Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 w województwie małopolskim 

 

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka jest jednym z programów transgranicznych realizowanych na graniach wewnętrznych i zewnętrznych Unii Europejskiej, wspierających przedsięwzięcia służące rozwojowi regionów transgranicznych. W latach 2007 - 2013 programy te realizują cel 3. polityki spójności UE pod nazwą Europejska Współpraca Terytorialna i kontynuują programy Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA.

Cel Programu
Celem Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego.

Obszar kwalifikowany

Obszar kwalifikowany w województwie małopolskim obejmuje podregion nowosądecki (powiaty gorlicki, nowosądecki, limanowski, nowotarski, tatrzański i miasto Nowy Sącz), powiat myślenicki w podregionie krakowskim, powiaty suski, wadowicki i oświęcimski w podregionie oświęcimskim. Po stronie słowackiej obszar kwalifikowany obejmuje regiony Preszowski i Żyliński.

Finansowanie
Budżet Programu na cały obszar wsparcia na lata 2007- 2013 wynosi 185,2 mln euro, w tym z wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 157,4 mln euro. Poziom dofinansowania z EFRR dla beneficjentów wynosi do 85%.

Indykatywna lista beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki administracji ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych
  • organizacje pozarządowe
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Wymogi formalne uczestnictwa w Programie:

  • podmioty posiadające osobowość prawną zgodnie z obowiązującym prawem krajowym,
  • podmioty nieposiadające osobowości prawnej, którym jednostka nadrzędna (posiadająca osobowość prawną) udzieli pełnomocnictwa i która przejmie odpowiedzialność finansową za realizowany projekt,
  • podmioty nieposiadające osobowości prawnej, w imieniu których jednostka nadrzędna będzie starała się o dotacje (wskazując podmiot, który będzie realizował projekt),
  • podmioty, których siedziby znajdują się poza obszarem wsparcia programu pod warunkiem, że posiadają kompetencje i działają na terenie wsparcia, a działania projektu będą miały oddziaływanie na obszar wsparcia.