Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektów złożonych dodatkowo do Banku Projektów Regionalnych

Zarząd Województwa Małopolskiego, będący Instytucją Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, na mocy Uchwały Nr 39/14 z dnia 16 stycznia 2014 r., przeprowadził konsultacje społeczne dotyczące projektów złożonych dodatkowo do Banku Projektów Regionalnych, które potencjalnie mogą starać się o dofinansowanie kosztów przygotowawczych w ramach 9 osi priorytetowej Pomoc Techniczna Działanie 9.3 pn. „Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO)”.

Konsultacjom poddane zostały trzy projekty docelowe, co do których istnieje możliwość dofinansowania przygotowania niezbędnej do ich realizacji dokumentacji projektowej.

Konsultacje te – przeprowadzone w dniach od 27 stycznia 2014 r. do 10 lutego 2014 r. - miały na celu uzyskanie przez Zarząd Województwa Małopolskiego opinii, stanowisk, propozycji, itp. od instytucji i osób, których w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą potencjalnie możliwe do realizacji inwestycje docelowe.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani, którzy drogą elektroniczną mogli zgłosić swoje opinie i uwagi, wypełniając formularz zamieszczony na stronach internetowych Województwa Małopolskiego.

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych nadesłano 29 opinii dotyczących realizacji projektu Fundacji Przejście, 1 opinię do projektu Powiatu Limanowskiego oraz 1 opinię dotycząca projektu Województwa Małopolskiego.

Opinie przedstawiło łącznie 29 podmiotów, w tym 18 osób fizycznych, 3 stowarzyszenia, 2 sołtysów, 2 osoby prawne, 2 jednostki samorządu terytorialnego (1 gmina i 1 powiat), 1 instytucja kultury oraz 1 instytut naukowy.

Pliki do pobrania:
Charakter zgłoszonych uwag