Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowego projektu kluczowego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013

Zarząd Województwa Małopolskiego, będący Instytucją Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (MRPO), podjął decyzję o rozszerzeniu Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) o propozycję nowej inwestycji.Projekty kluczowe stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu. Umieszczenie inwestycji w wykazie indywidualnych projektów kluczowych, stanowi alternatywny dla konkursu sposób wyboru projektów do wsparcia w ramach programu operacyjnego, przewidziany w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Celem zapoznania opinii publicznej z planami rozszerzenia wykazu projektów kluczowych o nowe przedsięwzięcie, w dniach od 30 września do 31 października 2011 r., przeprowadzone zostały, za pośrednictwem stron internetowych Województwa Małopolskiego, konsultacje społeczne, którym poddano nowy projekt pn. „Budowa krytej pływalni z basenem długości 50 m z zapleczem” proponowany do wsparcia w ramach Osi priorytetowej 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani, którzy drogą elektroniczną mogli zgłosić swoje opinie, uwagi oraz propozycje, wypełniając formularz zamieszczony na stronach internetowych: www.malopolskie.pl,  www.wrotamalopolski.pl oraz www.fundusze.malopolska.pl.

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie została zgłoszona żadna uwaga, wniosek czy opinia.