Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Działania w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań oraz typy beneficjentów, którzy mogą je realizować, można znaleźć w "Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013" - przejdź do dokumentu

 

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej

 

Celem działania jest sprawny system transportowy w zakresie infrastruktury drogowej.

Przykładowe rodzaje projektów:

Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym

 1. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa dróg o znaczeniu regionalnym, węzłów, skrzyżowań wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, znajdujących się w ciągach tych dróg.
 2. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, znajdujących się w ciągach dróg o znaczeniu regionalnym.
 3. Infrastruktura towarzysząca wyłącznie w połączeniu z pkt 1. lub 2., w tym:
  - budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja dróg lub nawierzchni dróg oraz wyposażenie obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe,
  - budowa, przebudowa, modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń,
  - budowa lub modernizacja osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych,
  - budowa lub modernizacja chodników,
  - budowa lub modernizacja przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,
  - budowa lub modernizacja ciągów pieszych, ścieżek rowerowych,
  - budowa lub modernizacja miejsc wypoczynku dla kierowców, w tym zakup wyposażenia dotyczącego wkomponowania ww. rodzajów projektów w krajobraz,
  - budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych),
  - budowa kanalizacji teletechnicznej,
 4. Nowoczesne techniki zarządzania ruchem drogowym, wyłącznie w połączeniu z pkt 1. lub 2.

Schemat B: Drogi w miastach na prawach powiatu

 1. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa dróg leżących w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem ulic leżących w ciągach dróg krajowych), węzłów, skrzyżowań wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową,  znajdujących się w ciągach tych dróg.
 2. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast na prawach powiatu, w tym ich połączeń z sieciami dróg, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, z wyłączeniem ww. leżących w ciągach dróg krajowych.
 3. Infrastruktura towarzysząca wyłącznie w połączeniu z  pkt 1. lub  2., w tym:
  - budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja dróg lub nawierzchni dróg oraz wyposażenie obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe,
  - budowa, przebudowa, modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń,
  - budowa lub modernizacja osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych,
  - budowa lub modernizacja chodników,
  - budowa lub modernizacja przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów,
  - budowa lub modernizacja ciągów pieszych, ścieżek rowerowych,
  - budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych),
  - budowa kanalizacji teletechnicznej,
 4. Nowoczesne techniki zarządzania ruchem drogowym, wyłącznie w połączeniu z pkt 1. lub 2.

Schemat C: Drogi powiatowe

 1. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa dróg powiatowych, węzłów, skrzyżowań wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, leżących w ciągach dróg powiatowych.
 2. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa obiektów mostowych, wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, znajdujących się w ciągach dróg powiatowych.
 3. Infrastruktura towarzysząca w połączeniu z  pkt 1. lub 2., w tym:
  - budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja dróg lub nawierzchni dróg oraz wyposażenie obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe,
  - budowa, przebudowa, modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń,
  - budowa lub modernizacja osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów akustycznych,
  - budowa lub modernizacja chodników,
  - budowa lub modernizacja przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt,
  - budowa lub modernizacja ciągów pieszych, ścieżek rowerowych,
  - budowa lub modernizacja miejsc wypoczynku dla kierowców,  w tym zakup wyposażenia dotyczącego wkomponowania ww. rodzajów projektów w krajobraz,
  - budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych),
  - budowa kanalizacji teletechnicznej.

 

Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu

 

Celem działania jest poprawa i wzmocnienie na obszarze województwa, systemów transportu publicznego, przyczyniających się do zwiększenia jego atrakcyjności gospodarczej, w tym: miejskich systemów transportu publicznego i systemu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz regionalnej sieci kolejowej.

Przykładowe rodzaje projektów:

