w którym jest składane sprawozdanie;
 • kopia indywidualnej interpretacji Izby Skarbowej w zakresie kwalifikowalności podatku VAT;
 • oświadczenie, w którym Beneficjent zobowiąże się do niezwłocznego poinformowania IZ o zmianie swojej sytuacji czy stanu prawnego, które to zmiany miałyby wpływ na treść przedstawionej Interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających realizację wskaźników rezultatu;
 • wyciąg z wyników kontroli przeprowadzonych przez inne instytucje w zakresie projektu;
 • ankieta NFZ (dotyczy jedynie ZOZ realizujących projekty w ramach działania 5.2, 6.3.a; a także 1.2 w sytuacji zakupu sprzętu medycznego, zgodnie z załącznikiem nr 1b do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli
  i monitorowania projektów);
 • Ankieta dotycząca wykorzystania infrastruktury powstałej w ramach projektów realizowanych przez Uczelnie Wyższe w ramach Działania 1.1.A oraz 5.1 (dotyczy jedynie Uczelni Wyższych realizujących projekty w zakresie budowy/modernizacji infrastruktury dydaktycznej/badawczej oraz zakupionego wyposażenia/sprzętu
  w ww. zakresie, zgodnie z załącznikiem nr 1c do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów);
 • Ankieta dotycząca Stref Aktywności Gospodarczej (dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, zgodnie z załącznikiem nr 1d do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów);
 • Aktualne zdjęcie tablic/tablicy promocyjnej, informującej o udziale UE we współfinansowaniu projektu;
 • Oświadczenie w zakresie przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1e do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów;
 • Dokument potwierdzający fakt posiadania procedur zapewniających przechowywanie dokumentacji projektowej, zgodnie z wytycznymi IZ;
 • inne.

6. Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie IZ w Krakowie, z wyjątkiem sprawozdań składach w systemie w wersji elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. IZ dokonuje weryfikacji złożonych sprawozdań. W przypadku wystąpienia błędów/niejasności w przedłożonym sprawozdaniu IZ wzywa Beneficjenta do złożenia poprawionego sprawozdania oraz do uzupełnień lub dodatkowych wyjaśnień w terminie wskazanym przez IZ.

8. Informacje zawarte w sprawozdaniu lub innych dokumentach stanowią podstawę do przeprowadzenia monitoringu i kontroli w okresie trwałości projektu, o której mowa poniżej.

Instrukcja obsługi e-RPO

Numer kontaktowy: Zespół ds. Systemu i Procedur, Departament Funduszy Europejskich UMWM, +48 12 29 90 749

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie kontroli i monitorowania projektów