Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Informacja w sprawie możliwości dokonywania zmian w projektach przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (w wypadku projektów wybranych z listy rezerwowej)

Dnia 20 października 2011 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego została przedstawiona informacja w sprawie możliwości dokonywania w szczególnych przypadkach zmian w projektach przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.Zgodnie z Uchwałą nr 1119/11 ZWM z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 195/09 ZWM z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla Schematu 6.2.B „Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa MRPO 2007-2013 zostały wybrane do dofinansowania 53 projekty znajdujące się dotychczas na liście rezerwowej. Ponadto w innych schematach również dokonano wyboru projektów z list rezerwowych  (np. 6.3.A, 3.1.C).

W toku wstępnej analizy dokumentacji (beneficjenci schematu 6.2.B zostali zobligowani do wypełnienia szczegółowej ankiety) stwierdzono, że z powodu czasu jaki upłynął od momentu przygotowania projektów do podjęcia decyzji o ich dofinansowaniu, wiele projektów nie może być zrealizowanych w terminie i/lub zakresie przedstawionym we wniosku o dofinansowanie. Ponadto 18 października br. miało miejsce spotkanie z beneficjentami schematu 6.2.B, podczas którego omówiono problemy związane z przygotowaniem i realizacją projektów.

Przykładowe problemy: w niektórych projektach zidentyfikowano sfinansowanie niektórych etapów z innych środków zewnętrznych (np. PROW), beneficjenci wskazują na konieczność zmiany technologii budowy obiektu kubaturowego (wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych), potrzeby społeczne zidentyfikowane w projekcie zostały zaspokojone w inny sposób (np. budynek biblioteki nie jest już potrzebny, gdyż na ten cel zaadaptowano inny obiekt).

Zasady ogólne dotyczące zmian w projekcie na etapie przygotowywania umowy o dofinansowanie:

 1. zmiany w projekcie są możliwe pod warunkiem zachowania celów projektu oraz funkcji realizowanych przez infrastrukturę, będącą przedmiotem projektu;
 2. dopuszczalne jest ograniczenie zakresu rzeczowego po stronie kosztów kwalifikowanych, np. wyłączenie z projektu tych kosztów, które zostały zrealizowane przy wykorzystaniu innych środków (np. PROW) – w takim przypadku będzie konieczność szczegółowego opisania komplementarności. Dopuszczalne jest również wyłączenie z kosztów projektu niektórych wydatków, jeżeli inne podmioty zrealizowały cele projektu w tym obszarze lub beneficjent osiągnął te cele w inny sposób (przykładowo możliwość wyłączenia z projektu budowy biblioteki, jeżeli obiekt o takich samych funkcjach został zbudowany w innym miejscu – w takim przypadku beneficjent musi dokonać odpowiednich zmian w opisie komplementarności projektu).
 3. umożliwia się uwzględnienie w ramach montażu finansowego ewentualnych dotacji celowych itp. uzyskanych przez Beneficjenta;
 4. zmiany  polegające na zamianie technologii wykonania danego elementu lub zakupie urządzeń o polepszonych parametrach mogą zajść wyłącznie pod warunkiem ich uzasadnienia  pod względem efektywności technicznej i ekonomicznej; zmiany technologiczne nie mogą prowadzić do zmiany funkcji obiektu;
 5. w przypadku nowych elementów należy stosować zasady przyjęte przez ZWM, odnoszące się do projektów w trakcie realizacji – np. projekt po zmianach musi dotyczyć obiektu (lokalizacja/adres) zatwierdzonego na etapie wyboru projektu;
 6. dopuszcza się zmianę kwalifikowalności podatku VAT w sytuacji jeżeli wystąpiła możliwość jego odzyskania przez beneficjenta – w takim przypadku dopuszcza się przeniesienia części lub całości VAT z kosztów kwalifikowanych do niekwalifikowanych;
 7. zmieniony projekt powinien posiadać zaktualizowaną dokumentację techniczną oraz dokumentację środowiskową (nie dotyczy projektów, które były przewidziane do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w takim przypadku należy dokonać zmiany w programie funkcjonalno-użytkowym); beneficjent musi dostarczyć zmienioną dokumentację (łącznie ze zmienionym wnioskiem i studium wykonalności) maksymalnie w ciągu miesiąca od podjęcia przez ZWM decyzji o zmianie
  w projekcie; 
 8. nie ulegają zmianie terminy określone w regulaminie konkursu dot. m.in. rozpoczęcia realizacji projektu, dostarczenia pozwolenia na budowę itp. 
 9. jeżeli zmiany wpływają na generowanie dochodu w projekcie i zmianę wskaźnika luki w finansowaniu beneficjent zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanej analizy finansowej w celu ustalenia możliwego poziomu dofinansowania;
 10. zmieniony projekt musi spełniać zasady kwalifikowalności (przykładowo w ramach schematu 6.2.B kwota dofinansowania musi się zawierać w przedziale 500 tys. - 3 mln zł);
 11. zmiana wskaźników realizacji projektu może wynikać wyłącznie z ww. zmian
  w projekcie.

 

Ze względu na fakt, że podpisanie umowy powinno dotyczyć projektu w kształcie przyjętym przez ZWM, w przypadkach gdy konieczne jest zaktualizowanie wniosku aplikacyjnego projektu, wprowadzane zmian będą każdorazowo akceptowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Decyzja ZWM, uwzględniająca celowość oraz zasadność ekonomiczną i merytoryczną zaproponowanych zmian będzie podstawą do zmiany wniosku
o dofinansowanie i załączników przez beneficjenta.