Schemat A: Transport miejski

 1. Zakup nowego taboru autobusowego – wyłącznie autobusy o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń.
 2. Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz organizacja stacji przesiadkowych dla wykorzystania różnych środków transportu publicznego, jedynie w połączeniu z typem projektu wymienionym w pkt. 1.
 3. Organizacja ruchu ułatwiająca sprawne poruszanie się pojazdów transportu publicznego, jedynie w połączeniu z typem projektu wymienionym w pkt 1.
 4. Budowa inteligentnych systemów zarządzania komunikacją publiczną, jedynie w połączeniu z typem projektu wymienionym w pkt 1., w tym:
  - tworzenie systemów oraz działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej i mających na celu między innymi poprawę jakości obsługi podróżnych, monitoring bezpieczeństwa, w tym m.in. zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki, służących komunikacji publicznej np.: systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla podróżnych (w tym on-line), monitoring bezpieczeństwa, koordynacja rozkładów,
  - zakup oraz montaż systemów elektronicznych automatycznej sprzedaży i identyfikacji biletów, informacji dla pasażerów przy wykorzystaniu różnych form komunikacji publicznej.
 5. Projekty integrujące transport publiczny z transportem prywatnym umożliwiające sprawne poruszanie się, jedynie w połączeniu z typem projektu wymienionym w pkt 1, polegające m.in. na:
  - budowie i organizacji wspólnych węzłów przesiadkowych,
  - budowie wspólnych systemów opłat za przewozy,
  - organizacji i koordynacji rozkładów jazdy,
  - budowie i organizacji systemów parkingów „Park & Ride” zwłaszcza przy krańcowych przystankach komunikacji miejskiej w celu ograniczenia natężenia ruchu lub likwidacji części miejsc postojowych (np. na chodnikach) w centrum miasta.

Schemat B: Tabor kolejowy

Zakup taboru kolejowego służącego pasażerskim przewozom regionalnym, także na obszarze KOM.

Schemat C: Regionalna sieć kolejowa

 1. Modernizacja regionalnej sieci kolejowej – modernizacja torów kolejowych, rozumiana jako: modernizacja nawierzchni kolejowej, podtorza oraz budowli inżynieryjnych i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego w ciągu modernizowanego odcinka linii kolejowej.
 2. Projekty integrujące transport kolejowy z transportem zbiorowym lub prywatnym, polegające m.in. na:
  - budowie i organizacji wspólnych węzłów przesiadkowych,
  - budowie i organizacji węzłów przesiadkowych w ramach systemów parkingów „Park & Ride”, w celu tworzenia węzłów komunikacyjnych integrujących różne rodzaje transportu, położonych zwłaszcza w pobliżu stacji kolejowych,
  - budowie wspólnych systemów opłat za przewozy,
  - organizacji i koordynacji rozkładów jazdy.

 

 

Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej

 

Cel działania stanowi podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw/inwestycji.

Przykładowe rodzaje projektów:

Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha

 1. Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych na nową strefę aktywności gospodarczej (w szczególności zlokalizowana na terenie strefy infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi wewnętrzne. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na doprowadzenie do granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę/ przebudowę/ modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych projektu. Natomiast wydatki poniesione na nabycie nieruchomości gruntowej (tereny przeznaczone na nową strefę aktywności gospodarczej) kwalifikowane są do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
 2. Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej w infrastrukturę niezbędną aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy, w szczególności zlokalizowana na terenie strefy infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi wewnętrzne. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na doprowadzenie do granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę/przebudowę/modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych projektu. Natomiast wydatki poniesione na nabycie nieruchomości gruntowej (tereny przeznaczone na poszerzenie istniejącej strefy aktywności gospodarczej) kwalifikowane są do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
 3. Kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej, polegające w szczególności na uzupełnieniu zlokalizowanej na terenie strefy infrastruktury: wodno-kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (elektrycznej), drogi wewnętrzne. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na doprowadzenie do granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę/ przebudowę/ modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych projektu.
 4. Inwestycje w budowę nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków na cele tworzonego inkubatora przedsiębiorczości, wyłącznie na obszarze strefy aktywności gospodarczej, jako element projektów wskazanych w pkt. od 1 do 3.

Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha

 1. Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych na nową strefę aktywności gospodarczej (w szczególności zlokalizowana na terenie strefy infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi wewnętrzne. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na doprowadzenie do granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę/ przebudowę/ modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych projektu. Natomiast wydatki poniesione na nabycie nieruchomości gruntowej (tereny przeznaczone na nową strefę aktywności gospodarczej) kwalifikowane są do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
 2. Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej w infrastrukturę niezbędną aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy w szczególności zlokalizowana na terenie strefy infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi wewnętrzne. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na doprowadzenie do granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę/ przebudowę/ modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych projektu. Natomiast wydatki poniesione na nabycie nieruchomości gruntowej (tereny przeznaczone na poszerzenie istniejącej strefy aktywności gospodarczej) kwalifikowane są do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
 3. Kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej, polegające w szczególności na uzupełnieniu zlokalizowanej na terenie strefy infrastruktury: wodno-kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (elektrycznej), drogi wewnętrzne. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na doprowadzenie do granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę/ przebudowę/ modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych projektu.
 4. Inwestycje w budowę nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków na cele tworzonego inkubatora przedsiębiorczości, wyłącznie na obszarze strefy aktywności gospodarczej, jako element projektów wskazanych w pkt. od 1 do 3.