Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów kluczowych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Małopolskiego, będący Instytucją Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (MRPO), podjął decyzję o rozszerzeniu Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) o propozycje nowych inwestycji.
Projekty kluczowe stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu. Umieszczenie inwestycji w wykazie indywidualnych projektów kluczowych, stanowi alternatywny dla konkursu sposób wyboru projektów do wsparcia w ramach programu operacyjnego, przewidziany w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Celem zapoznania opinii publicznej z planami rozszerzenia wykazu projektów kluczowych o nowe przedsięwzięcia, w dniach od 20 października do 18 listopada 2010 r., przeprowadzone zostały, za pośrednictwem stron internetowych Województwa Małopolskiego, konsultacje społeczne, którym poddano dwa nowe projekty proponowane do wsparcia w ramach:

Osi priorytetowej 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Osi priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat C. Służby ratunkowe.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani, którzy mogli zgłosić swoje opinie, uwagi oraz propozycje, wypełniając formularz zamieszczony na stronach internetowych: http://www.malopolskie.pl/ oraz http://www.wrotamalopolski.pl/.

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych nadesłano 5 opinii dotyczących realizacji obydwóch konsultowanych projektów.

Treść zgłoszonych uwag prezentuje poniższa tablica. 

Lp.

Zgłaszający uwagę

Treść uwagi / opinii / propozycji

Odpowiedź na uwagę

1.

Gmina Miejska Kraków

Zwrócono się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia na listę podstawową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych projektu pn. "Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa" umieszczonego na liście rezerwowej Działania 5.2 w ramach którego konsultowano projekt Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie. Zgodnie z nadesłaną informacją, projekt Muzeum Historycznego Miasta Krakowa gotowy jest do realizacji, posiada niezbędne decyzje administracyjne oraz dokumentacje aplikacyjną.

Przedmiotowa uwaga została przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego, nie zostały powzięte ustalenia dotyczące realizacji projektu rezerwowego.

2.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Nadesłano negatywną opinię wobec projektów wybranych do konsultacji społecznych i sytuacji w której przyznanie środków finansowych na realizację projektu z listy rezerwowej działania 5.2 pn. "Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa", jest odsuwane w czasie.

Opinia została przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego.

3.

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Kraków

Pozytywnie odnosząc się do konsultowanych projektów, zwrócono uwagę na projekt pn. "Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa", który znajduje się na liście rezerwowej działania 5.2, a który do chwili obecnej nie otrzymał dofinansowania w ramach listy podstawowej IWIPK.

Informacja nt. powyższej opinii została przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego.

4.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Pozytywnie odnosząc się do konsultowanych projektów, zwrócono uwagę na projekt pn. "Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa", który znajduje się na liście rezerwowej działania 5.2, a który do chwili obecnej nie otrzymał dofinansowania w ramach listy podstawowej IWIPK.

Informacja nt. powyższej opinii została przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego.

5.

Rada Muzealna

Pozytywnie odnosząc się do konsultowanych projektów, zwrócono uwagę na projekt pn. "Modernizacja obiektu Pałac pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa", który znajduje się na liście rezerwowej działania 5.2, a który do chwili obecnej nie otrzymał dofinansowania w ramach listy podstawowej IWIPK.

Informacja nt. powyższej opinii została przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Województwa Małopolskiego.