Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Działania w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna 

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań oraz typy beneficjentów, którzy mogą je realizować, można znaleźć w "Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013" - przejdź do dokumentu 
 

Działanie 6.1 Rozwój miast

Wzmocnienie miast jako potencjalnych biegunów wzrostu oraz poprawa warunków życia w miastach lub ich dzielnicach, która spowoduje, że staną się one atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, a także podejmowania działalności gospodarczej.

Przykładowe rodzaje projektów:

Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

 1. Modernizacje, renowacje budynków poprawiające ich estetykę zewnętrzną:
  - obiekty użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków administracji publicznej;
  - obiekty należące do beneficjenta, służące prowadzeniu działalności gospodarczej.
 2. Modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, zewnętrzne/wewnętrzne klatki schodowe i korytarze, windy).
 3. Modernizacje, renowacje i/lub adaptacje budynków na cele utworzenia mieszkań socjalnych.
 4. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury społecznej (z wyłączeniem opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej), w szczególności:
  - szkół i przedszkoli;
  - obiektów sportowych i rekreacyjnych (np. boisk sportowych, kortów tenisowych, ścieżek zdrowia, placów zabaw);
  - obiektów infrastruktury kulturalnej o znaczeniu lokalnym (wartość całkowita kwoty wydatków kwalifikowanych inwestycji w obiekt infrastruktury kulturalnej nie może przekroczyć 1 000 000 zł – inwestycje w kwocie równej i wyższej od 1 000 000  zł – Działanie 3.3);
  - obiektów wielofunkcyjnych, w których łączone są różne funkcje z zakresu infrastruktury społecznej.
 5. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich na cele publiczne i/lub gospodarcze, w tym w szczególności:
  - porządkowanie przestrzeni publicznych, takich jak: place miejskie, skwery, parki;
  - uzupełnianie pierzei ulic i rynków;
  - zabudowa zdegradowanych przestrzeni (o charakterze środowiskowym bądź przemysłowym);
  - projekty związane z wyburzeniem obiektów zdegradowanych (których remont jest nieopłacalny) i zagospodarowaniem powstałej przestrzeni.
 6. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych - wyłącznie w ramach typów projektów 1 – 5.
 7. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wyłącznie w ramach typów projektów 1 – 5. 

Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu

 1. Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych (w tym: sal gimnastycznych przy szkołach oraz hal sportowych).
 2. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej służącej poprawie dostępu do obiektów infrastruktury społecznej, wyłącznie w ramach typu projektu 1.  

 

Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich

 

Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich poprzez ich zrównoważony rozwój.

Przykładowe rodzaje projektów:

Schemat A: Odnowa centrów wsi

 1. Odnowa centrów wsi, w tym m.in.:
  - zagospodarowanie przestrzeni w celu uporządkowania przestrzeni publicznej;
  - modernizacje, renowacje powierzchni i przestrzeni na obszarach wiejskich poprawiające ich estetykę zewnętrzną (obiekty użyteczności publicznej), z wyłączeniem budynków administracji publicznej;
  - porządkowanie własności publicznej (scalanie powierzchni) dla bardziej efektywnego wykorzystania powierzchni;
  - zagospodarowanie pustych przestrzeni na cele publiczne i/lub gospodarcze, w tym: zabudowa pustych przestrzeni , projekty związane z wyburzeniem obiektów zdegradowanych (których remont jest nieopłacalny) i zagospodarowaniem powstałej przestrzeni;
 2. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych) na obszarze objętym odnową centrum wsi, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów do podstawowych usług komunalnych -wyłącznie w ramach 1 rodzaju projektów.
 3. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - wyłącznie w ramach 1  rodzaju projektów.

 

Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa

 1. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury społecznej (z wyłączeniem opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej) w szczególności:
  - szkół i przedszkoli wraz z salami gimnastycznymi,
  - obiektów sportowych i rekreacyjnych (np. hal sportowych, boisk sportowych, kortów tenisowych, ścieżek zdrowia, placów zabaw),
  - obiektów infrastruktury kulturalnej o znaczeniu lokalnym (wartość całkowita kwoty wydatków kwalifikowanych inwestycji w obiekt infrastruktury kulturalnej nie może przekroczyć 1 000 000 zł – inwestycje w kwocie równej i wyższej od 1 000 000 zł– Działanie 3.3),
  - obiektów wielofunkcyjnych, w których łączone są różne funkcje z zakresu infrastruktury społecznej.
 2. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej służąca poprawie dostępu do obiektów infrastruktury społecznej, wyłącznie w ramach ww. typów projektów.

Schemat C: Likwidacja skutków klęsk żywiołowych

W ramach schematu realizowane będą projekty polegające na likwidacji skutków działania żywiołów, m.in poprzez specjalny instrument odbudowy, który zakłada:

 1. Budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację obiektów infrastruktury społecznej, w tym edukacyjnej i sportowej.
 2. Budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację dróg gminnych, powiatowych lub wojewódzkich.

 

Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego

 

Polepszenie oraz zabezpieczenie dostępu mieszkańców województwa do usług z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz wsparcie działania służb ratowniczych w regionie.

Przykładowe rodzaje projektów:

Schemat A: Ochrona zdrowia

•        Wsparcie wysokospecjalistycznych jednostek ochrony zdrowia (wojewódzkie szpitale specjalistyczne położone poza terenem Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego), jednostek lecznictwa szpitalnego (szpitale powiatowe położone  poza terenem Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego:
Wsparciu podlegać będzie m.in.:
- przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa;
- przebudowa, rozbudowa i wyposażenie sal operacyjnych;
- dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami;
- zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego niezbędnego do implementacji nowoczesnych technologii medycznych do sektora ochrony zdrowia;
- zakup nowych specjalistycznych urządzeń medycznych oraz sprzętu do diagnostyki i terapii, w szczególności chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych.

•        lecznictwo uzdrowiskowe i przyrodolecznictwo (szpitale uzdrowiskowe i sanatoria uzdrowiskowe):
- przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.
- przebudowa, rozbudowa i wyposażenie sal zabiegowych i innych części służących świadczeniu usług zdrowotnych;
- zakup sprzętu i unowocześnienie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

Schemat B: Opieka społeczna

Dofinansowane będą przedsięwzięcia niekomercyjne, realizowane przez jednostki publiczne, a także organizacje pozarządowe i kościoły. Wsparte zostaną inwestycje w obiekty podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz jednostek świadczących opiekę hospicyjną.

Wsparciu podlegać będzie:

 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów świadczących usługi opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów, w celu przystosowania ich do działalności w zakresie opieki społecznej, w tym opieki nad osobami niepełnosprawnymi i osobami ze szczególnymi potrzebami;
 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów dla potrzeb świadczenia usług opieki hospicyjnej.

Schemat C: Służby ratunkowe

Współfinansowaniu podlegać będą inwestycje realizowane przez służby ratunkowe dbające o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, działające na terenie regionu, tj. Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Inwestycje dotyczyć będą zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego funkcjonowania jednostek i podnoszącego jakość realizowanych przez nie działań oraz budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służb ratunkowych. 

 

Działanie 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3

 

Celem działania jest poprawa dostępu do infrastruktury opieki nad dziećmi  do lat 3 dla mieszkańców województwa małopolskiego oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez wspieranie inwestycji przedsiębiorstw w tej dziedzinie.

Przykładowe rodzaje projektów:

 1. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 i/lub zakup wyposażenia ww. obiektów