Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Data trwania od:22-02-2013


Data trwania do:16-04-2013

Nabór ciągły:

Uwaga:W dniu 26 lutego 2013 r. przedłużono nabór wniosków o dofinansowanie projektów. 21 marca 2013r. - zmiana instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

 • ogłoszenie o naborze
  • Ogłoszenie:

   ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

   jako Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013

   ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

   w ramach

   Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

   Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosku o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją projektów.

   Na podstawie Ramowego Planu Realizacji Działania wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie Działania 7.2 – wynosi 10 074 461,36 PLN*

   Zgodnie z dokumentem pn. „Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” z dnia 27 listopada 2007 roku, z późniejszymi zmianami (dokument dostępny na stronie http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo) w ramach Działania 7.2 realizowane będą projekty na obszarach wiejskich, miejsko wiejskich oraz miejskich dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii - rozwoju infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, w tym:

   • budowa oraz modernizacja małych elektrowni wodnych,

   • wykorzystanie energii geotermalnej na potrzeby ciepłownictwa,

   • pozyskanie energii słonecznej zwłaszcza dla budynków użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia, itp.),

   • budowa elektrowni wiatrowych,

   • budowa i montaż instalacji i urządzeń do wykorzystania biomasy,

   • budowa instalacji odzyskującej biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków.

    

   Wyłącznie w przypadku realizacji projektów wymienionych powyżej możliwe jest również wykonanie zadań związanych z:
   a) przekształceniem istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska np. wymiana urządzeń ciepłowniczych;
   b) modernizacji źródeł ciepła w celu poprawy sprawności energetycznej,
   c) podnoszenie sprawności wytwarzania energii,
   d) działania na rzecz racjonalnego i oszczędnego zużycia energii poprzez zmniejszenie strat energii w tym termomodernizacja;
   o ile zadania wymienione powyżej w lit. a) – d) są funkcjonalnie powiązane z inwestycjami w odnawialne źródła energii tzn. dotyczyć tego samego obiektu/ budynku lub funkcjonować w ramach wspólnego systemu/ instalacji (np. instalacji grzewczej).

   Przedsięwzięcia termomodernizacyjne w ramach Działania 7.2 mogą być realizowane wyłącznie, gdy będą stanowiły element szerszego projektu.

   Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są:

   1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

   2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

   3. Administracja rządowa,

   4. Parki narodowe i krajobrazowe,

   5. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,

   6. Jednostki naukowe,

   7. Szkoły wyższe,

   8. Organizacje pozarządowe,

   9. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

   10. Przedsiębiorcy.

   Minimalna kwota wsparcia dla projektu w ramach Działania wynosi 200 000 PLN

   Maksymalna kwota wsparcia projektu 5 000 000 PLN

   Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

   Poziom dofinansowania projektów w przypadku projektów objętych pomocą publiczną określony jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, jednocześnie w przypadku przedsiębiorstw maksymalne dofinansowanie wyniesie 50 % dla dużych, 60 % dla średnich, 70 % dla małych i mikro-przedsiębiorstw.

   Miejsce składania wniosków:

   Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek o dofinansowanie korzystając z Regionalnego Systemu Informatycznego, a następnie pełną dokumentację wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej, dostarczyć w terminie od dnia otwarcia do dnia zamknięcia naboru włącznie na adres:

   Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
   Departament Funduszy Europejskich
   ul. Wielicka 72 B /wejście od ul. Dworcowej/, 30-552 Kraków
   w terminie od 22 lutego 2013 r. (dzień otwarcia naboru) do 16 kwietnia 2013 r. (dzień zamknięcia naboru) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.

   Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 lipca 2013 r.

   Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową dostępną na stronie internetowej www.fundusze.malopolska.pl/mrpo

    

   Więcej informacji:

   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (012) 29 90 772, 29 90 776, 29 90 777, 29 90 778, 29 90 779 oraz drogą elektroniczną email fem@umwm.pl

 • dokumentacja konkursowa
  • 22.10.2014 Zmiana regulaminu konkursu
   21 października 2014 r. Zarząd Województwa przyjął zmianę „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”, którą zwiększono środki przeznaczone na II konkurs w Działaniu 7.2.
    Uchwała Nr 1162/14 ZWM z 21 października 2014 roku
    Regulamin konkursu (tekst jednolity)

