Deklaracja dostępności strony Fundusze Europejskie w Małopolsce na latach 2007-2013

Wstęp Deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w skrócie (UMWM) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Funduszy Europejskich w Małopolsce na latach 2007-2013 www.fundusze20072013.malopolska.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-09-14

Strona internetowa www.fundusze20072013.malopolska.pl jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa www.fundusze20072013.malopolska.pl przedstawia informacje na temat Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, których realizacja zakończyła się w 2018 roku. Informacje na stronie mają charakter archiwalny, są opublikowane przed 23 września 2018 roku, i mogą być niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W przypadku zainteresowania zamieszczonymi informacjami prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Małopolsce, które udzielają wszystkich informacji.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika UMWM.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-02-28

Informacje zwrotne; dane kontaktowe

W Urzędzie Marszałkowskim do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Marek Pietras, e-mail: dostepna@umwm.malopolska.pl, telefon:12 63 03 502(dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
  2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane,
  3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - tablice informacyjne, portier,
  4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego -instrukcja dla portiera,
  5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się – w lokalizacjach ul. Racławicka 56 i ul. Wielicka 72 zainstalowany wideo tłumacz, który umożliwia komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami Urzędu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego,
  2. instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących -pętla indukcyjna,
  3. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności UMWM w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania (z wyłączeniem nagrania w polskim języku migowym, które zostanie uzupełnione w terminie do 3 miesięcy od daty publikacji niniejszej deklaracji),
  4. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.