Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Działanie 2.1 Schemat C Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu
Data trwania od:19-10-2012


Data trwania do:19-11-2012

Nabór ciągły:

Uwaga:Instytucja organizująca konkurs - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

 • ogłoszenie o naborze
  • Ogłoszenie:

   Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Gospodarka regionalnej szansy” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat C „Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu".

   Tryb konkursu:
   Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją.

   Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
   Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regulaminem konkursu, dofinansowaniu podlegać będą:

   • projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu w zakresie wsparcia sektora MŚP, w tym polegające zwłaszcza na:

   - zakupie wyposażenia oraz dostosowaniu pomieszczeń w celu poprawy warunków świadczenia usług dla przedsiębiorców;
   - przygotowaniu i wdrożeniu pakietów nowych usług dla przedsiębiorców.

   • projekty służące powstawaniu sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu lokalnym lub regionalnym oraz poprawie jakości ich funkcjonowania, w tym polegające m.in. na:

   - opracowaniu koncepcji nowych sieci instytucji otoczenia biznesu w zakresie zasad ich funkcjonowania, rodzajów świadczonych usług, określenia grup docelowych, do wysokości 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
   - działaniach informacyjno-promocyjnych służących poprawie funkcjonowania sieci instytucji otoczenia biznesu poprzez: organizowanie konferencji i seminariów informacyjnych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, w tym głównie interaktywnych, zawierających aktualną ofertę dla przedsiębiorstw, przygotowywanie, wydawanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, w tym publikacji, jak również wspólnych materiałów promocyjnych sieci instytucji otoczenia biznesu - wydatki na działania informacyjno - promocyjne nie mogą przekroczyć 15% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

   • projekty inwestycyjne służące rozwojowi systemu innowacji w regionie, w tym:

   - utworzenie i rozwój ogniw pośredniczących pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi a biznesem (np. branżowe, specjalistyczne centra transferu technologii świadczące usługi m.in. w obszarze prawa patentowego, audytu technologicznego, wzornictwa przemysłowego i innego wysokospecjalistycznego doradztwa, w tym dla firm typu start-up i spin-off);
   - tworzenie i rozwijanie regionalnych ośrodków (wpływających na rozwój innowacyjności w regionie) ukierunkowanych na współpracę pomiędzy istniejącymi i tworzonymi instytucjami działającymi na rzecz odbiorców innowacji w regionie.

   Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
   O wsparcie w ramach Działania 2.1 Schemat C mogą ubiegać się podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status instytucji otoczenia biznesu w rozumieniu definicji zawartej w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz spełniające inne wymogi określone w Regulaminie konkursu.

   Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:
   Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 4 196 800,00 PLN.

   Poziom dofinansowania projektów:
   Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu wynosi:
   - 70% wydatków kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw,
   - 60% wydatków kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw,
   - 50% wydatków kwalifikowanych projektu dla pozostałych beneficjentów.

   Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
   Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jeden projekt wynosi 1 000 000,00 PLN.

   Kryteria wyboru projektu:

   Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu Kryteria Wyboru Projektów Komitetu Monitorującego MRPO dla działania 2.1 Schemat C. Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie internetowej  MCP – www.mcp.malopolska.pl w zakładce „Nabór wniosków”.

   Termin rozstrzygnięcia konkursu:
   Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, tj. dokonania wyboru projektów, przy założeniu dochowania wszystkich terminów dotyczących poszczególnych etapów oceny wniosków, ustala się na luty 2013 r.

   Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy:
   Procedura odwoławcza przebiegać będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013 stanowiącymi załącznik nr 1 do Uchwały nr 1208/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2009 r. z późń. zm. Procedura odwoławcza opisana została również w  Regulaminie konkursu dostępnym poniżej jako plik do pobrania.

   Miejsce składania wniosków:
   Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu:
   Wnioski o dofinansowanie należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej – Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), dostępnej na stronie internetowej MCP – www.mcp.malopolska.pl zgodnie z dostępną poniżej jako plik do pobrania Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników dla Działania 2.1 Schemat C  w ramach MRPO.

   Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

   Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
   (Zespół wyboru projektów)
   ul. Kordylewskiego 11
   31-542 Kraków


   w terminie od 19 października 2012 r. do 19 listopada 2012 r.
   w dni robocze w godzinach 8.00 -16.00.

   Więcej informacji:
   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (12) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną – e-mail: info@mcp.malopolska.pl.
 • dokumentacja konkursowa
 • wyniki konkursu
  • 07-05-2014 Wyniki ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/2/2012

   Informujemy, że 22 kwietnia 2014 r. zakończyła się ponowna ocena merytoryczna wniosku nr MRPO.02.01.03-12-0596/12 złożonego w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/2/2012. Ocena została przeprowadzona w ramach procedury odwoławczej.