   27.05.2014 Zmiana regulaminu konkursu 
   27 maja 2014 r. Zarząd Województwa przyjął zmianę „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”, którą zwiększono środki przeznaczone na konkurs oraz dopuszczono możliwość podpisania umowy o dofinansowanie bez dostarczania prawomocnego pozwolenia na budowę w przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej w oparciu o rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, w oparciu o które pomoc udzielana jest do dnia 30 czerwca 2014 r.
   Uchwała ZWM Nr 567/14
   Regulamin konkursu (tekst jednolity)
   Instrukcja wypełniania wniosku

   8.05.2014 Zmiana regulaminu konkursu
   8 maja 2014 r. Zarząd Województwa przyjął zmianę „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”, w którym zwiększono środki przeznaczone na II konkurs w Działaniu 7.2 o 690 575 EUR.
   Uchwała Nr 488/14
   Regulamin konkursu (tekst jednolity)

   17.04.2014 Zmiana regulaminu konkursu
   17 kwietnia 2014 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 423/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1486/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”.
   Uchwała Nr 423/14 
   Regulamin konkursu (tekst jednolity)  

   24.10.2013 Zmiana regulaminu konkursu
   W dniu 24 października 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1311/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1486/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”.
   Uchwała Nr 1311/13 - pobierz
   Regulamin konkursu (tekst jednolity) - pobierz

   12.07.2013 Zmiana regulaminu konkursu
   W dniu 27 czerwca 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 849/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1486/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013” z późn. zm.
   Uchwała Nr 849/13 - pobierz
   Zmieniony rozdział IV regulaminu konkursu - pobierz
   Regulamin konkursu (tekst jednolity) - pobierz 


   21.03.2013 Zmiana instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja edytowalna) - przejdź

   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - przejdź

   Uchwała Nr 336/13 Zarządu Województwa Małopolskiego - przejdź

   11.03.2013 Informacja dotycząca interpretacji zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – potwierdzenie statusu przedsiębiorstwa energetycznego – pobierz
   ---
   26.02.2013 Zmiana regulaminu konkursu oraz wydłużenie terminu naboru wniosków
   Uchwała ZWM nr 243/13 w sprawie zmiany regulaminu -pobierz 
   Zmieniony regulamin konkursu - pobierz

   Ogłoszenie o wydłużeniu terminu naboru wniosków - pobierz

   ---
   Ogłoszenie o naborze - pobierz

   Uchwała ZWM nr 1486/12 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu - pobierz

   Regulamin konkursu - pobierz 
   Informacja dotycząca zasad funkcjonowania MŚP, o którym mowa w § 6 Regulaminu Konkursu dla Działania 7.2 MRPO:
   W treści § 6 w pkt. 1, 2 oraz 3 powinien znaleźć się zapis: „podmiot spełniający kryteria wymienione w § 5 litera t)”. 

   Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie - pobierz 

   Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz

   Załącznik nr 3 - Wzór protestu - pobierz

   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - pobierz

   Wytyczne do Studium Wykonalności w projektach inwestycyjnych w ramach MRPO - przejdź

 • wyniki konkursu
  • 23-10-2014 Wybór projektów do dofinansowania

   21 października 2014 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1163/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1313/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).

   Zgodnie z przyjętą uchwałą przyznano:

   • dofinansowanie uzupełniające dla projektu nr MRPO.07.02.00-12-157/13, pn.: „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” złożonego przez Gminę Podegrodzie,
   • dofinansowanie dla projektu nr MRPO.07.02.00-12-175/13 pn. „Instalacja solarna dla wspomagania produkcji CWU w klasztorze sióstr niepokalanek w Nowym Sączu przy ul. Poniatowskiego 7, działka nr 88/4 w obr. 70” złożonego przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Nowym Sączu,
   • dofinansowanie dla projektu nr MRPO.07.02.00-12-136/13 pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie Zakliczyn” złożonego przez Gminę Zakliczyn,
   • dofinansowanie dla projektu nr MRPO.07.02.00-12-167/13 pn. „Zielona Energia - instalacje fotowoltaiczne w ZSZ i ZS im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce” złożonego przez Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.,
   • dofinansowanie dla projektu nr MRPO.07.02.00-12-164/13 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez instalację elektrowni fotowoltaicznej” złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Eko-Energia sp. z o.o..

