Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Działanie 2.1 Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP" - średnie przedsiębiorstwa

Data trwania od:16-03-2015


Data trwania do:15-04-2015

Nabór ciągły:

Uwaga:Instytucja ogłaszająca konkurs - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

 • ogłoszenie o naborze
  • Ogłoszenie:
   Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy", ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP".

   Tryb konkursu :

   Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją.

    

   Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

   Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regulaminem konkursu, dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne  poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

   W projekcie inwestycyjnym w ramach niniejszego konkursu do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych wraz z instalacją.

    

   Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

   Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego konkursu są średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu.

    

   Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:

   Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 8 580 020,87 PLN.

    

   Poziom dofinansowania projektów:

   Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw wynosi 30%. Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych (do 35%) dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75% średniej dla województwa małopolskiego tj. na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego.

    

   Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:
   • minimalna kwota wsparcia wynosi 200 000 PLN
   • maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 000 000 PLN

   Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

    

   Kryteria wyboru projektu:

   Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu Kryteria Wyboru Projektów Komitetu Monitorującego MRPO dla Działania 2.1 Schemat A – średnie przedsiębiorstwa. Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie internetowej  MCP – www.mcp.malopolska.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

   Miejsce składania wniosków:

   Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu:

   Wnioski o dofinansowanie należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej – Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), dostępnej na stronie internetowej MCP – www.mcp.malopolska.pl zgodnie z dostępną poniżej, jako plik do pobrania Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników dla Działania 2.1 Schemat A w ramach MRPO.

   Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

   Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

   (Referat ds. Wyboru)

   ul. Jasnogórska 11 (II piętro)

   31-358 Kraków

   w terminie od 16 marca 2015 r. do 15 kwietnia 2015 r.
   w dni robocze w godzinach 8.00 -16.00


   Termin rozstrzygnięcia konkursu:

   Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu tj. dokonania wyboru projektów, przy założeniu dochowania wszystkich terminów dotyczących poszczególnych etapów oceny wniosków, ustala się na lipiec 2015 r.

    

   Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy:

   Procedura odwoławcza przebiegać będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 stanowiącymi załącznik nr 1 do Uchwały nr 1208/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2009 r. z późń. zm. Procedura odwoławcza opisana została również w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej jako plik do pobrania.

   Więcej informacji:
   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (12) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną – e-mail: info@mcp.malopolska.pl


   Zwracamy uwagę na zmiany zasad dotyczących warunków przyznawania Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014) oraz pomocy de minimis (Rozporządzenie Komisji UE nr 1407/2013).

   Informacja dotycząca ogłoszenia konkursu dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO 2007-2013 - przeczytaj!
 • dokumentacja konkursowa
  • Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzory załączników, wzór umowy o dofinansowanie projektu oraz instrukcja wypełniania wniosku oraz załączników dostępne są na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości www.mcp.malopolska.pl w zakładce "Nabory wniosków", "Konkursy".


   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 • wyniki konkursu