   Projekt został ponownie odrzucony na etapie właściwej oceny merytorycznej, ze względu na fakt uzyskania 41 pkt., co stanowi 56,94% maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów.
   Podpis
  • 02-07-2013 Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/2/2012 przeprowadzonej w ramach procedury odwoławczej

   Informujemy, że w dniu 20 czerwca 2013 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.C/2/2012 prowadzona w ramach procedury odwoławczej.
   Podpis
  • 04-03-2013 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/2/2012 dla Działania 2.1, Schemat C MRPO

   Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 lutego 2013 r. uchwałą nr 256/13 przyjął listę podstawową projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/2/2012 (załącznik nr 1 do uchwały). W związku z alokacją pozwalającą na dofinansowanie wszystkich projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej lista rezerwowa projektów nie została utworzona.

   Kwota przeznaczona na podpisanie umów o dofinansowanie projektów znajdujących się na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w chwili podjęcia uchwały stanowi 9,96 % alokacji określonej w § 18 ust. 1 Regulaminu konkursu. Zgodnie z kursem euro z  30 stycznia 2013 r. (4,1988 zł) dostępna kwota wynosi 4 198 800,00 zł.

   Poniżej zamieszczamy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania oraz wzór harmonogramu składania wniosków o płatność i oświadczeń, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane Beneficjentom w indywidualnych pismach.

   Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/2/2012

   Harmonogram składania wniosków o płatność

   Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych Wnioskodawcy

   Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz prowadzeniu nieprowadzeniu działalności w sektorze transportu drogowego

   Podpis
  • 25-02-2013 Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/2/2012

   Informujemy, że w dniu 18 lutego 2013 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.C/2/2012.

   Poniżej przedstawiamy numery wniosków wraz z przyznaną punktacją. Komisja Oceny Projektów rekomenduje Zarządowi Województwa Małopolskiego do umieszczenia na liście podstawowej te wnioski, które otrzymały co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów. W oparciu o przedstawione poniżej wyniki Zarząd Województwa Małopolskiego podejmie decyzję w sprawie wyboru projektów do dofinansowania.

   Lp.

   Nr wniosku

   Średnia przyznanych punktów

   Punktacja w procentach

   1

   2

   3

   4

   1.

   MRPO.02.01.03-12-0600/12

   57,5

   79,86%

   2.

   MRPO.02.01.03-12-0597/12

   53,5

   74,31%

   3.

   MRPO.02.01.03-12-0601/12

   38

   52,78%

   4.

   MRPO.02.01.03-12-0596/12

   37

   51,39%


   Podpis
  • 07-01-2013 Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu MCP/2.1.C/2/2012

   Uprzejmie informujemy, że 3 stycznia 2013 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów instytucji otoczenia biznesu złożonych w ramach konkursu nr MCP/2.1.C/2/2012. W wyniku przeprowadzonej oceny pozytywnie ocenione zostały 4 wnioski o dofinansowanie. Wnioski te zostaną skierowane do oceny merytorycznej prowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, która rozpocznie się w dniu 17 stycznia br.

   Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które zostały ocenione pozytywnie w wyniku oceny formalnej:

    

   LP.

    

   Numer wniosku

   1.      

   MRPO.02.01.03-12-0596/12

   2.      

   MRPO.02.01.03-12-0597/12

   3.      

   MRPO.02.01.03-12-0600/12

   4.      

   MRPO.02.01.03-12-0601/12

   Podpis
  • 20-11-2012 Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat C „Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu"

   Informujemy, że w wyniku naboru wniosków o dofinansowanie projektów Instytucji Otoczenia Biznesu ze środków MRPO na lata 2007-2013 w ramach II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy”, Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat C „Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu" zakończonego 19 listopada 2012 r., do MCP wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie.

   Całkowita wartość dotacji, o jaką zawnioskowali przedsiębiorcy, to 1 828 637,37 PLN. Alokacja środków przewidziana w konkursie to 4 130 500,00 PLN (uwzględniając kurs euro z 30 października 2012 roku).

   Obecnie trwa ocena formalna wniosków, która zgodnie z Regulaminem konkursu dokonywana jest w terminie 45 dni kalendarzowych od daty zakończenia naboru.
   O wynikach oceny, tj. o pozytywnej lub negatywnej ocenie wniosków, jak również o konieczności dokonania poprawek i uzupełnień Wnioskodawcy będą informowani sukcesywnie.

    

   Podpis