   Dodatkowo wykreślono z listy projektów wybranych projekty:

   • nr MRPO.07.02.00-12-111/13, pn.: „Poprawa sprawności energetycznej poprzez modernizację systemów grzewczych w ZSG w Zagorzynie i budynku pełniącym funkcje kulturalne w Łącku” złożonego przez Gminę Łącko,
   • nr MRPO.07.02.00-12-155/13, pn.: „Ochrona środowiska naturalnego poprzez montaż instalacji solarnej oraz termomodernizację części dachu budynku Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” złożonego przez SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

   Uchwała ZWM Nr 1163/14 z 21 października 2014 r.

   Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

   Podpis
  • 24-09-2014 Wybór projektów do dofinansowania

   18 września 2014 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).

   Zgodnie z przyjętą uchwałą przyznano:

   • dofinansowanie dla projektu nr MRPO.07.02.00-12-108/13, pn.: „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno – kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Ścieków w Miechowie – Charsznicy” złożonego przez Gminę Charsznica,
   • dofinansowanie dla projektu nr MRPO.07.02.00-12-111/13, pn.: „Poprawa sprawności energetycznej poprzez modernizację systemów grzewczych w ZSG w Zagorzynie i budynku pełniącym funkcje kulturalne w Łącku” złożonego przez Gminę Łącko,
   • dofinansowanie dla projektu nr MRPO.07.02.00-12-132/13, pn.: „Wykonanie instalacji solarnej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. Dr S. Jasińskiego w Zakopanem” złożonego przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem,
   • dofinansowanie dla projektu nr MRPO.07.02.00-12-155/13, pn.: „Ochrona środowiska naturalnego poprzez montaż instalacji solarnej oraz termomodernizację części dachu budynku Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” złożonego przez SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
   • częściowe dofinansowanie dla projektu nr MRPO.07.02.00-12-157/13, pn.: „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” złożonego przez Gminę Podegrodzie.

   Dodatkowo wykreślono z listy projektów wybranych projekt nr MRPO.07.02.00-12-174/13 pn.: „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie energii słonecznej - budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Gnojnik” złożony przez ECO-GNOJNIK Sp. z o.o. 

   Uchwała ZWM Nr 1026/14 z 18 września 2014 r. 

   Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

   Lista rezerwowa projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

   Podpis
  • 08-08-2014 Obniżenie dofinansowania dla projektu

   Uchwałą Nr 861/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2014 roku
   obniżono dofinansowanie dla projektu nr MRPO.07.02.00-12-160/13, pn. „Poprawa jakości powietrza w powiecie nowotarskim - budowa farmy fotowoltaicznej w Chyżnem” do wysokości 377 636,23 zł.

   Uchwała 861/14 ZWM z 4 sierpnia 2014 r.

   Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach MRPO na lata 2007 – 2013

   Podpis
  • 30-06-2014 Wybór do dofinansowania projektów

   24 czerwca 2014 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dofinansowanie dla projektów w ramach  Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
    
   Dofinansowanie uzyskał projekt nr MRPO.07.02.00-12-146/13, pn.: „Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez wykorzystanie energii słonecznej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozłowie”, złożonego przez Gminę Kozłów, a częściowe dofinansowanie projekt nr MRPO.07.02.00-12-149/13, pn.: „Instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,95 MW w miejscowości Krasne Potockie”, złożonego przez Kopalnię Surowców Skalnych-Klęczany Spółka z o. o. 

   Uchwała ZWM Nr 710/14 

   Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

   Lista rezerwowa projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

   Podpis
  • 29-05-2014 Wybór projektów do dofinansowania

   27 maja 2014 roku Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał projektów do dofinansowania w ramach Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).

   Dofinansowanie zostało przyznane dla projektów:

   • nr MRPO.07.02.00-12-168/13, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Pisarzowa, Gmina Limanowa – Etap 1”złożonego przez KPPM Doradztwo sp. z o.o.,
   • nr MRPO.07.02.00-12-125/13, pn. „Ograniczenie zużycia energii w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, złożonego przez BONI FRATRES CRACOVIENSIS Sp. z o.o.,
   • nr MRPO.07.02.00-12-141/13, pn. „Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Tenczyn”, złożonego przez Gminę Lubień.

