Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca zmiany w MRPO

Zatwierdzenie zmian Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) przez Komisję Europejską (KE) pozwoliło na zamknięcie jego renegocjacji prowadzonych w roku 2016.

Zmiany MRPO negocjowane w roku 2016 miały na celu zoptymalizowanie efektów z wydatkowania dodatkowej puli środków, która zasiliła program w związku z podziałem Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego w roku 2011 – w zakresie doprecyzowania zapisów 9 osi priorytetowej pn. Pomoc techniczna oraz uzupełniająco w konsekwencji tej zmiany również uzupełnienie zapisów rozdziału 9. System realizacji programu, a także uwzględnienie wyników wewnętrznych analiz Instytucji Zarządzającej prowadzonych w związku z przygotowaniami do prawidłowego rozliczenia salda końcowego programu.

Opis zmian MRPO
Punkt wyjścia dla prac nad identyfikacją przez IZ MRPO niezbędnych modyfikacji zapisów programu stanowiły:

  1. dążenie do optymalizacji efektów z wydatkowania dodatkowej puli środków, która zasiliła program w związku z podziałem Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego w roku 2011 – w zakresie doprecyzowania zapisów 9 osi priorytetowej pn. Pomoc techniczna oraz uzupełniająco w konsekwencji tej zmiany również uzupełnienie zapisów rozdziału 9. System realizacji programu,
  2. wewnętrzne analizy Instytucji Zarządzającej pod kątem przygotowań do prawidłowego rozliczenia salda końcowego.
W związku z powyższym, zmiany zapisów MRPO można usystematyzować w ramach dwóch grup, tj.:

  • modyfikacje odnoszące się do katalogu głównych grup potencjalnych beneficjentów 9. osi priorytetowej pn. Pomoc techniczna, zawierające doprecyzowanie katalogu beneficjentów ww. osi priorytetowej oraz towarzyszące temu doprecyzowaniu modyfikacje w części opisowej dotyczącej osi 9., a także w Rozdziale 9. System realizacji programu. Prowadzone po zamknięciu renegocjacji MRPO z roku 2011 prace nad kształtem mechanizmu finansowania przygotowania potencjalnych beneficjentów do przyszłych interwencji strukturalnych, zgodnie ze zaktualizowanymi wówczas zapisami 9. osi wykazały potrzebę przedmiotowego doprecyzowania. Możliwości takie stworzone zostały dzięki zmianom wprowadzonym w MRPO w ramach renegocjacji z roku 2011 wraz ze skierowaniem na ten cel 7 386 870 euro z puli środków, które wówczas dodatkowo zasiliły program;
  • modyfikacje tabeli finansowej 7. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO na lata 2007-2013 w podziale na poszczególne osie priorytetowe oraz źródła finansowania w euro, mające na celu dostosowanie kwot do stanu faktycznego wynikłego w toku wdrażania MRPO, jednakże niepowodujące zmiany wysokości wkładu wspólnotowego w ramach poszczególnych osi, ani też łącznej kwoty wkładu krajowego w ramach MRPO na lata 2007-2013.