Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Wersja archiwalna wytycznych 

 

Wytyczne IZ MRPO dotyczące zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków (obowiązujące od 13.06.2013 r.) - pobierz

Instytucja Zarządzająca MRPO informuje, że w dniu 13 czerwca 2013 r. ZWM przyjął uchwałę nr 735/13 w sprawie przyjęcia Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków.

Dokument uzupełniono o zapisy dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków realizowanych w ramach działania 9.3 MRPO (zasady zostały opisane w załączniku do w/w wytycznych nr 8.3 Wytyczne IZ dotyczące zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.3 MRPO)oraz o dodatkowe załączniki: 8.1.15a Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków z zaliczki pochodzącej ze środków europejskich w formie dotacji celowej oraz 8.1.16a Sprawozdanie z wydatkowania zaliczki pochodzącej ze środków europejskich w formie dotacji celowej. Zmianie uległa treść dotychczasowych załączników do wniosku o płatność: 8.1.2 Tabela rozliczenia kwoty projektu dla wniosków o płatność pośrednią, 8.1.3 Tabela rozliczenia kwoty projektu dla wniosków o płatność końcową oraz 8.1.8 Wykaz wydatków kwalifikowalnych poniesionych ze środków zaliczki.

Procedura składania wniosków w oparciu o zmienione Wytyczne dotyczy wniosków o płatność składanych po 13 czerwca 2013. Wnioski przygotowane w oparciu o zasady obowiązujące przed dniem 13 czerwca 2013 będą przyjmowane przez IZ MRPO do dnia 28 czerwca 2013. Korekty dotychczas złożonych przez Beneficjentów/Realizatorów Projektów wniosków o płatność należy składać na zasadach obowiązujących na dzień złożenia pierwszej wersji wniosku o płatność.

Wnioski o płatność składane do IZ MRPO winny być generowane w RSI i przedkładane tradycyjnie w wersji papierowej oraz dodatkowo przesyłane za pośrednictwem RSI. W przypadku pojawienia się problemów przy generowaniu wniosków o płatność w RSI, należy kontaktować się z administratorem Regionalnego Systemu Informatycznego - Panem Grzegorzem Sztabą (12 29 90 749).

Załącznik 8.1
Formularze dokumentów, wzory oświadczeń, wzory opisów dokumentów (13.06.2013) - pobierz

Załącznik 8.2
Instrukcje wypełniania formularzy (13.06.2013) - pobierz

Załącznik 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.3 (13.06.2013) - pobierz

Wzór
wniosku o płatność - KOLOROWE LOGOTYPY (19.10.2010) - pobierz 

Wzór
tabeli rozliczenia kwoty projektu dla wniosków o płatność pośrednią (13.06.2013) - pobierz 

Wzór
tabeli rozliczenia kwoty projektu dla wniosków o płatność końcową (13.06.2013) - pobierz

Wzór
oświadczenia o braku podwójnego finansowania (14.02.2013) - pobierz

Wzór
oświadczenia o dokumentach księgowych korygujących (19.10.2010) - pobierz 

Wzór
Oświadczenia beneficjenta dotyczące wydatków kwalifikowalnych o wartości niższej niż 10 000 PLN (14.02.2013) - pobierz

Wzór
oświadczenia o braku sfinansowania ze środków zaliczki wydatków przedstawionych do refundacji (14.02.2013) -  pobierz 

Wzór
wykazu wydatków kwalifikowalnych poniesionych ze środków zaliczki (13.06.2013) - pobierz

Wzór
miesięcznej karty czasu pracy (14.02.2013) - pobierz

Wzór
oświadczenia o nie zaleganiu z zapłatą zaliczki na podatek dochodowy(27.01.2010)  -  pobierz

Wzór oświadczenia dot. odzyskania/nieodzyskania kary umownej, wynikającej z zapisów umowy zawartej z wykonawcą/dostawcą (14.02.2013) - pobierz

Wzór opisu faktury krajowej/równoważnego dokumentu księgowego (19.10.2010) - pobierz

Wzór opisu faktury wyrażonej w języku obcym i/lub w walucie obcej (19.10.2010) - pobierz

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków z zaliczki pochodzącej z budżetu państwa (19.10.2010) - pobierz

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków z zaliczki pochodzącej ze środków europejskich w formie dotacji celowej (13.06.2013) - pobierz

Sprawozdanie z wydatkowania zaliczki pochodzącej z budżetu państwa (BP) (19.10.2010) - pobierz

Sprawozdanie z wydatkowania zaliczki pochodzącej ze środków Europejskich w formie dotacji celowej (13.06.2013) - pobierz