   Uchwała ZWM Nr 568/14

   Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii MRPO

   Lista rezerwowa projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii MRPO

   Podpis
  • 12-05-2014 Wybór projektów do dofinansowania

   8 maja 2014 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dofinansowanie dla projektów w ramach Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO):

   •  nr MRPO.07.02.00-12-174/13, pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie energii słonecznej - budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Gnojnik”, złożonego przez ECO-GNOJNIK Sp. z o.o. w kwocie 2 423 500,00 zł,
   • nr MRPO.07.02.00-12-159/13, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Wiśniowa”, złożonego przez Justa Bis S.C. FHU w kwocie 489 600,00 zł,
   • nr MRPO.07.02.00-12-107/13, pn. „Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Lichwin, Pleśna, Rzuchowa i Szczepanowice”, złożonego przez Gminę Pleśna w kwocie 587 872,55 zł,
   • nr MRPO.07.02.00-12-105/13, pn. „Instalacja kolektorów słonecznych w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej”, złożonego przez Gminę Bobowa w kwocie 201 918,21 zł,
   • nr MRPO.07.02.00-12-129/13, pn. „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz lamp hybrydowych”, złożonego przez Gminę Łapanów w kwocie 432 068,43 zł.

   Uchwała ZWM Nr 489/14 z 8 maja 2014 r.

   Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii MRPO

   Lista rezerwowa projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii MRPO

   Podpis
  • 22-04-2014 Wybór do dofinansowania projektów

   17 kwietnia 2014 roku Zarząd Województwa Małopolskiego zmienił Uchwałę Nr 1313/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).

   Zgodnie z przyjętą uchwałą przyznano:
   • uzupełniające dofinansowanie dla projektu nr MRPO.07.02.00-12-165/13, pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Racławice”, złożony przez Gminę Racławice, w kwocie 941 512,71 zł (941 512,71 z EFRR i 0,00 z BP),
   • dofinansowanie dla projektu nr MRPO.07.02.00-12-119/13, pn.: „Wzrost konkurencyjności Spółki M.B. Energy oraz poprawa jakości powietrza w gminie Koszyce poprzez modernizację Małej Elektrowni Wodnej w Piotrowicach”, złożony przez M.B. Energy sp. z o.o., w kwocie 256 812,37 zł (218 290,51 zł z EFRR i 38 521,86 zł z BP),
   • dofinansowanie dla projektu nr MRPO.07.02.00-12-138/13, pn.: „Inwestycje w zakresie ochrony powietrza w firmie Kanita”, złożony przez Wiesław Mucha Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Mebli Tapicerowanych "KANITA" EKSPORT-IMPORT, w kwocie 894 368,45 zł (760 213,18 zł z EFRR i 134 155,27 z BP),
   • dofinansowanie dla projektu nr MRPO.07.02.00-12-145/13, pn.: „Wytwarzanie energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej na terenie TYMBARK – MWS w Tymbarku”, złożony przez TYMBARK-MWS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, w kwocie 2 965 000,00 zł (2 520 250,00 z EFRR i 444 750,00 z BP),
   • dofinansowanie dla projektu nr MRPO.07.02.00-12-160/13, pn.: „Poprawa jakości powietrza w powiecie nowotarskim - budowa farmy fotowoltaicznej w Chyżnem”, złożony przez PPUH ChyżBet Jan Łyś, w kwocie 673 200,00 zł (572 220,00  z EFRR i 100 980,00 z BP).


   Podpis
  • 14-02-2014 Wybór projektu do dofinansowania

   11 lutego 2014 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 133/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1313/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z 24 października 2013 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).

   Zgodnie z przyjętą uchwałą przyznano częściowe dofinansowanie dla projektu znajdującego się na 1 miejscu listy rezerwowej nr MRPO.07.02.00-12-165/13, pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Racławice”, złożonego przez Gminę Racławice, w kwocie 1 701 181,68 zł.   Podpis
  • 23-01-2014 Wybór projektów do dofinasowania

   21 stycznia 2014 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 53/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1313/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z 24 października 2013 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).

   Do dofinansowania zostały wybrane projekty:

   • nr MRPO.07.02.00-12-163/13, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w Gierczycach”, złożony przez Piotr Iwulski KRUSZ-BUD Zakład Eksploatacji Kruszyw, KRUSZ-BUD Roboty Drogowo Budowlane, w kwocie 4 428 076,00 zł,
   • nr MRPO.07.02.00-12-134/13, pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Dobczycach”, złożony przez Gminę Dobczyce, w kwocie 852 210,00 zł,
   • nr MRPO.07.02.00-12-150/13, pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla firmy Polimerc Sp. z o.o. w Dobczycach”, złożony przez Polimerc Sp. z o.o., w kwocie 758 200,00 zł,
   • nr MRPO.07.02.00-12-153/13, pn.: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie Ochotnica Dolna”, złożony przez Gminę Ochotnica Dolna, w kwocie 1 628 379,00 zł,
   • nr MRPO.07.02.00-12-154/13, pn.: „Alternatywne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Pałecznica”, złożony przez Gminę Pałecznica,
    w kwocie 1 387 536,60 zł.

