Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Dokumentacja - Projekty Likwidujące Skutki Klęsk Żywiołowych 

 

20-11-2014 Zmiana regulaminu oceny projektów Likwidujących Skutki Klęsk Żywiołowych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych

18 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zmiany „Regulaminu oceny projektów Likwidujących Skutki Klęsk Żywiołowych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”.

Do najistotniejszych zmian w ww. regulaminie należy zaliczyć:

  1. Graniczny termin zakończenia rzeczowej realizacji projektów został wydłużony z dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r.
  2. Skrócenie terminu na dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dofinansowania projektu w ramach MRPO, takich jak pozwolenie na budowę oraz dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko z 6 miesięcy do 30 dni. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zapewnienia terminowego wydatkowania środków w ramach programu, co jest warunkowane m.in wysokim stopniem przygotowania do realizacji projektów kierowanych do wsparcia w końcowej fazie wdrażania programu.
  3. Zaostrzenie wymogów w zakresie dokumentowania oceny oddziaływania na środowisko projektu. Aktualnie, również w przypadku projektów podzielnych na etapy, warunkiem kontraktacji projektu jest dostarczenie dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla całego zakresu rzeczowego projektu
  4. Poszerzenie i doprecyzowanie zapisów dot. finansowego wkładu własnego oraz dokumentów potwierdzających ten wkład. Dotychczas projekty likwidujące skutki powodzi były finansowane w 100 %, tj. 85% EFRR oraz 15% budżet państwa na mocy uchwały Rady Ministrów nr 85 z dnia 27 maja 2011 r, z późn. zm. Aktualnie, ze względu na brak środków z budżetu państwa, projekty finansowane są z wyłącznie ze środków EFRR, co rodzi konieczność obligatoryjnego wniesienia wkładu własnego.

Pozostałe modyfikacje są konsekwencją ww. zamian lub też mają charakter porządkowy i redakcyjny.

Uchwała ZWM 1304/14
Regulamin (tekst jednolity)
Instrukcja wypełniania wniosku

12-07-2013 Zmiana regulaminu oceny projektów Likwidujących Skutki Klęsk Żywiołowych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych
W dniu 27 czerwca 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 850/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 762/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu oceny projektów Likwidujących Skutki Klęsk Żywiołowych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Uchwała Nr 850/13  - pobierz  
Regulamin (tekst jednolity) - pobierz 1-07-2011 Przyjęcie nowego regulaminu oceny projektów Likwidujących Skutki Klęsk Żywiołowych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych

W dniu 30 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu oceny projektów Likwidujących Skutki Klęsk żywiołowych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”.

Regulamin ten dotyczy tylko i wyłącznie projektów Likwidujących Skutki Klęsk Żywiołowych wymienionych w załączniku nr 5 do Uszczegółowienia MRPO na lata 2007-2013. Składane projekty winny być zgodne z zapisami MRPO oraz UMRPO w obrębie Osi Priorytetowej 6 Spójność wewnątrzregionalna, Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja Skutków Klęsk Żywiołowych.

Uchwała - pobierz
Regulamin - pobierz
Wniosek aplikacyjny - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych - Działanie 6.2 C Likwidacja skutków klęsk Żywiołowych - pobierz
Załącznik do Wytycznych(załącznik nr 4 do regulaminu konkursu) - pobierz