Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych

Zarząd Województwa Małopolskiego, będący Instytucją Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (MRPO), podjął decyzję o rozszerzeniu Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) o propozycje nowych inwestycji.

Projekty kluczowe stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu. Umieszczenie inwestycji w wykazie indywidualnych projektów kluczowych, stanowi alternatywny dla konkursu sposób wyboru projektów do wsparcia w ramach programu operacyjnego, przewidziany w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Celem zapoznania opinii publicznej z planami rozszerzenia wykazu projektów kluczowych o nowe przedsięwzięcia, w dniach od 7 do 14 kwietnia 2015 r., przeprowadzone zostały, za pośrednictwem stron internetowych Województwa Małopolskiego, konsultacje społeczne, którym poddano sześć nowych projektów:

  • pn. „Budowa i instalacja zintegrowanego systemu zarządzania e-usługami uczelni dla kandydatów, studentów i pracowników dydaktycznych AWF w Krakowie”,
  • pn. „Ucyfrowienie procesu obsługi leczenia w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”

- proponowane do wsparcia w ramach Osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego; 

  • pn „Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem – dotyczy budowy basenu z  zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz pozostałych pomieszczeń hydroterapii i zaplecza technicznego”,
  • pn. „Dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału  Internistyczno-Kardiologicznego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”,
  • pn. „Szpital przyjazny mieszkańcom” – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez rozbudowę i modernizację Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

proponowane do wsparcia w ramach Osi priorytetowej  6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A. Ochrona zdrowia;

  • pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji solarnej i modernizacji systemu ogrzewania warsztatów szkolnych w PCEiKZ w Szczucinie” -

proponowany do wsparcia w ramach Osi priorytetowej  7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani, którzy drogą elektroniczną mogli zgłosić swoje opinie, uwagi oraz propozycje, wypełniając formularz zamieszczony na stronach internetowych: www.malopolskie.pl,  www.bip.malopolska.pl oraz www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo.

 

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych zostało zgłoszonych 196 formularzy zgłaszania uwag zawierających deklaracje poparcia osób fizycznych oraz organizacji dla realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji solarnej i modernizacji systemu ogrzewania warsztatów szkolnych w PCEiKZ w Szczucinie”.