   Ponadto zgodnie z przyjętą uchwałą wykreślono z „Listy projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” projekt nr MRPO.07.02.00-12-131/13, pn. „Wymiana źródła ciepła wraz z termomodernizacją suszarni drewna oraz wdrożeniem technologii produkcji biomasy w firmie GORAN z Białej Niżnej, złożony przez GORAN Sp. z o.o.,

   Uchwała ZWM Nr 53/14 - pobierz

   Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - pobierz

   Lista rezerwowa projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - pobierz

   Podpis
  • 09-12-2013 Rozszerzenie listy rezerwowej

   3 grudnia 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1493/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1313/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2013 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).

   Zgodnie z przyjętą uchwałą umieszczono na liście rezerwowej projekty przywrócone do ponownej oceny po pozytywnym rozpatrzeniu protestu:

   • nr MRPO.07.02.00.12-119/13, pn. „Wzrost konkurencyjności Spółki M.B. Energy oraz poprawa jakości powietrza w gminie Koszyce poprzez modernizację Małej Elektrowni Wodnej w Piotrowicach”, złożony przez M.B. Energy Sp. z o.o.,
   • MRPO.07.02.00-12-136/13, pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie Zakliczyn”, złożony przez Gminę Zakliczyn,
   • MRPO.07.02.00-12-163/13, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w Gierczycach”, złożony przez Piotr Iwulski KRUSZ-BUD Zakład Eksploatacji Kruszyw, KRUSZ-BUD Roboty Drogowo Budowlane.

   Uchwała ZWM Nr 1493/13 - pobierz

   Lista rezerwowa projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - pobierz

   Podpis
  • 09-12-2013 Wyniki oceny strategicznej

   3 grudnia 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1492/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1312/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z 24 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia listy projektów po ocenie strategicznej, w ramach Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).

   Ocenie strategicznej zostały poddane projekty przywrócone do ponownej oceny po pozytywnym rozpatrzeniu protestu:

   • nr MRPO.07.02.00.12-119/13, pn. „Wzrost konkurencyjności Spółki M.B. Energy oraz poprawa jakości powietrza w gminie Koszyce poprzez modernizację Małej Elektrowni Wodnej w Piotrowicach”, złożony przez M.B. Energy Sp. z o.o.,
   • MRPO.07.02.00-12-136/13, pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie Zakliczyn”, złożony przez Gminę Zakliczyn,
   • MRPO.07.02.00-12-163/13, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w Gierczycach”, złożony przez Piotr Iwulski KRUSZ-BUD Zakład Eksploatacji Kruszyw, KRUSZ-BUD Roboty Drogowo Budowlane.

   Uchwała ZWM Nr 1492/13 - pobierz

   Lista projektów z pełną dokumentacją konkursową po dokonaniu oceny strategicznej w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - pobierz

   Podpis
  • 02-12-2013 Wyniki właściwej oceny merytorycznej

   28 listopada 2013 roku został zakończony etap właściwej oceny merytorycznej 3 projektów złożonych w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii MRPO na lata 2007-2013:

   • MRPO.07.02.00.12-119/13, pn. „Wzrost konkurencyjności Spółki M.B. Energy oraz poprawa jakości powietrza w gminie Koszyce poprzez modernizację Małej Elektrowni Wodnej w Piotrowicach”, złożony przez M.B. Energy Sp. z o.o.,
   • MRPO.07.02.00-12-136/13, pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie Zakliczyn”, złożony przez Gminę Zakliczyn,
   • MRPO.07.02.00-12-163/13, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w Gierczycach”, złożony przez Piotr Iwulski KRUSZ-BUD Zakład Eksploatacji Kruszyw, KRUSZ-BUD Roboty Drogowo Budowlane.

