Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Zarząd Województwa Małopolskiego, będący Instytucją Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (MRPO), podjął decyzję o rozszerzeniu Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) o propozycje trzech nowych inwestycji.Projekty kluczowe stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu. Umieszczenie inwestycji w wykazie indywidualnych projektów kluczowych, stanowi alternatywny dla konkursu sposób wyboru projektów do wsparcia w ramach programu operacyjnego, przewidziany w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Celem zapoznania opinii publicznej z planami rozszerzenia wykazu projektów kluczowych o nowe przedsięwzięcia, w dniach od 30 stycznia 2012 r. do 28 lutego 2012 r., przeprowadzone zostały, za pośrednictwem stron internetowych Województwa Małopolskiego, konsultacje społeczne, którym poddano następujące projekty:

- w ramach Osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych:

1. Budowa Theatrum Facultatis Mechanicae wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej na kampusie akademickim Politechniki Krakowskiej w Czyżynach

2. Modernizacja, z uwzględnieniem potrzeb studentów z niepełnosprawnością, Budynku Franciszkańska 1

- w ramach Osi priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego:

3. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce

Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani, którzy drogą elektroniczną mogli zgłosić swoje opinie, uwagi oraz propozycje, wypełniając formularz zamieszczony na stronach internetowych: www.malopolskie.pl,  www.wrotamalopolski.pl oraz www.fundusze.malopolska.pl.

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie została zgłoszona żadna uwaga, wniosek czy opinia.