   Projekty przeszły pozytywnie etap oceny merytorycznej (uzyskał powyżej 60% maksymalnej liczby punktów możliwej do zdobycia) i zostaną przekazane Zarządowi Województwa Małopolskiego w celu dokonania oceny strategicznej

   Lista projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej właściwej, złożonych w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii MRPO na lata 2007-2013 - pobierz

   Podpis
  • 25-10-2013 Wybór projektów do dofinansowania

   W dniu 24 października 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1313/13 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO)

   Uchwała Nr 1313/13 - pobierz

   Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - pobierz

   Lista rezerwowa projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - pobierz

   Podpis
  • 25-10-2013 Wyniki oceny strategicznej

   W dniu 24 października 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1312/13 w sprawie zatwierdzenia listy projektów po ocenie strategicznej, w ramach Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).

   Uchwała Nr 1312/13 - pobierz

   Lista projektów z pełną dokumentacją konkursową po dokonaniu oceny strategicznej w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – pobierz

   Podpis
  • 18-10-2013 Wyniki oceny merytorycznej

   W dniu 18 października 2013 roku został zakończony etap właściwej oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii MRPO na lata 2007-2013.

   Pozytywny wynik (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów) na etapie właściwej oceny merytorycznej uzyskało 49 projektów.

   Lista projektów przekazanych Zarządowi Województwa Małopolskiego w celu dokonania oceny strategicznej – pobierz

   Metodologia przydzielania projektów do poszczególnych grup oraz przyznawania punktów w ramach kryterium "Efekt ekologiczny przedsięwzięcia dla projektów z Działania 7.2" - pobierz

   Podpis
  • 26-09-2013 Przedłużenie terminu oceny merytorycznej

   W dniu 26 września 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, podjął decyzję o przedłużeniu terminu dokonania oceny merytorycznej dla projektów złożonych w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 o 3 tygodnie, tj. do dnia 18 października 2013 r.

   Decyzja powyższa została podyktowana zagrożeniem niedochowania przewidywanego wcześniej terminu (28.09.2013 r.) z uwagi na liczne prośby Wnioskodawców oraz na stopień skomplikowania projektów ubiegających się o wsparcie w ramach konkursu 2/2013/7.2.

   Podpis
  • 11-09-2013 Przedłużenie terminu oceny merytorycznej

   Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w związku z licznymi prośbami Wnioskodawców w zakresie wydłużenia terminów na składanie uzupełnień/wyjaśnień oraz z uwagi na stopień skomplikowania projektów ubiegających się o wsparcie w ramach konkursu 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przesunął termin zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie do dnia 28 września 2013 r.

   Podpis
  • 07-08-2013 Wyniki oceny formalnej

   W dniu 31 lipca 2013 r. został zakończony etap oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

   Pozytywny wynik oceny uzyskało 48 projektów.
   Negatywny wynik oceny uzyskały 24 projekty.
   Wycofany z oceny został 1 projekt.

   Lista projektów po etapie oceny formalnej wniosków z pełną dokumentacją, złożonych w ramach konkursu 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii - pobierz

   Podpis
  • 12-07-2013 Przedłużenie terminu oceny formalnej

   W dniu 11 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, podjął decyzję o przedłużeniu terminu dokonania oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do dnia 31 lipca 2013 r. włącznie, przy czym składanie ostatnich uzupełnień przez Wnioskodawców będzie możliwe do 29 lipca br. Decyzja powyższa została podyktowana zagrożeniem niedochowania przewidywanego wcześniej terminu z uwagi na znaczną liczbę wniosków, jakie znalazły się w tym samym czasie w ocenie formalnej oraz z uwagi na liczne prośby Wnioskodawców oraz na stopień skomplikowania projektów ubiegających się o wsparcie w ramach konkursu 2/2013/7.2.

   Podpis
  • 05-06-2013 Przedłużenie terminu oceny formalnej

   W dniu 4 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, podjął decyzję o przedłużeniu terminu dokonania oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do dnia 15 lipca 2013 r. Decyzja powyższa została podyktowana zagrożeniem niedochowania przewidywanego wcześniej terminu z uwagi na znaczną liczbę wniosków, jakie znalazły się w tym samym czasie w ocenie formalnej.

   Podpis
  • 18-04-2013 Informacja nt. złożonych wniosków

   W dniu 16 kwietnia 2013 r. zakończono nabór wniosków wraz z pełną dokumentacją w ramach konkursu nr 2/2013/7.2 dla Działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

   W ramach naboru złożone zostały 73 wnioski aplikacyjne na łączną kwotę 128 573 746,74 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej.

   Lista złożonych wniosków - pobierz

   Podpis